ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ =Situstional analysis of prevention for suicidal attempts in a community, Hod district, Chiang Mai province / คนึงนิจ ศรีสอนใจ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicide
Suicide -- prevention
642 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยแมง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of depression prevention in persons with chronic illness receiving services at Huaimang Primary Care Unit, Uttaradit Province / สุพรรณ มหิตธิ / 2553 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- อุตรดิตถ์
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression -- prevention & control
Chronic disease
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- อุตรดิตถ์
643 การวิเคราะห์สถานการณ์การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลระนอง = Situational analysis of inadequate antenatal visits among pregnant women, Ranong hospital / เอื้อมพร ราชภูติ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
644 การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวช จักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Situational analysis of nursing innovation development in the general, psychiatric and EENT nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / คนึงนิจ พาณิชกระจ่าง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient
645 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of medication adherence enhancement among patients with schizophrenia, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / กนิษธิดา ธรรมดา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
646 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาศรีสังวรสุโขทัย =Situational analysis of foot care behavior enchancement among older persons with diabetes mellitus, Srisangworn Sukhothai hospital / ณัตยา บูรณไทย / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาศรีสังวรสุโขทัย
ผู้สูงอายุ -- พฤติกรรมสุขภาพ
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus -- in old age
Foot
647 การวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการอาการคลื่นไส้และ อาเจียนจาก ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis regarding chemotherapy-induced nausea and vomiting management among breast cancer patients in one day chemotherapy Unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุวรรณา พานทอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Nursing
Breast -- cancer -- chemotherapy
648 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินกเกี่ยวกับการจัดการดูแลเพื่อป้องกันอาการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง =Clinical situational analysis regarding care management to prevent acute exacerbation among chronic obstructive pulmonary disease patients at fort Surasakmontri hospital, Lampang province / กิ่งกาญจน์ เตโช / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Lung diseases, obstructive
649 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ =Clinical situational analysis of care management to prevent complications among stroke patients at Nakornping hospital, Chiang Mai province / เกษณี ศรีบุญปวน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stroke
Cerebrovascular disorders
Complications
650 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการดูแลเพื่อป้องกันอาการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน = Clinical situational analysis regarding care management to prevent acute exacerbation among chronic obstructive pulmonary disease patients at Santisuk hospital, Nan province / กนกศรี เชื้อหมอ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Lung diseases, obstructive
651 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Clinical situational analysis of managment for end of life care at medical sub intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สุราณี ชาญฤทธิ์วัฒนะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Palliative care
Terminal care
652 การวิเคราะห์สถานการณ์ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of a nursing information system as perceived by professional nurses, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ศิริพร อวยพรสกุล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing informatics
653 การวิเคราะห์สารประกอบนิกเกิลทังสเตตและซิงค์ทังสเตตที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล = Analyses of Nickel Tungstate and Zins Tungstate compounds prepared by Hydrothemal Method / ภัรฎา ศิริวงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
นิเกิล
วัสดุศาสตร์
โลหะผสมนิเกิล
654 การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารทะเลที่จำหน่ายในตลาดเมืองใหม่ = Quantitative analysis of formaldehyde in seafood from Mueang-Mai Market, Chiang Mai Province / รัฐพงษ์ กันสุทธิ / 2553 /Full Text
Subject
ฟอร์มัลดีไฮด์
สารพิษตกค้างในอาหาร
อาหารทะเล
655 การวิเคราะห์องค์ประกอบของดินตามแนวทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน = Soil composition analysis by X-ray Diffraction for Forensic Science / ปรัศนี อินศรีจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ดิน -- การวิเคราะห์
ดิน -- องค์ประกอบ
656 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับอ่างเก็บน้ำที่มีสภาพกรดของเหมืองถ่านหิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Chemical composition analysis of environmental samples in relation with acidic coal mine reservior, Li District, Lamphun Province / จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร / 2553 /Full Text
Subject
ดิน -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
น้ำฝน -- การวิเคราะห์
ดิน -- องค์ประกอบ
น้ำ -- องค์ประกอบ
เคมีวิเคราะห์
เหมืองถ่านหิน -- ลี้ (ลำพูน)
657 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของราคาทองคำล่วงหน้าเปรียบเทียบกับดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยโดยใช้วิธีมัลไทวาริเอทการ์ช = An Analysis of Rate of return on Gold Futures Price Comparing with SET50 index futures in Thailand Futures Exchange Using Multivariate GARCH Method / วิชญ์พล มังคลาภิวัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
ตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย
สถิติวิเคราะห์
คณิตเศรษฐศาสตร์
การเปรียบเทียบพหุ(สถิติ)
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
ทอง -- ราคา -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ทอง -- อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์
658 การวิเคราะห์อัตลักษณ์นวนิยายไทยบนอินเทอร์เน็ต = Identity analysis of internet based Thai novels / อารดา ปรีชาปัญญา / 2553 /Full Text
Subject
อัตลักษณ์
เอกลัษณ์ (จิตวิทยา)
นวนิยายไทย
659 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยบูรณาการการฝึกสติและสมาธิในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = Classroom action research by integrating mindfulness and meditation practice to develop desired characteristics and mathematics achievement of Mathayom Suksa 6 students / หยกสุวรรณ แก้วดอก / 2553 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
660 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย = Classroom action research for developing learning and teaching analytical thinking skills in mathematics of Mathayom Suksa 3 students at Bansanchum (Saharathbamrung) School, Thoeng district, Chiang Rai province / ประภารัตน์ วัฒนา / 2553 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เทิง (เชียงราย)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78