ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคติดบุหรี่ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย = Situational analysis of caring for adolescents with nicotine dependence, Thungsaliam hospital, Sukhothai provinve / ศีตกาล พรหมวิมานรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Adolescence -- tobacco use
Smoking -- in adolescence
622 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลทารกแรกเกิดระยะแรกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี =Situational analysis of early newborn care for prevention of hypothermia, Banbung hospital, Chon Buri province / จันทร์เพ็ญ มหาสันติปิยะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infant, newborn
623 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังรอ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors receiving services at Wangrou Primary Care Unit, Wang Mahakon Subdistrict, Tha Tako District, Nakhon Sawan Province / อรวีร์ ศีลพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- ท่าตะโก (นครสวรรค์)
คนดื่มสุรา -- สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcohol drink
จิตเวชศาสตร์ -- การพยาบาล
624 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Situational analysis of caring for persons with schizophrenia who attempted suicide at Sungmen Hospital, Phrae Province / จิตราวดี ข่มอาวุธ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสูงเม่น
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Sucidal
โรงพยาบาล -- แพร่
ผู้ป่วยจิตเภท -- แพร่
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
625 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence receiving services at Chiangklang hospital, Nan Province / กชพร เขื่อนธนะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Caregivers
626 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่เสพสุราซ้ำที่มารับบริการในโรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย = Situational analysis of caring for persons with alcohol depedence with repeated drinking receiving services at Khuntan hospital, Chiang Rai province / ประภัสสร กาวิโล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
627 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดสุราโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services at cessation Clinic, Maemoh Hospital, Lampang Province / กมลพร สุขร่องช้าง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลแม่เมาะ. คลินิกบำบัดสุรา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
628 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายซ้ำที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with Repeated Attempted Suicide Receiving Services at Thakat Primary Care Unit, Lamphun Province / นงค์เยาว์ กันเนตรกาศ / 2553 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย
Dissertations, academic -- nursig
Suicidal behavior
Caregivers
ความพยายามฆ่าตัวตาย
ผู้ป่วยทางจิจ -- ลำพูน
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- ลำพูน. ตำบลท่ากาศ
629 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide receving services at Pong hospital, Phayao province / พรญาณี อินถา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Sucidal behavior
630 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Pua Crown Prince Hospital, Nan province / เรณู นิลประภา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Suicidal Ideation
631 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Song Hospital, Phrae Province / ละเอียด กิติ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสอง
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Sucidal behavior
ความพยายามฆ่าตัวตาย
การฆ่าตัวตาย
ผู้ป่วยทางจิต -- แพร่
632 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Situational analysis of caring for patients with alcohol induced psychotic disorders and repeated drinking receiving services at Loie Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ณรงค์ ตั้งวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
Dissertations, academic -- nursing
Psychotic disorders
Alcohol
Alcohol drinking
โรคจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
พิษสุราเรื้อรัง
633 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with amphetamine induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / พิกุล วิริยา / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยจิตเภท
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Psychotic disorders
Caregivers
634 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Situational analysis of caring for readmitted patients with schizophrenia, Loei Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ชาญชัย ธรรมงาม / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
635 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with schizophrenia who attempted suicide at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ปภาดา โฆษคุณวุฒิ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Sucidal
Suicide, attempted -- Chiang mai
Homicide -- Chiang mai
636 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for Re-admitted alcohol dependent patients at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ศิรินภา ขันธรรม / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
ผู้ป่วยจิตเวช -- การติดสุรา
สุรา
637 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมที่มารับบริการในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for older persons with dementia receiving services at Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / นงลักษณ์ คำบัวตอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Dementia -- in old age
Geriatric nursing
638 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ จังหวัดเลย = Situational analysis of caring for personal hygine of patients with schizophrenia receiving services at Loei Rajanagarindra psychiatric hospital, Loei province / กรรณิการ์ ชื่นสมบัติ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
639 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the pediatric ward 3, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล -- การบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
640 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of prevention for suicide in persons with depression, Chiangkham hospital, Phayao province / ยุพิน อินหลง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicide -- prevention
Suicide
Depression


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78