ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การพัฒนามนุษย์ในมุมมองของ อมาตยา เซน = Human development from Amartya Sens perspective / วริสรา สุกุมลจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
มานุษยวิทยา
มนุษย์กับสังคม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
422 การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of performances standards, indicators and competency criteria of academic staff, department of Printmaking, Painting and Sculpture, faculty of Fine Arts, Chiang Mai university / ทัดศรี ชัยเมคา / 2553 /Full Text
Subject
สมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัย -- สมรรถนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์
423 การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ เพื่อติดตามการทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง = Development of management information system for following subcontractors in construction project management / พีรพล โอสถาพร / 2553 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การสร้างคลังข้อมูล
การก่อสร้าง -- ฐานข้อมูล
424 การพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรมการจัดหางาน = Development of electronic meeting system for the department of employment / อดิศา โรจนกรเกียรติ / 2553 /Full Text
Subject
กรมการจัดหางาน -- การประชุม
การจัดการฐานข้อมูล
การสร้างคลังข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
425 การพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยศัพท์สัมพันธ์= Development of system on computer equipment information search by thesaurus / จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี / 2553 /Full Text
Subject
ศัพท์สัมพันธ์ -- คอมพิวเตอร์
ศัพท์สัมพันธ์
การค้นข้อสนเทศ
426 การพัฒนาระบบควบคุมการรับชมโทรทัศน์ตามการจัดอันดับของโทรทัศน์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต = Development of television watching control system from television rating via internet / พิชามญชุ์ เตชะวิจิตร์ / 2553 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ต
โทรทัศน์
427 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลน์สำหรับการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ = Development of online information system for student admission, Nakornpayap International School / กฤษฎา ศิริชัยราช / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
นักเรียน -- การคัดเลือกและสรรหา
428 การพัฒนาระบบจัดการการฝึกงานผ่านอินเตอร์เน็ตโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ = Development of job training management system via internet for Chiang Mai Commercial College / อัมพวา ธาราพิทักษ์วงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
การฝึกงาน -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
429 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = Development of data management system for educational quality assurance, Lampang Rajabhat University / ชัยวุฒิ โกเมศ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกันคุณภาพการศึกษา -- ลำปาง
การจัดการฐานข้อมูล
430 การพัฒนาระบบจัดการความรู้ของหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Development of knowledge management system of information technology development unit, policy and planning and quality assurance section in faculty office of the faculty of Nursing Chiang Mai University / ปรีชญากรณ์ ไชยาโส / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
431 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารในระบบบริหารคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISOTS 16949:2002) สำหรับบริษัท เคียวเซร่า คินเซคิ (ประเทศไทย) จำกัด = Documentation system development in automotive industrial quality management system (ISOTS 16949:2002) for KYOCERA KINSEKI (Thailand) Co.,Ltd. / เกศรินทร์ ศรีนวล / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท เคียวเซร่า คินเซคิ (ประเทศไทย) จำกัด
การจัดเก็บเอกสาร
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
432 การพัฒนาระบบชาร์จแบตเตอรี่แบบต่อเนื่องโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ = Development of continuous battery charging system using Microcontroller / อภิชาต โชติชื่น / 2553 /Full Text
Subject
แบตเตอรี่
เครื่องประจุแบตเตอรี่
433 การพัฒนาระบบตรวจสอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตผังเมืองรวมแบบอัตโนมัติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาเมืองลำพูน = Developing of automatic checking system on land use requisition in comprehensive plan area on internet network : A case study of Mueang Lamphun / ประดิษฐ์ ตุ้ยศรี / 2553 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
434 การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป บริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) = Development of printed circuit board assembly traceability system for Hana Microelectronics Public Co., Ltd. / สุรีย์ รัตนประทุม / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
435 การพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในบริษัทแอล ที อี ซี จำกัด = Development of operation monitoring system for preventive machine maintenance in LTEC company / กมลรัตน์ เมฆศิลป์ / 2553 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกล -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ระบบสารสนเทศเพื่อการบำรุงรักษา
436 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับโรงพยาบาล = Development of risk management system for hospitals / อรอนงค์ คุรุนาถ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- การบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
437 การพัฒนาระบบบริหารโครงการอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบซีเอ็มเอ็มไอ ระดับที่ 2 = Development of electronic project management system based on CMMI level II / วริศรา เกิดสว่างกุล / 2553 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหารโครงการ
438 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ = Ecotourism management of Development of human resource management system, Payap university / ธนิต สุนันตา / 2553 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยพายัพ -- การบริหาร
439 การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The tax map and assets record system development in Hang Dong Municipality, Chiang Mai Province / จารุวรรณ ขยัน / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหางดง
ภาษีทรัพย์สิน -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหางดง
ภาษีบำรุงท้องที่ -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหางดง
การจัดเก็บภาษี -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหางดง
440 การพัฒนาระบบฝังตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์ = Development of embedded microcontroller system of braille display device / ยศวรรธน์ วิญญารัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชุดอักขระ (การประมวลผลข้อมูล)
ตัวอักษร (การประมวลผลข้อมูล)
อักษรเบรลล์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78