ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การผลิตสารปฏิชีวนะโดยแบคทีเรียจากดินที่เพาะเลี้ยงในน้ำเวย์เต้าหู้ = Production of antibiotics by soil bacteria cultivated in soybean curd whey / จิตราภรณ์ สุริยะรังษี / 2553 /Full Text
Subject
ปฏิชีวนะ
แบคทีเรีย
ดิน -- การทดสอบ
342 การผลิตเส้นใยอาหารจากเปลือกในส้มโอที่ผ่านการลด ความขมและการใช้ประโยชน์ในไอศกรีมนม = Production of dietary fiber from Pomelo's albedo with reduced bitterness and Its utilization in dairy Ice cream / บงกชรัตน์ เนาวกูล / 2553 /Full Text
Subject
เส้นใยอาหาร
ส้มโอ
อาหารเพื่อสุขภาพ
ไอศกรีมนม
343 การผลิตเอทานอลจากน้ำเวย์เต้าหู้โดย Saccharomyces cerevisiae V1116 และ Zymomonas sp. TISTR 1102 = Ethanol production from soybean curd whey by Saccharomyces cerevisiae V1116 and Zymomonas sp. TISTR 1102 / สุภงช์ ไชยวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การผลิต
344 การผลิตเอทานอลและฟีนิลแอซิติลคาร์บินอลจากสารสกัดลำไยสดและสารสกัดลำไยอบแห้ง = The Production of Ethanol and Phenylacetylcarbinol from fresh and dried Longan extracts / สุรีย์ อาชวะสมิต / 2553 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การผลิต
ฟีนิลแอซิติลคาร์บินอล -- การผลิต
เชื่อเพลิงเอทานอล
สารสกัดจากพืช
ลำไย
345 การผสมพันธุ์และจำนวนโคโมโซมของกล้วยไม้เอื้องดินใบหมาก =Hybridization and chromosome number of spathoglottis / วรงค์ บุญอารีย์ / 2553 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การขยายพันธุ์
เอื้องดินใบหมาก
โครโมโซมพืช
346 การพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีอาฟีแมกซ์ = Stock return forecasting in the stock exchange of Thailand using ARFIMAX method / ภัทรรัตน์ พัวพันพัฒนา / 2553 /Full Text
Subject
พยากรณ์เศรษฐกิจ
อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
347 การพยากรณ์ราคาในระยะสั้นของยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย = Forecasting short run price of smoked rubber sheets no.3 in agricultural futures exchange of Thailand / สุวิมล ทองนอก / 2553 /Full Text
Subject
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- ไทย
พยากรณ์การขาย
อุตสาหกรรมยางพารา -- พยากรณ์ธุรกิจ
348 การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีอาฟีม่า-ไฟการ์ช = Price forecasting of securities in the property development sector in the stock exchange of Thailand using ARFIMA-FIGARCH model / พรพิมล วรรณทอง / 2553 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พยากรณ์ศาสตร์
ทฤษฎีการประมาณค่า
หลักทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ -- ราคา
349 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในหน่วยคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework for professional nurse-midwives in the labor unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สมศรี เชตะวัน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
350 การพัฒนากระบวนการผลิตถั่วเน่าโดยใช้เชื้อผสมที่คัดเลือก = Process development in production of Thua-nao using selected mixed cultures / พันพงศ์ เลขะกุล / 2553 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- การแยก
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ถั่วเหลืองหมัก
ถั่วเน่า
351 การพัฒนากล่องเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร = Development of a medication-reminder box among persons with schizophrenia, Thapkhlo hospital, Phichit province / นาตยา แย้มทอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
352 การพัฒนาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศสำหรับพิพิธภัณฑ์พุทธปฏิมา = Development of the organization of information resources for Buddha Images Museum / เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ / 2553 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
การจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ
353 การพัฒนาการเชื่อมสไลเดอร์แบบด้านหลังในกระบวนการประกอบหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ = Development of back-side-pad bonding of slider in head gimbal hard-disk-drive assemblt process / คธายุทธ ก๋ามะโน / 2553 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์ -- การผลิต
หัวอ่านฮาร์ดดิสก์
354 การพัฒนาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Development of collegial supervision procedures at Mae On Wittayalai School , Chiang Mai Educational Service Area Office 1 / ชาญชัย ไพยารมณ์ / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร
355 การพัฒนาการยอมรับตนเองและการยอมรับผู้อื่นของนักเรียนที่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มอิงตามแนวคิดการบำบัดเชิงพฤติกรรมและการรู้คิด = Development of self-acceptance and other-acceptance on students with scientific aptitude by using group activity based on cognitive-behavior therapy / ชานน สรรเสริญ / 2553 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการศึกษา
กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมของนักเรียน
กิจกรรมบำบัด
356 การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม โดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง = Developing mathematics instruction on polynomial through multimedia for Mathayom Suksa 1 students at Hangchatwitthaya School, Lampang Province / สุชาติ ฉัตรเจต / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ
สื่อการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
357 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of Thai Language learning and teaching through constructivism for Mathayom Suksa 5 students in Chiang Mai University Demonstration School / อรสา สนธิ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
358 การพัฒนาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนวิชาสารสนเทศทางการพยาบาลและการค้นหา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง = Development of e-learning for nursing information and search course, Boramarajonani College of Nursing Nakhon Lampang / วุฒิชัย ใจซื่อ / 2553 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สารสนเทศทางการพยาบาล
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
359 การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟร์แมท = Development of mathematics learning titled fraction of prathom suksa 4 students through 4MAT teaching method / สานสวาท คนมั่น / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
เศษส่วน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
360 การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร = Development of English vocabulary learning pf prathom suksa 4 students through communicative language teaching model / กฤษณา เมืองโคตร / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- แผนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78