ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การแพร่กระจายทางพื้นที่และรูปแบบการผลิตของเกษตรกรรมแบบพันธะสัญญาในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Spatial diffusion and production patterns of contract farming in Pong Yaeng Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / สุธัญญารัตน์ ฝ้ายตระกูล / 2553 /Full Text
Subject
เกษตรหรรม -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การใช้ที่ดินในชนบท
เกษตรพันธสัญญา
482 การฟื้นฟูสภาวะวิกฤติทางสังคมด้วยองค์กรชุมชนของบ้านกำปอง จังหวัดเชียงใหม่ = Recovering from social crisis by using community organization approach of Ban Mae Kampong, Chiang Mai Province / มงคลชัย วงศ์ศรีไพศาล / 2553 /Full Text
Subject
องค์กรชุมชน -- บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)
การฟื้นฟูเมือง
483 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of basic education institution committee in managing Maetuen Wittayakom School, Omkoi District, Chiang Mai Province / ปนิดา ปันดอน / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
โรงเรียน -- การบริหาร -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
484 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of family in promoting quality of life for elderly in Nong Phueng sub-district municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province / วนัสนันท์ แฮคำ / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ผู้สูงอายุ -- ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุ -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลหนองผึ้ง
คุณภาพชีวิต
485 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = People's participation in solid waste managemant in Tambon Mueang Nga Municipaliry, Mueang District, Lamphm Province / วีรวรรณ บุญชู / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลเหมืองง่า
ขยะ -- ลำพูน
ขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
486 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักโรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in weight control program for students at Bansankampang school, Chiang Mai Province / ประวัติ ศรีอ่อน / 2553 /Full Text
Subject
การควบคุมน้ำหนัก
นักเรียน -- เชียงใหม่
487 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in educational management of Lanna International School, Chiang Mai Province / ปกรณ์ ศรีตนทิพย์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติลานนา
การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่
488 การมีส่วนร่วมของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ในการทำงานในโรงงานขนมอบกรอบ = Workers' participation in strenthening operational safety in Biscuits Factory / ณัฐนันท์ ยะถา / 2553 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในการทำงาน
โรงงาน -- พนักงาน
489 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of Network Party in developing Phrao District non-formal and informational education, Chiang Mai Province / ฐิติฌาภรณ์ พงศ์จันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- พร้าว (เชียงใหม่)
การศึกษาตามอัธยาศัย -- พร้าว (เชียงใหม่)
490 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของปกาเกอะญอ ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Local political participation of Pga Knyau in Bankad Tambon Administrative Organization, Amphoe Mae Sariang, Changwat Mae Hong Son เกรียงศักดิ์ ตงศิริ / นพดล ปัญญา / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ปกาเกอะญอ -- แม่ฮ่องสอน
การปกครองส่วนท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่สะเรียง (แม่ฮองสอน)
491 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของชุมชนบ้านมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Participation in environmental management for health of Ban Makok Community, Pa Sang District, Lamphun Province / จตุรงค์ เดชะวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ป่าซาง (ลำพูน)
492 การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สารภี จำกัด = Participation in business activities of Members the Saraphi Agricultural Cooperative Ltd. / สุทธิพร ศรีสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร สารภี จำกัด
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
493 การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = Participation of community leader and police officers in criminal protection in Tha Wang Pha District, Nan Province / ปรีชา สาวม่วง / 2553 /Full Text
Subject
การป้องกันอาชญากรรม -- ท่าวังผา (น่าน)
ผู้นำชุมชน -- ท่าวังผา (น่าน)
ตำรวจ -- ท่าวังผา (น่าน)
494 การเมืองเรื่องพื้นที่ของตลาด ชาวเขา กับยุทธศาสตร์ในการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาลาหู่เวเล (มูเซอดำ) บนดอยมูเซอ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก = The Political space of hill tribe market and adaptative strategy of ethnic group: a case study of Lahu Shele (Black Lahu) on Doi Musoe, Mae Tho Sub-district, Mueang Tak District, Tak Province / สุรเดช ลุนิทรานนท์ / 2553 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- ตาก. ตำบลแม่ท้อ
ลาหู่ -- ภาวะสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
495 การไม่ยึดติดในโลกของการยึดติด : การแนะแนวชีวิตตามแนว ว.วชิรเมธี = Deobjectification in the world of objectification :The guidance as a advocated by W.Wachiramedhi / นเรศ ขนมหัด / 2553 /Full Text
Subject
การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
496 การยอมรับผู้บริหารสตรีของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง = Staff acceptance for Suanprung Hospital's female execultive / นิ่มนวล รอดเรือน / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้บริหาร
นักบริหารสตรี
497 การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียในช่องปากโดยสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิด = Growth inhibition of oral bacteria by some medicinal plant extracts / ฉวีวรรณ บุญมาชัย / 2553 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- การเจริญเติบโต
498 การยีดอายุการปักแจกันของดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพูด้วยกรด 5-ซัลโฟซาลิซิลิก = Extending vase life of curcuma alismatifolia cv. Chiang Mai pink by 5-sulfosalicylic acid / พิชญ์สินี ปินตารินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ดอกไม้ -- กายวิภาค
ดอกปทุมมา -- พันธุ์เชียงใหม่สีชมพู
ดอกไม้ -- การเก็บและรักษา
499 การแยกและการคัดกรองแอกติโนไมซีสต์ที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะจากดินในถ้ำธารลอด = Isolation and Scrreening of Antibiotic Producing Actinomycetes from Thanlod Cave Soil / ภูวดล เหล่าอาภากุล / 2553 /Full Text
Subject
แอคติโนไมซีสต์
แบคทีเรียแกรมบวก
500 การระบุปัจจัยความเสี่ยงสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ = Identification of risk factors for contractor of residential building construction using expert system / พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ / 2553 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- ปัจจัยเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78