ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การระบุเพศจากกระดูกส้นเท้า (calcaneus) ในคนไทย = Sex determination from Calcaneus in Thai people / สุนันท์ แหวนประดับ / 2553 /Full Text
Subject
เพศ
นิติวิทยาศาสตร์
502 การรับรู้ของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์ตรายี่ห้อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) = Perception of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards brand image of Siam Commercial Bank Public Company Limited / ธีรารัตน์ พัฒนกิจจำรูญ / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ภาพลักษณ์องค์การ
องค์การ -- การประชาสัมพันธ์
การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
503 การรู้จำแบบในแผนภูมิควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตตัวจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม = Control chart pattern recognition for metal frame for actuator production process using artficial neural network / ธัญชนิต บรรจงจิตต์ / 2553 /Full Text
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารข้อมูล
504 การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี1 ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ = Accelerat Aging of Paddy Rice cv. Pathum Thani 1 by Radio Frequency / พลากร สำรีราษฎร์ / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวเปลือก
ข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
505 การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์โดยใช้เครื่องมือคุณภาพและแนวทางซิกส์ซิกมา = Defect reduction in hard disk parts production using quality tools and six sigma approach / สุกิจ ใจทอง / 2553 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์
คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
ของเสีย
506 การลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของ โรงงานผลิตกระดาษทราย = Logistics cost reduction using activity-based costing analysis in Abrasive Paper Factory / วัลยา ศรีจันทร์ดร / 2553 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
โรงงานผลิตกระดาษทราย
507 การลดปริมาณรังสีที่เลนซ์ตาในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยใช้แผ่นเส้นใยนาโนเคลือบด้วยแบเรียมซัลเฟต = Radiation dose reduction to the eye lens in brain computed tomography examination using brarium sulfate coated nano-fiber sheets / ธวินันท์ จีปราบนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
Radiotherapy, Computer-Assisted
การรักษาด้วยรังสี
508 การลดเวลานำและข้อบกพร่องในแผนกวิศวกรรม = Lead time and defect reduction in Engineering Department / วารุทัย เทพเสน / 2553 /Full Text
Subject
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
การสร้างคุณภาพงาน
การจัดการอุตสาหกรรม
509 การลดสารพิษคุณค่าทางโภชนะและการใช้การสบู่ดำในอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่ = Detoxificatin nutritive value and use of physic nut (Jatropha curcas L.) Meal in broiler and layer dites / มันทนา แก้วมา / 2553 /Full Text
Subject
สบู่ดำ (พืช)
สบู่ดำ (พืช) -- การใช้ประโยชน์
ไก่เนื้อ -- อาหาร
ไก่ไข่ -- อาหาร
510 การละลายผลึกน้ำผึ้งดอกทานตะวันโดยวิธีอัลตราซาวด์กำลังสูง = Melting of crystallized sunflower honey by high power ultrasonic method / รจเรจ นันตา / 2553 /Full Text
Subject
น้ำผึ้ง -- การเก็บและรักษา
น้ำผึ้ง -- การแปรรูป
การละลาย
511 การเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาสังกัด สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Soccer gambling of vocational education students of the under vocational education commission in Chiang Mai Municipality / ปรัชญา มณฑาทอง / 2553 /Full Text
Subject
ฟุตบอล -- การพนัน -- เชียงใหม่
การติดการพนัน -- เชียงใหม่
นักเรียนอาชีวศึกษา
512 การเลือกเรียนวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Vicational education selection of the upper secondary school students in Maetang School, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ชูเกียรติ วรรณสอน / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่แตง
การศึกษาทางอาชีพ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
513 การเลือกและใช้งานพื้นผิวเชิงสถิติสำหรับการจำแนกประเภทความหนาแน่นของเต้านมโดยวิธีกำหนดค่าขีดแบ่งจุดภาพเพื่อแยกส่วนเนื้อเยื่อไฟโบรแกลนดูลาร์ออกจากเนื้อเยื่อไขมัน = Selection and usage of statistical approach textures for mammographic density classification to discriminate fibroglandular tissue from fatty tissue by the Thresholding Method / สุดธิดา ศิรบรรจงกราน / 2553 /Full Text
Subject
Breast
Mammogrophy
เต้านม
ไฟโบรแกลนดูลาร์
เนื้อเยื่อ
514 การวัดความคล้ายคลึงของเอกสารภาษาไทยโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ = Similarity measurement of Thai Document Using Natural Language Processing / วรวีร์ เกษร / 2553 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์)
515 การวัดความพร้อมขององค์กรผู้ส่งออกกล้วยไม้ = Measuring organizational readiness of orchid exporters / อมรรัตน์ วิลาสเดชานนท์ / 2553 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การส่งออก
กล้วยไม้ -- การค้า
516 การวัดประสิทธิภาพของโรงพยาบาลชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน = Efficiency measurement of the community hospital in eight provinces of the upper northern region ชนนาถ ชาติพิชิต / รสรินทร์ สรวมศิริ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
517 การวัดประสิทธิภาพต้นทุนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในภาคใต้ของประเทศไทย = Measurement of cost efficiency in credit union cooperatives in southern Thailand / กฤษฏ์ เพ็ชรประดับ / 2553 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยุเนียน
สหกรณ์ -- ไทย (ภาคใต้)
518 การวัดมูลค่าตราสินค้ากาแฟนาชาจากมุมมองของผู้บริโภค ในจังหวัดภูเก็ต = Measuring consumer-based brand equity of NACHA coffee in Phuket Province / ทิพาวาดี ทวีอภิรดีวิโรจน์ / 2553 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
กาแฟ
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
519 การวัดมูลค่าตราสินค้ากาแฟนาชาจามมุมมองผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ = Measuring consumer-based brand equity of NACHA Coffee in Chiang Mai Province / ชานนท์ ผ่องเจริญกุล / 2553 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
กาแฟ
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
520 การวัดอัตราการเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลาด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล = Measuring growth rate of chlorella sp. by digital image processing / อัจฉรารัตน์ ชัยมณี / 2553 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- การเจริญเติบโต
สาหร่ายคลอเรลลา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78