ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การพัฒนาการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ = Developing interactive lecture demonstration of thermodynamic processes / ปรีดา ตะเหลบ / 2553 /Full Text
Subject
เทอร์โมไดนามิกส์
362 การพัฒนาการให้บริการออนไลน์ช่วยการค้นคว้าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ = Developing online services to assist in the conduct of research for thesis and independent study / วรรณภา โปธิมอย / 2553 /Full Text
Subject
บริการสารสนเทศ
เครือข่ายสารสนเทศ
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
363 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนวิชาปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 โดยใช้ระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลี = Development of instructional industrial engineering laboratory 1 activities through Gerlach and Ely's Instructional System / สัมพันธ์ นันทขว้าง / 2553 /Full Text
Subject
วิศวกรรมอุตสาหการ -- การศึกษาและการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
364 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสถิติ โดยการใช้บริบทเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดลำพูน = Developing learning activities on the topic of statistics using context-based approach for Mathayom Suksa 3 students at Ban Pongmaelob School, Lamphun Province / ศักดิ์ชาย ขวัญสิน / 2553 /Full Text
Subject
สถิติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียน -- ลำพูน
365 การพัฒนาขั้นตอนวิธีการจับคู่ที่คล้ายกันสำหรับลำดับที่มีการเลื่อน = Development of similarity matching algorithm for shifted sequences / เรวดี รางศรี / 2553 /Full Text
Subject
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การเรียงลำดับ (คอมพิวเตอร์)
การจัดการฐานข้อมูล
366 การพัฒนาขั้นตอนวิธีการสร้างข่ายกระแสงานบนระบบฐานข้อมูล = Development of workflow net construction algorithm on database management systems / อภิษฎา เสนจันทร์ฒิไชย / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ธุรกิจ -- ฐานข้อมูล
367 การพัฒนาขั้นตอนวิธีแปลงข้อมูลแบบเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของการจำแนกแบบสัมพันธ์ = Development of incremental data transformation algorithm for preserving privacy of associative classification / บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ / 2553 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยในฐานข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- มาตรการความปลอดภัย
368 การพัฒนาคลังข้อมูลด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ = Data warehouse development for students of Payap University / สุประพล เลาวพงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา
การสร้างคลังข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
369 การพัฒนาคลังข้อมูลสำหรับข้อมูลสำรวจประชากรพื้นที่สูง = Development of data warehouse for highland population survey data / ณัฐดนัย เขียววาท / 2553 /Full Text
Subject
การสร้างคลังข้อมูล
การสำรวจทางประชากรศาสตร์
370 การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม = Development of mathematics concepts of kindergarten 1 students through multimedia / ดวงเดือน คณานุศักดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ
สื่อการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อนุบาล)
371 การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรีไลน์โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่าน = Developing the number senses of Mathayom Suksa 1 students by using storyline method at Sathukitprachasan Rutchamonklaphisek School, Nan Province / สุดาพร สนิทยา / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนแบบสตอรีไลน์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เวียงสา (น่าน)
372 การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักเรียนสองภาษา ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนประโยค = Development of Thai sentence writing ability of a bilingual student with intellectual disability using sentence writing skill exerciscs / กัญญาภัคร์ อาจหาญ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน -- แบบฝึกหัด
ความบกพร่องทางสติปัญญา
373 การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 โดยใช้เทคนิคการนึกภาพและใช้สี โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of geometric reasoning abilities of Mathayom Suksa 3 Students through visualization and coloring techniques at Maetang School, Chiang Mai Province / สุภาพร ฟองจันทร์ตา / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่แตง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
เรขาคณิตวิเคราะห์
374 การพัฒนาคู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับครู ในช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of teacher manual for teaching mathematics project in grade level 4, Dara Academy school, Chiang Mai province / สุรัสวดี จินดาเนตร / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โครงงานคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
375 การพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างพจนานุกรมภาษามือไทยสามมิติ = Efficient bulk index-insertion for large video database / นัทธ์นที มณีรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- พจนานุกรม
ภาษาไทย -- พจนานุกรม
ภาษามือ -- พจนานุกรม
376 การพัฒนาเจลต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีสารสกัดบัวบกและไคโตซาน = Development of antibacterial gel containing centella asiatica extract and chitosan / ขวัญหทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา / 2553 /Full Text
Subject
Gel (Pharmacy)
Plant extracts -- Therapeutic use
Bacteria
377 การพัฒนาชุดสาธิตเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อการใช้งานในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กโดยเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์ = Development of proton exchange membrane fuel cell demonstration set for application in small electric appliance by design and product development principles / ปวเรศ อัจฉราวรลักษณ์ / 2553 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
เมมเบรน (เทคโนโลยี)
เมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน
378 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสกัดเหตุการณ์สำคัญออกจากเอกสารดิจิทัล = Software development for extraction of significant event from digital documents / ชาติชาย สุขอนันต์ / 2553 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศ
379 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านเทคนิค พื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) = A Database development for producing decision supporting information of technical administrators, Upper Northern Region, TT&T Public Company Limited / อรรถพร สิงห์เมือง / 2553 /Full Text
Subject
บริษัททีทีแอนด์ที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
380 การพัฒนาฐานข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of research quality analysis database for encouraging research quality of the lectures of Faculty of Medicine, Chiang Mai University / มัณทะณี คำโพธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- อาจารย์ -- ผลงานวิจัย
วิจัย -- ฐานข้อมูล
แพทยศาสตร์ -- วิจัย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78