ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา = Development of clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes, diabetic clinic, Phang-nga hospital / อัจฉราภรณ์ พูลศรี / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพังงา. คลินิกเบาหวาน
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Aging
Excercise -- in old age
Diabetes mellitus -- in old age
402 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการอาการกลืนลำบากในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Development of clinical practice guidelines for dysphagia management among elderly stroke patients in surgical unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai province / เอื้องขวัญ สีต๊ะสาร / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stroke
Cerebrovascular disorders
403 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการวิเคราะห์โครงการลงทุน = Development of e-learning courseware on internet network on introduction to capital budgeting / มณีวัลย์ จันที / 2553 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน -- แบบเรียนสำเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
404 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องโครงสร้างเงินทุน = Development of e-Learning Courseware on internet network on introduction to capital structure / นุชจรินทร์ ปัญญาวุฒิไกร / 2553 /Full Text
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
การเงิน -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เงินทุน
405 การพัฒนาบริการตอบคำถามอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Development of electronic inquiry services for the office of academic resources and infprmation technology, Chiang Mai Rajabhat University / วิภาวี โนรี / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการตอบคำถาม
บริการสารสนเทศ
406 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Personnel development of Assumption College Lampang / พิชิตพล บูระพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง -- การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา
407 การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of standardized test of information literacy skills for Chiang Mai University students / กชพร ศรีพรรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การรู้สารสนเทศ
การรู้สารสนเทศ -- แบบทดสอบ
สารสนเทศ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
408 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ = Development of reading and writing skill exercises of Mathayom Suksa 1 students with reading and writing deficiencies, Longwitthaya School, Phrae Province / มุทิตา แก้วคำแสน / 2553 /Full Text
Subject
การอ่าน -- แบบฝึกหัด
การเขียน -- แบบฝึกหัด
การศึกษาพิเศษ
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- การศึกษา
409 การพัฒนาแบบวัดรูปแบบอารมณ์ขันของเยาวชนไทยภาคเหนือ = Development of humor style inventory for Northern Thai Youths / วิชชญา มณีชัย / 2553 /Full Text
Subject
อารมณ์ขัน -- การทดสอบทางจิตวิทยา
แบบทดสอบทางจิตวิทยา
เยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
410 การพัฒนาปุ๋ยหมักจากเศษแป้งข้าวเหนียวของโรงงานผลิตขนมอบกรอบญี่ปุ่น = Development of compost from sticky rice powder scraps of a Japanese rice cracker factory / ชาติมงคล วงค์มา / 2553 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
ของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารว่าง
411 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็ขรูปเสริมสารสกัดจากองุ่นแดง = Development of instant beverage fortified with red grape (Vitis vinifera L.) pomace extract / ฐาปกรณ์ บุญชู / 2553 /Full Text
Subject
องุ่น -- การแปรรูป
เครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
412 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวผสมตะไคร้และชะเอม = Development of lemongrass and liquorices mixed green tea / กนกวรรณ พรมจีน / 2553 /Full Text
Subject
ชาเขียว
ชะเอม
413 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชันชะลอริ้วรอยจากน้ำมันเมล็ดเสาวรสผสมเม็ดกลมเล็กสารสกัดขมิ้นชัน = Development of anti-wrinkle lotion containing passiflora edulis f. flavicarpa seed oil and curcuma longa l. extract bead / วรัญญา อรุโณทยานันท์ / 2553 /Full Text
Subject
เครื่องสำอาง
เสาวรส -- เมล็ด
ขมิ้นชัน
Anti-wrinkle agents
Herbal cosmetics
Skin -- Wrinkles -- Prevention
Passion fruit
Curcuma Longa Linn
414 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากเมล็ดลำไยโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลอง = Development of liquid soap with longan seed using quality function deployment and experimental design techniques / อารีย์วัล แสนสนิท / 2553 /Full Text
Subject
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
การจัดการผลิตภัณฑ์
สบู่ -- การผลิต
ผลิตภัณฑ์ลำไย
415 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เดอร์ลดเกลือโซเดียม = Development of reduced sodium salt Frankfurter / ชาติชาย วิลัยลักษณ์ / 2553 /Full Text
Subject
ไส้กรอก
ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เดอร์
416 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องความเท่ากันทุกประการเอส่งเสรืมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าเลอ จังหวัดน่าน = Developing learning lesson plans on congruence to promote mathematical reasoning through hands-on activities for Mathayom Suksa 2 students at Ban Ta Ler School, Nan Province / วรางคณา พรมเทพ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านท่าเลอ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
417 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of learning plans to practice science problem solving process skills of Prathom Suksa 6 Students / จันทร์จิรา พีระวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
การแก้ปัญหา
ทักษะกระบวนการางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
418 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การทำขนมไทยโดยช้สีธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of learning plans on the topic of making Thai desserts using natural colours for Prathom Suksa 5 students / อำพร อินสา / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านไร่
การเรียนรู้
การศึกษาขั้นประถมศึกษา -- หางดง (เชียงใหม่)
กิจกรรมการเรียนการสอน
419 การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องฟ้อนเล็บโดยใช้เพลงล้านนาประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of learning plans on the topic of Fon Leb using modern Lanna songs for prathom sulsa 5 students / อิสรีย์ เธียรพัฒนเดช / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนไทยทนุ
นาฏศิลป์ -- แผนการสอน
นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การวางแผนหลักสูตร
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่). ตำบลท่าตอน
การรำ
เพลงพื้นเมืองไทย (ภาคเหนือ)
420 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตจากสุราในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Development os a discharge plan for patients with alcohol induced psychotic disorders in Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ศศิรส ชอบดี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
patient discharge
Psychotic disorders


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78