ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของท่อกระดาษผนังบางภายใต้ภาระกดในแนวแกน = Parametric analysis of thin-wall paper tube under axial compressive loading / ปิยะพงษ์ ปันทนา / 2553 /Full Text
Subject
กระดาษ -- การทดสอบ
การประมาณค่าพารามิเตอร์
วิศวกรรมเครื่องกล
602 การวิเคราะห์พารามิเตอร์และการจำลองแบบเพื่อหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งกล้วยแผ่น = Parametric analysis and simulations of appropriate conditioning for drying sliced banana / ณัฐวุฒิ กุลเสถียร / 2553 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
กล้วย -- การอบแห้ง
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
603 การวิเคราะห์ภาวะการว่างงานของผู้ว่างงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ = An Analysis of unemployment status of unemployed labour in Uttaradit Province / ศิริรัตน์ อยู่บาง / 2553 /Full Text
Subject
การว่างงาน -- อุตรดิตถ์
คนว่างงาน -- อุตรดิตถ์
ตลาดแรงงาน -- อุตรดิตถ์
604 การวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 ในประเด็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย = An Analysis of the Thai Constitution B.E.2550 in terms of promoting democracy / วรพันธ์ สุทันติกร / 2553 /Full Text
Subject
รัฐธรรมนูญ -- ไทย
605 การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ท้องถิ่นของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ = Local programs content and format analysis of the National Broadcastis Services of Thaialnd, Chiang Mai Province เชียงใหม่ / สุรชัย เงินคำคง / 2553 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่
รายการโทรทัศน์ -- เชียงใหม่
606 การวิเคราะห์ลักษณะ และควบคุมเชื้อรา colletotrichum spp. ที่ต้านทานสารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมในพริก = Characterization and control of carbendazimresistant colletotrichum spp. in chill / วรรษมน บุญยิ่ง / 2553 /Full Text
Subject
พริก -- โรคและศัตรูพืช
เชื้อรา
607 การวิเคราะห์และการพัฒนาการออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต = Analysis and development of banner design on the internet / มนต์นัทธ์ เลิศเกียรติดำรงค์ / 2553 /Full Text
Subject
แผ่นโฆษณา -- การออกแบบ
โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต
608 การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคี = Analysis and development of the multi-party management pattern of Thale Noi non-hunting area / ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการป่าไม้
สัตว์ป่า
609 การวิเคราะห์และวิพากษ์การเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ไทย = Analysis and critique on Thai film censorship practice / เชิดเกียรติ ภวนะวิเชียร / 2553 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์ไทย -- มาตรฐาน
ภาพยนตร์ไทย -- การเซ็นเซอร์
610 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสารสนเทศ เว็บไซต์ วัดในจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis and Design of Information Structure on Chiang Mai Temple Website / ประมาณ จรูญวาณิชย์ / 2553 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
วัด -- เชียงใหม่
611 การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดของรัฐ = An Analysis of provincial public secondary school library websites / เยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล / 2553 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
612 การวิเคราะห์เว็บบล็อกในฐานะพื้นที่ของการแสดงอัตลักษณ์และภาพแทนตัวบุคคล = Analysis of weblog as the identity and representation space of the self / ชุษณา ขำบุญเกิด / 2553 /Full Text
Subject
บล็อก
เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
อัตลักษณ์
613 การวิเคราะห์สถานการณ์การกลับมารักษาซ้ำผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of Re-admission Among patients with Schizophrenia at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ราตรี เครือวรรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
Dissertatins, academic -- nursing
Schizophrenia
614 การวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of stigmatization of persons with schizophrenia in Suan Prung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ผ่องศรี ดวงแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
615 การวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดตราบาปในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก = Situational analysis of stigmatization Among caregivers of persons with schizophrenia at Nakornthai Crown Prince Hospital, Phitsanulok Province / ปัณพร เพ็งที / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
Caregivers
โรงพยาบาล -- นครไทย (พิษณุโลก)
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
ความรู้สึกเป็นตราบาป
616 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Situational analysis of management for evidence utilization in nursing practice, Ban Hong hospital, Lamphun province / รัชนีวรรณ อังกสิทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Evidence -- based nursing
617 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล หน่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Situational analysis of management for evidence utilization in nursing practice, surgical critical care unit, Chiangrai regional hospital / บุษบา อัครวนสกุล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Evidence -- based nursing
การพยาบาล -- เชียงราย
ศัลยกรรม
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
618 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพในงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of knowledge management among professional nurses in orthopedics nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พายุรี ชมภูแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
619 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of management for utilizing evidence in nursing practice, obstetrics and Gynecology Nursing Department at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ฐิติยา ศรีตะพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล -- การบริหาร
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลนรีเวชวิทยา
Evidence-Based Medicine
Dissertations, academic -- nursing
Evidence -- based nursing
Obstetric and gynecologic nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
620 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแล ผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for alcohol-dependent patients with Major depressive disorders, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / เวนิช ศรีบุรินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Depression
Caregivers


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78