ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านเช่าหนังสือ = Development of electronic commerce systems for book rental shop / พิทักษ์ วิญญา / 2553 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
การสร้างคลังข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ -- การเช่า
442 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการหลังการขาย สำหรับ บริษัท อี-สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด = Development of after sale service support system for E-Smart Solution Company Limited / พงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท อี-สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด
บริการลูกค้า -- ฐานข้อมูล
การขาย -- ความพอใจ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า -- การจัดการ
443 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว เพื่อควบคุมเครื่องไดนาโม มิเตอร์ต้นทุนต่ำ สำหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก = Development of embedded system to control low cost dynamometer for small engine เ / อัษฎาวุธ ศักรินทร์กุล / 2553 /Full Text
Subject
ไดนาโมมิเตอร์
เครื่องยนต์
เครื่องจักรกล
444 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Development of management information system for budget requisition of policy and planning division, Chiang Mai Rajabhat University / บุญรักษ์ กฤษวงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. กองนโยบายและแผน -- การเงิน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
การสร้างคลังข้อมูล
งบประมาณการศึกษา
445 การพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน = Development of information system of junior science talent project / กษิดิ์เดช แสงแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
446 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ร้าน ส.อะไหล่ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Development of management information system for the S.Alai Shop in Phetchabun / พุทธิพงษ์ ปุญญพันธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
การสร้างคลังข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
447 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for personnel management, provincial agriculture and co-operratives of Chiang Mai / กฤษณ อำพันธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
การบริหารงานบุคคล
การสร้างคลังข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
448 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสถานีวิทยุแบบออนไลน์ = Development of information system for Online Radio Stations Management / ขนิษฐา หอมจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศ -- การจัดการ
สารสนเทศ
สถานีวิทยุแบบออนไลน์
สถานีวิทยุ
449 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสารบรรณคำสั่งของ สำนักงานสรรพากรภาค 8 = Development of management information system for mandate official letters of Regional Revenue Office 8 / วชิรา ต๊ะอินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรภาค 8
ระบบสารสนเทศ -- การจัดการ
งานสารบรรณ
450 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for project tracking management on action planning of faculty of Nursing Chiang Mai University / มณฑิชา ป้องป้อม / 2553 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
451 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับสมัครนักศึกษาโควตาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย = Development of information system for quota student admission via internet network at Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai / จิราภัทร คำแปง / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -- การรับนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- การรับนักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
452 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for thesis and independent study search of the graduate school, Chiang Mai University / กรัณย์ จันทร์เพ็ญ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
453 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ = Development of geographic information system for water management on internet of Mae Ngad Dam, Regional Irrigation Office 1 Chiang Mai / ขวัญใจ ขันขาว / 2553 /Full Text
Subject
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การจัดการน้ำ
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
454 การพัฒนาระบบสารสนเทศรถยนต์ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 กรมการปกครอง = Development of automobile information system of registration administration center, region 5, department of provincial administration / มีศักดิ์ ใจเย็น / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
รถยนต์ -- เชียงใหม่
455 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน = Development of information system for the student affairs of Chakkhamkanatorn School, Lamphun Province / สายฝน เอกกันทา / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนจักรคำคณาทร
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
กิจกรรมของนักเรียน -- ลำพูน
456 การพัฒนารูปแบบการจัดการการจำหน่ายผู้ป่วย หอผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of model for patient discharge management in private ward 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / วัชรี หน่อแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. หอผู้ป่วยพิเศษ 2
โรงพยาบาล -- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
โรงพยาบาล -- การบริหาร
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Patients -- Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
457 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดระบบทางเดินปัสสวะด้วยกล้องวีดิทัศน์ในหน่วยผ่าตัดที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a model for laparoscopic endourology preparation management in operating unit 1, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / นราพร พุทธวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
458 การพัฒนารูปแบบการจัดการการรับย้ายผู้ป่วยมาสู่บริเวณรอผ่าตัด ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง = Development of a model for management of patient transfer to preoperative area, orthopedics operating room, Lampang hospital / อาทิตยา ใจน้อย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Transportation of patients
459 การพัฒนารูปแบบการจัดการการรับใหม่ผู้ป่วยอายุรกรรม งานผู้ป่วยใน 2 โรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ = Development of medical patient admission management model in inpatient unit 2, Thatako hospital, Nakhonsawan province / เกตนิภา สนมวัฒนะวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patients
Admitting department, hospital
460 การพัฒนารูปแบบการจัดการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Development of a patient discharge managment model in sun-neurosurgical intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital สมจิตร ปัณทิยะ / สมจิตร ปันทิยะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78