ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การพัฒนารูปแบบการรับ-ส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Development of a nursing handover model in surgical sub intensive care unit 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / พิมประพรรณ สถาพรพัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing administrators
462 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a peer counseling model for dormitory students in Chiang Mai University / นิศากร หวลจิตร์ / 2553 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- หอพัก
463 การพัฒนาลักษณะเฉพาะของข้อสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Developing item specification for analytica thinking skill tests in science learning strand for mathayom suksa 3 students / เจษฎา ชมชื่น / 2553 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
ข้อสอบ
แบบทดสอบ
464 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Development and implementation of evidence-baded CA-UTI practice guidelines in a private hospital / ปิยะดา ธนันชัย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Urinary tract infections
Catheterization
465 การพัฒนาและการสร้างเครื่องยนต์ขับดันชนิดร่วมแบบไร้วาล์วพัลส์เจ็ทและแรมเจ็ท สำหรับหุ่นยนต์บิน = Development and construction propulsion of engine combined with valveless Pulse-jet and Ram-jet for flying robot / อนุชา วงศ์จันทร์สม / 2553 /Full Text
Subject
หุ่นยนต์ -- เครื่องยนต์
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
466 การพัฒนาวัสดุเพาะกล้าที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการ ผลิตกล้าผักคุณภาพสูง = Development of seedling media containing beneficial microorganisms for high quality vegetable seedling production / พิกุลทอง สุอนงค์ / 2553 /Full Text
Subject
วัสดุปลูกพืช
ผัก -- พันธุ์
กล้า -- การเจริญเติบโต
467 การพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้และปฏิสัมพันธ์ของการประยุกต์เว็บเพื่อการเก็บและการค้นหารอยยางรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลสำหรับงานทางนิติวิทยาศาสตร์ = Development of user interface and web application interaction for storing and searching tyre marks of pickup trucks for forensic science work / ปาณิก เวียงชัย / 2553 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- นิติวิทยาศาสตร์
การจัดการฐานข้อมูล
468 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้คำเมืองเชียงใหม่ สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่ = The Instructional developing of Chiang Mai local's language for Grade 4 of Baan Saimoon School, Chiang Mai / รัชนาถ ศรีกุณะ / 2553 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอนด้วยสื่อ -- เชียงใหม่
สื่อการสอน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาล้านนา
469 การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการควบคุมตนในการส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนของเยาวชน = Multimedia development for self - control in promoting the youths' responsibility behavior in studying / ป้องราษฎร์ วรวุฒิพุทธพงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
ระบบมัลติมีเดีย
การสื่อสารแบบสื่อประสม
การสื่อสารทางการศึกษา
พฤติกรรมการเรียน
470 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจักสานบ้านป่าบง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of training program entitied wickerwork, Ban Pa Bong, Pa Bong Sub-District, Saraphi District, Chiang Mai Province / นาริตา ชัยธิมา / 2553 /Full Text
Subject
การวางแผนหลักสูตร
การศึกษาทางอาชีพ
ศิลปหัตถกรรม
เครื่องจักสาน -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลป่าบง
471 การพัฒนาอาหารเทียมเพื่อเพาะเลี้ยงด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus (Fabricius) = Effect of vacuum cooling on quality of Holy Basil cv. Red / กัลยา บุญสง่า / 2553 /Full Text
Subject
ด้วงเต่า -- การเลี้ยง
ด้วงเต่า -- อาหาร
472 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมปริมาณก๊าซอัตโนมัติสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ = Development of automatic gas controller for biogas enging / ศุทธินี ตุ้ยเต็มวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
เครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ
473 การพิสูจน์น้ำลายโดยการตรวจเชื้อ Streptococcus salivarius เปรียบเทียบกับการตรวจสอบเอนไซม์อะไมเลสโดยเครื่องอัตโนมัติ = Saliva identification using Streptococcus salivarius compared with automated amylase detection / เขม ศรีภิรมย์ / 2553 /Full Text
Subject
น้ำลาย
แบคทีเรีย -- การพิสูจน์เอกลักษณ์
474 การพิสูจน์บุคคลจากเนื้อเยื่อที่ติดเล็บจากการข่วนโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์ตำแหน่ง DYS385 เทียบกับตำแหน่ง VWA = Person identification from scratched tissue debris at fingernail using microsatellite locus DYS385 compared to locus VWA / พีรพงศ์ พลับพลา / 2553 /Full Text
Subject
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ -- วิธีวิทยา
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ
ไมโครแซทเทลไลท์ (พันธุศาสตร์)
475 การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Economic self-reliance of the disabled in Mueang Chiang Mai District / รุ่งนภา สืบจากคล้าย / 2553 /Full Text
Subject
คนพิการ -- ภาวะเศรษฐกิจ
คนพิการ -- ภาวะสังคม
การพึ่งตนเอง
476 การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานลำไยอบแห้งด้วยเทคนิคการออกแบบและวางผังโรงงาน = Efficiency improvement of dried longan factory using plant layout design / วรางคณา บำรุง / 2553 /Full Text
Subject
การวางผังโรงงาน
การจัดการโรงงาน
โรงงานลำไยอบแห้ง
477 การเพิ่มมูลค่ากากตะกอนตะกั่ว-เงินจากกระบวนชะสินแร่สังกะสี = Value-added lead-silver cake from a zinc ore leaching process / วรางคณา ประสงค์ / 2553 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- โลหะวิทยา
เงิน
สังกะสี
การถลุงแร่
การล้างแร่
แร่วิทยา
478 การเพิ่มศักยภาพโปรแกรมแมมโบเพื่อการจัดการความรู้ = Efficiency enhancement of the mambo for knowledge management / ธีรยุทธ สมประสงค์ / 2553 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ระบบคอมพิวเตอร์
479 การเพิ่มสมรรถนะการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบผสมผสานระหว่างยูเอเอสบีและถังกรองไร้อากาศ = Enhancement of biogas production from swine waste using hybrid UASB and anaerobic filter reactor / เอกรินทร์ อินประมูล / 2553 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสารประกอบอินทรีย์
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
480 การแพร่กระจายทางพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตของพืชอินทรีย์ในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Spatial diffusion and change in production patterns of organic crops in Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province / คมกริช บุญเขียว / 2553 /Full Text
Subject
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- แม่ออน (เชียงใหม่). ตำบลแม่ทา
การใช้ที่ดิน -- แม่ออน (เชียงใหม่). ตำบลแม่ทา
ภูมิศาสตร์กายภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78