ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมความเร็วรอบสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า = Prototype development of speed control for electricity power generator / อนุชา ริกากรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
ความเร็ว
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
382 การพัฒนาแถบสีมาตรฐานสำหรับชุดทดสอบปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ = Development of standard color charts for ambient nitrogen dioxide test kit by photographic technique / ศุภฤกษ์ อินทยนต์ / 2553 /Full Text
Subject
ไนโตรเจนไดออกไซด์
อากาศ
383 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of analytical thinking skills affecting reading achievement of Mathayom Suksa 3 students / วินนา เทพคำ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย -- แผนการสอน
ภาษาไทย -- การอ่าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในเด็ก
384 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเทคนิคการวาดแผนภาพ = Development of mathematics world problem solving skill of prathom suksa 1 students through graphic organizer technique / จุฑามาศ สืบจ้อน / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
385 การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเพ้นท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Developing skills in using paint program of Prathom Suksa 1 Students, Ban Santisuk School, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / ธิติ ศรีนราธร / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันติสุข
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
386 การพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้บทบาทสมมติ = Development of English listening speaking skill of Prathom Suksa 5 students through role play / ปาริชาต เตชะ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- แผนการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
387 การพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย = Developing elementary Thai listening skill for foreign students using e-learning courseware / สุจีรา สิทธิศาสตร์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- แบบเรียนสำเร็จรูป
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
388 การพัฒนาทักษะการสื่อสารสองทางในเด็กออทิสติกโดยใช้กระดานสื่อสาร = Development of two-way communication skills in the child with autism using communication boards / รัตนาภรณ์ ตันมณี / 2553 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
การสื่อสาร
389 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ = Development of reading, analytical thinking and writing skills of Prathom Suksa 2 students through the printed media / รุ่งรัฐิธยา เจริญยิ่งโยชน์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านม่วงโตน
การเรียนรู้
การศึกษาขั้นประถมศึกษา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
กิจกรรมการเรียนการสอน
390 การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม = Development of Thai language reading and writing skills of prathom suksa 5 hilltribe students through multimedia / สุภาภรณ์ สิงห์คำ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- การสอนด้วยสื่อ
391 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดท้ายคำโดยใช้เกมของนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ = Development of oral reading and final consonant writing skills though game of mathayom suksa 1 tha Pga Knyau students, Somdetphaphutthachinnawong school / สายวาริน ทาหาร / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การเขียน
การอ่านออกเสียง
ปกาเกอะญอ
ชาวเขา -- การศึกษา -- เชียงใหม่
392 การพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กใน ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Skill development of farmers in using small agricultural machinery in Ban Pao Sub-district, Mae Teang District, Chiang Mai Province / สายัณห์ แก้วบุรี / 2553 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกลการเกษตร
เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านเป้า
393 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of participation guidelines of community leaders in assisting individuals with disabilties acquired from stroke, San Pa Pao Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province / ช่อผกา ไชยมงคล / 2553 /Full Text
Subject
Stroke
Disabled Persons
ผู้นำชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่)
หลอดเลือด -- โรค
คนพิการ -- สงเคราะห์
394 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinica practice duidelines for nutritional management in patients with acute spinal cord injury Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / กัลยา ชื่นใจ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nutrition
Spinal cord injuries
395 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for pain management among elders with peripheral arterial disease, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สิวลี ลือชัย / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หลอดเลือดแดงส่วนปลายตับ
ผู้สูงอายุ -- โรค
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Pain management
Aging
Vascular diseases
396 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ = Development of clinical practice guidelines for caring of older persons with acute myocardial infarction receiving thrombolytic agents, cardiac care unit, Chiang Rai Regional Hospital / กัณฑิรา ชะพลพรรค / บัณฑิตวิยาลัย 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
การพยาบาลผู้สูงอายุ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
Dissertations, academic -- nursing
Aging
Myyocadial infraction
Thrombosis
397 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลฝีเย็บของหญิงในระยะคลอด โรงพยาบาลนครปฐม = Development of clinical practice guidelines for perineal care among intrapartum women, Nakhonpathom hospital / ปณัชช์ฐิตา ขุนบุญยัง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Perineum
398 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการจัดการภาวะหัวนมแตก ในมารดาที่ให้นมบุตร โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก =Development of clinical practice guidelines for prevention and management of nipple crack among lactating mothers, Maesot hospital, Tak province / สุนันท์ สวนจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
399 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่วในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for nursing care of schizophrenic patients with auditory hallucination in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ศิริรัตน์ นิตยวัน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
400 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Development of clinical practice guidelines for promoting the medication adtherence among older persons with hypertension, Maesai hospital, Chiang Rai province / ศุลีพร สร้อยแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertention -- in old age


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78