ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การเปรียบเทียบศักยภาพการส่งออกข้าวของไทยและเวียดนาม = Comparison of rice export potentials between Thailand and Vietnam / พนิตนาฎ ยวงศิริ / 2553 /Full Text
Subject
ข้าว -- ไทย -- การส่งออก
ข้าว -- เวียดนาม -- การส่งออก
322 การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับตัวแบบอิทธิพลสุ่ม แบบทางเดียวไม่สมดุล = Comparison of test statistics for one-way unbalanced random effect model / จีรพรรณ ทองแท่น / 2553 /Full Text
Subject
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
คณิตศาสตร์สถิติ
323 การเปรียบเทียบสมบัติของดินที่เกิดจากหินดินดานระหว่างป่าธรรมชาติกับแปลงไม้ผลในอำเภอปางมะผ้าและอำเภอเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Compartive properties of soil derived from shale between natural forest and orchard in Pang Ma Pha and Mueang Districs, Mae Hong Son Province / บุญเดี่ยว บุญหมั้น / ชียงใหม่ 2553 /Full Text
Subject
ดิน -- การวิเคราะห์ -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
ดิน -- การวิเคราะห์ -- แม่ฮ่องสอน
ฟิสิกส์ของดิน
324 การเปิดพื้นที่และอัตลักษณ์ของเยาวชนม้งในเมืองเชียงใหม่ = Spacing and youth Hmong identity in Chiang Mai City / มยุรินทร์ บุญพิทักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
ม้ง -- เชียงใหม่
ม้ง -- เอกลักษณ์ชาติพันธุ์
ม้ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
เยาวชน -- เชียงใหม่
325 การเปิดรับ การใช้และความพึงพอใจของผู้อินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Exposure, uses and gratifications on public wireless internet network of users in Chiang Mai Municipality / ศุภัคฑา บุญฉิมพลี / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
326 การเปิดรับความรู้ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเรียนแบบออนไลน์ (E - Learning) = Knowledge exposure, uses and gratifications of higher educations students in Chiang Mai Province Toward Online Learning (E - Learning) / พรณรงค์ พงษ์กลาง / 2553 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการศึกษา
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การสอนด้วยสื่อ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
327 การแปรรูปเยลลีแห้งจากน้ำใบบัวบกด้วยวิธีปั๊มความร้อนภายใต้รังสีอัลตราไวโอเลตเปรียบเทียบกับวิธีอินฟราเรดภายใต้สุญญากาศ = Processing of dried jelly from pennywort juice by heat pump under ultra-violet compared with infrared vacuum drying / จินตนาพร สังข์คำ / 2553 /Full Text
Subject
เยลลี
รังสีเหนือม่วง
รังสีอินฟราเรด
น้ำใบบัวบก
328 การแปลภาษาด้วยเครื่องสำหรับข้อความภาษาไทยเป็นข้อความภาษามือไทย = Machine translation for Thai text - Thai sign language text / ณัฐดนัย หอมคง / 2553 /Full Text
Subject
ภาษามือ
การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
329 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบใช้ฐานกฎด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ = Thai to Japanese machine translation using rule-based approach / ณัฐพงษ์ จุฑางกูร / 2553 /Full Text
Subject
การแปลภาษาด้วยเครื่อง
ภาษาไทย -- การแปลภาษาด้วยเครื่อง
ภาษาญี่ปุ่น -- การแปลภาษาด้วยเครื่อง
330 การผลิตกระถางย่อยสลายได้จากเซลลูโลสแบคทีเรีย = Production of degradable pots from bacterial cellulose / สุกัญญา ศรีดี / 2553 /Full Text
Subject
กระถาง -- การผลิต
การย่อยสลายทางชีวภาพ
331 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียกระดาษสาโดยการย่อยสลายร่วมกับมูลวัวและเศษอาหารโดยถังปฏิกรณ์เอเอสบีอาร์ = Biogas production from Saa Paper wastewater by co-digesting with cow manure and food waste by ASBR / พรรณิภา คำมาเร็ว / 2553 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
332 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยการย่อยสลายร่วมกับหญ้าเนเปียร์และเศษอาหารโดยถังปฏิกรณ์เอเอสบีอาร์ = Biogas production from piggery wastewater by Co-digesting with napier grass and food waste by ASBR / จักรพันธ์ หมื่นจี้ / 2553 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานจากขยะ
พลังงานชีวมวล
เชื้อเพลิงกากตะกอนน้ำเสีย
ของเสียจากสัตว์ -- การนำกลับมาใช้ใหม่
ฟาร์มสุกร
333 การผลิตข้าวขาวเคลือบด้วยสารสกัดธรรมชาติจากใบเตยแบบห่อหุ้มและทำแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน = Production of rice coated with encapsulated natural pandan extract and dried by Fluidization Technique / ช่อผกา เทพรังษี / 2553 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์ข้าว
ข้าว -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ข้าว -- การอบแห้ง
334 การผลิตนมผึ้งปรุงแต่งกลิ่นรส = Processing of flavoured royal jelly powder / สุนิสา เดชแสง / 2553 /Full Text
Subject
นมผึ้ง
ผึ้ง
ผลิตภัณฑ์ผึ้ง
335 การผลิตไบโอดีเซลแบบกึ่งต่อเนื่องจากกระบวนการทรานเอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันสบู่ดำที่มีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ = Semi-continuous biodiesel production from transesterifacation of jatropha oil with microwave heating / ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ / 2553 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
ทรานเอสเทอริฟิเคชัน
น้ำมันสบู่ดำ
336 การผลิตไบโอดีเซวลจากการเกิดทรานเอสเทอริฟิเคชันของไขวัวที่ให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ = Biodiesel production from transesterification of beef tallow with microwave heating / รวีพัฒน์ สิงห์คำ / 2553 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
ทรานเอสเทอริฟิเคชัน
337 การผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำ = Hardboard production from agricultural residues by steam explosion process / ธีระวัฒน์ วิชัยขัทคะ / 2553 /Full Text
Subject
แผ่นใยไม้อัดแข็ง -- การผลิต
อุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัด
ขยะอินทรีย์
338 การผลิตไมโครแคปซูลของน้ำมันปลาสวายเผาะด้วยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอยและวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง = Production of pangastus bocourti Sauvage oil microcapsule by spray drying and freeze drying / จิรชัย วรรณาลัย / 2553 /Full Text
Subject
น้ำมันปลา
339 การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง อำเภอพร้าวและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Production and Economic Return of Mango cv. Nam Dok Mai Si Tong, Phrao and san Sai Districts, Chiang Mai Province / สุวัสดิ์ พันธ์ตุ่น / 2553 /Full Text
Subject
มะม่วง -- แง่เศรษฐกิจ
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง
มะม่วง -- พร้าว (เชียงใหม่)
มะม่วง -- สันทราย (เชียงใหม่)
340 การผลิตและพัฒนาน้ำยาแอนติแคนายโกลบูลิน (โปลีสเปซิฟิก) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ตรวจความเข้ากันได้ของเลือดสุนัขและติดตามปฏิกิริยาหลังการให้เลือด = Production and development of effective Anti-canine globulins (Polyspecific) reagent for canine crossmathching and monitoring of transfusion reaction / ชัชวาล ศรีวิชัย / 2553 /Full Text
Subject
แอนติบอดีย์
เลือด -- การตรวจ
สุนัข


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78