ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การกระจายของโลหะหนักในพื้นที่ใกล้เคียงเหมืองดีบุก บ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Heavy metals dispersion in adjacent area of tin mine in Ban Bo Kaeo, Samoeng district, Chiang Mai province / สุรเชษฐ์ วงศ์เทวัญ / 2553 /Full Text
Subject
โลหะหนัก
เหมืองดีบุก
เหมือง -- สะเมิง (เชียงใหม่)
22 การกระจายตัวและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโมเลกุลด้วยเทคนิคอาร์เอพีดีของสาหร่ายสกุล Cladophora และ Microspora ในลุ่มน้ำน่านตอนบน = Distribution and molecular characterization of cladophora and microspora in Upper Nan watershed using RAPD technique / สุรเชษฐ์ ภิมาลย์ / 2553 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- การจำแนก
สาหร่าย -- น่าน
23 การกลายสภาวะของตัวตนในบริบทการเปลี่ยนผ่านขององค์กร = Self transformation in the context of organization transition / พรประภา โนจา / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล
การปรับพฤติกรรม
การประเมินผลงาน
24 การกำหนดขอบเขตงานสถาปัตยกรรมภายในด้วยการประยุกต์ใช้วิศวกรรมควบคู่เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในช่วงการก่อสร้าง = Defining interior architecture scope of work using concurrent engineering to reduce construction phase conflicts / นพวรรณ ยาณะ / 2553 /Full Text
Subject
วิศวกรรมโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้าง
การตกแต่งภายใน
25 การกำหนดเชื้อรา Aspergillus flavus ในเมล็ดข้าวโพด โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุในสภาพร้อนชื้นและร้อนแห้ง = Eradication of aspergillus flavus in shelled corn by radio frequency under hot wet and hot dry conditions / นันทิพา กันทาแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- โรคและศัตรูพืช
เชื้อรา
คลื่นความถี่วิทยุ
26 การเก็บรักษาเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer) หลังการเก็บเกี่ยวด้วยโฟโตคาตาไลซิสจากหลอดไฟเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ = Postharvest storage of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer) by Photocatalysis from TiO2-Coated Bulb / โสภาค สุนทรพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
เห็ดนางรม -- การเก็บและรักษา
เห็ดนางรม -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
27 การแก้การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นด้วยวิธีต่าง ๆ และผลต่อคุณภาพของเมล็ด = Various dormancy breaking methods of Japonica Rice Seed and their effect on seed quality / เกสินี ใจหนักแน่น / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวญี่ปุ่น -- เมล็ด
ข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
28 การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งจากการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ร่วมกับการกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Evidence based and participatory land demarcation solutions in land use conflict in protected area : a case study of Huai Som Poi Villege, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ปรัชญา ปิ่นขันธยงค์ / 2553 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
การใช้ที่ดินในชนบท -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
การจัดการที่ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
29 การโก่งเดาะของเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นที่มีหน้าตัดไม่ปกติภายใต้แรงอัดร่วมศูนย์ = Buckling of irregular section cold-formed steel columns under concentric loading / ณฐภณ ตันศิริ / 2553 /Full Text
Subject
การวิบัติของโครงสร้าง
เสาเข็ม
การโก่ง (กลศาสตร์)
30 การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้ต้นชนิดหายากเพื่อการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือของประเทศไทย = Propagation and qrowth of rare tree species for forest restoration in Northern Thailand / ดวงเดือน คุณยศยิ่ง / 2553 /Full Text
Subject
ไม้ต้น -- การขยายพันธุ์
ไม้ต้น -- การเจริญเติบโต
31 การเข้าสู่วงการเมืองของนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง = Accession to politics of businessmen in Chiang Mai, Lamphun and Lampang Province / สุริศรี สารพฤกษ์ / 2553 /Full Text
Subject
นักการเมือง -- เชียงใหม่
นักการเมือง -- ลำพูน
นักการเมือง -- ลำปาง
การเมือง
32 การควบคุมด้วงหนังสัตว์ (Dermestesmaculatus (Degeer))ในปลาแห้งโดยใช้โอโซน = Control of Hide Beetle (Dermestesmaculatus (Degeer) )in dried fish using Ozone / สุมาลี ศรีนวล / 2553 /Full Text
Subject
ปลาแห้ง
ด้วง
33 การควบคุมมอดยาสูบโดยใช้โอโซน = Control of cigarette beetle (Lasioderma serricorne (Fabricius)) by Using Ozone / ภูษณิศา คำตะนิตย์ / 2553 /Full Text
Subject
มอด -- การควบคุม
แมลงศัตรูพืช
34 การควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อ Exserohilum turcicum ด้วยสารเคมีและเชื้อปฏิปักษ์ = Controlling of northern corn leaf blight caused by exserohilum turcicum using chemicals and antagonists / เกษรินทร์ เกิดสริ / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- โรคและศัตรูพืช
โรคใบไหม้
การควบคุมโดยชีวภาพ
สารเคมีทางการเกษตร
35 การคัดพันธุ์พริกต้านทานและปฏิกิริยาต่อการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม = Scerrning of resistant varieties of chili and their reaction to root - knot nematode infection / วราลักษณ์ สุปิณะ / 2553 /Full Text
Subject
พริก -- โรคและศัตรูพืช
พริก -- พันธุ์
ไส้เดือนฝอย
36 การคัดแยกและการคัดกรองแบคทีเรียที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศในฟาร์มสุกร = Isolation and screening of bacteria capable of hydrogen sulfide removal from biogas produced from anaerobic wastewater treatment in swine farm / ศุภาพร หวังศิริเจริญ / 2553 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
วิทยาแบคทีเรีย
น้ำเสีย -- การบำบัด
ก๊าซชีวภาพ
ฟาร์มสุกร
37 การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Botryococcus braunii kiitzing ที่มีไฮโดรคาร์บอนสูง = Isolation and cultivation of hydrocarbon-rich alga, botryococcus braunii kutzing / สุนิสา บุญมา / 2553 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา)
วิทยาสาหร่าย
สาหร่าย
38 การคัดเลือกรูปแบบและการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของโครงการสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม = Type selection and cost-benefit analysis of 115 kV substation for industriak factory / นราวิชญ์ แดงชม / 2553 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
39 การคัดเลือกสารเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของเนื้อลิ้นจี่อบแห้งพันธุ์ฮงฮวย = Selecttion of anti-browning agents for dries Lychee (cv. Hong Huay) flesh / ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การอบแห้ง
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย
40 การคัดเลือกแหล่งที่ตั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร = Site selection for small electricity generation from agricultural residues / ศรายุทธ จำรูญสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้า
ไฟฟ้า -- การผลิต
กระแสไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล
ขยะอินทรีย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78