ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการนำเข้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย = Analysis of the relationship between import and GDP of Thailand / ณรงค์ฤทธิ์ สนสร้อย / 2553 /Full Text
Subject
สินค้าเข้า -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สินค้าบริโภค -- การนำเข้า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
542 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเซียแปซิฟิกโดยใช้ข้อมูลแบบพาแนล = The Relationship between foreign direct investment and economic variables of the APEC Member Economies Using Panel Data / วราภรณ์ เปาหลิมหลี้ / 2553 /Full Text
Subject
การลงทุนของต่างประเทศ
แปซิฟิก -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- เอเชีย
543 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มพลังงานและมูลค่าการลงทุนสุทธิของต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Analysis of Relationship between volatility's rate of retern of stocks in the Energy Sector and Foreign Net Investment in the Stock Exchange of Thailand / อริญธร จันทร์อินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนการลงทุน
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
การลงทุนของต่างประเทศ
544 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของจิม โรเจอร์ส และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง วาร์มาการ์ช และวาร์มาเอการ์ช = An analysis of the relationship between the volatilities of the rate of returns on rogers international commodities index and the stock exchange of Thailand index using VARMA-GARCH and VARMA-AGARCH models / กฤษฎา พงษ์ประพนธ์ / 2553 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ดัชนีราคา
ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
545 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์กับอัตราแลกเปลี่ยนบางประเทศในกลุ่มจี 20 โดยใช้วิธีพาแนลโคอินทิเกรชัน = Analysis of the relationship between the stock market indices and the exchange rates of some selected G 20 countries by panel cointegration method / ขจรพรรณ วณิชมหานนท์ / 2553 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
เศรษฐมิติ
ดัชนีราคา
อัตราแลกเปลี่ยน
ตลาดหลักทรัพย์
546 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Analysis of the Relationship among industry group indices in the Stock Exchange of Thailand / ภูวดล อุ่นอก / 2553 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคา
อุตสาหกรรม
547 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหลักทรัพย์และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอาเซียน โดยวิธี พาแนล โคอินทิเกรชัน = Analysis of the relationship between the stock price indices and the turnovers in ASEAN stock markets by the panel cointegration method / ปริชญาภรณ์ ด้วงบุญมา / 2553 /Full Text
Subject
สมการอินทิกรัล
แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
หลักทรัพย์ -- แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
ดัชนีราคา -- แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
548 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาด หลักทรัพย์ที่สำคัญกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยวิธีโคอินทิเกรชั่น = An Analysis of the relationship between World's Crude Oil Price and Major Stock Price Indexes Using Cointegration Method / ประกายแก้ว รุ่งเรืองศรี / 2553 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
ดัชนีราคา
ปิโตรเลียม
ตลาดหลักทรัพย์
549 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำ และราคาน้ำมันในตลาดปัจจุบันและตลาดล่วงหน้าของตลาดโลก ด้วยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between Gold and Oil Prices in Wold' s Sport and Future Market Using Cointegration Method / พักตรพร ไชยศรี / 2553 /Full Text
Subject
ดัชนีราคา
ทอง -- ราคา
ปิโตรเลี่ยม -- ราคา
ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
550 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำแท่งปัจจุบันในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of the relationship between World's gold spot price and the U.S. exchange rate using cointegration method / กนกวรรณ คำปิว / 2553 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
เศรษฐมิติ
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ทอง -- ราคา
อัตราแลกเปลี่ยน -- สหรัฐอเมริกา
551 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย)และราคาทองคำในตลาดโลกโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of the relationship between gold future price in Thailand Future Exchange and World Gold Spot Price Using Cointegration Method / วชิราพร ประเศรษฐานนท์ / 2553 /Full Text
Subject
ทอง -- ราคา
การโปรแกรมเชิงเส้น
เวกเตอร์วิเคราะห์
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- ไทย
552 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันในตลาดปัจจุบันและล่วงหน้ากับราคาหลักทรัพย์ บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) = Analysis of the relationship between future and spots market oil prices of the petroleum authority of Thailand Public Company Limited Stock Prices / สนั่น เกเย็น / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม -- ไทย
ปิโตรเลียม -- ราคา
ดัชนีราคา
หลักทรัพย์
553 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย = An analysis of the relationship between current expenditure of government capital expenditure of government and gross domestic product of Thailand / ปรีดา ใจท้วม / 2553 /Full Text
Subject
รายจ่ายของรัฐ -- ไทย
การลงทุนภาครัฐ -- ไทย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ -- ไทย
554 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of the relationship between home loan growth of commercial bank and economic growth of Thailand Using Cointegration Method / ณิชา สุทธกุล / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
การเปรียบเทียบพหุ (สถิติ)
การวิเคราะห์การถดถอย
สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- ไทย
ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
555 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ = An Analysis of relationship between policy interest rate and interest of Commercial Bank / ธฤตมน ปริญญารักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ธนาคารและการธนาคาร
556 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยในรูปตัวเงินกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน = An analysis of relationship between nominal interest rate and inflation rate of ASEAN Countries / กรรณิการ์ ดวงเนตร / 2553 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย -- ผลกระทบจากเงินเฟ้อ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
ดุลการค้า -- กลุ่มประเทศอาเซียน
ดัชนีราคา -- กลุ่มประเทศอาเซียน
557 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุน อาร์เอ็มเอฟ แอลทีเอฟ และอัตราผลตอบแทน ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน = An Analysis of relationship between RMF, LTF and rate of return of the energy sector stock index / เพียงตะวัน กันโท / 2553 /Full Text
Subject
กองทุนรวม -- อัตราผลตอบแทน
ตราสารทุน
การลงทุน
558 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราสินเชื่อของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ ธนาคารพาณิชย์และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย = An Analysis of the relationship between non-performing loan growth of Commercial Bank and Economic Growth of Thailand / ศจี เลิศวงศ์ประเสริฐ / 2553 /Full Text
Subject
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินเชื่อ -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ธนาคารพาณิชย์
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
559 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of securities in the transportation and Logistics sector using switching regression / อัจฉรา คำชุม / 2553 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การประเมินความเสี่ยง
หลักทรัพย์
การขนส่งสินค้า
560 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk analysis of property development securities in the Stock Exchange of Thailand / ธนกร กล้าณรงค์ชาญ / 2553 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การวิเคราะห์การลงทุน
หลักทรัพย์
การทำนายราคาหลักทรัพย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78