ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อส้มสายน้ำผึ้งระหว่างผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร = Comparison purchasing honey tangerines dexision process between consumers in Chiang Mai Province and Bangkok / อิทธิพนธ์ ปิ่นน้ำ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
การจัดการตลาด
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
302 การเปรียบเทียบการเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่ได้รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะแบบป้องกัน = The Comparison of septicemia in burn patients treated with and without antibiotic prophylaxis / ฐิติญา หงษาวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Septicemia -- Patients
Burns and scalds -- Patients
Antibiotics
303 การเปรียบเทียบการใช้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างเส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย และเชียงใหม่-น่าน = A comparison of using Bus Transportation services between Chiang Mai-Chiang Rai and Chiang Mai-Nan Routes / ชัญญภัทร ปาลี / 2553 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถประจำทาง
การขนส่งทางบก
304 การเปรียบเทียบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แนวการสอนโดยตรงกับการแนวสอนโดยอ้อม = Comparison of English vocabulary knowledge, retention and opinion of Mathayom Suksa 2 students through direct approach and indirect approach / นราวดี หลิมศิริ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- แผนการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
305 การเปรียบเทียบความหลากหลายของแมงมุมและอาร์โทรพอดกลุ่มอื่นระหว่าง พื้นที่ฟื้นฟูป่าและป่าปฐมภูมิดงเซ่ง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย = Diversity comparison of Spiders and Other Arthropods between forest restoration area and Dong Seng Primary Forest, Doi Suthep - Pui National Park / อามีนา หะสะเล็ม / 2553 /Full Text
Subject
แมงมุม
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
306 การเปรียบเทียบความหวังในปัจจัยส่วนประสมการตลาดและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้บริโภค ที่มีต่อศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าและฮอนด้าในเขตกรุงเทพมหานคร = Comparison of consumers'expectation of marketing mix and perceptions of service quality between Toyota and Honda car Dealers'Service in Bangkok / วชิระ พูลทิพย์ / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการลูกค้า
การจัดการตลาด
การขาย -- รถยนต์
307 การเปรียบเทียบคุณภาพของชาใบบัวที่ทำแห้งโดยเครื่องอบแบบปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอัลตราไวโอเลตและเครื่องอินฟราเรดภายใต้สุญญากาศ = Quality comparison of pennywort tea dehydrated by Heat pump under ultra-violet and infrared vacuum dryer / จรรยา โท๊ะนาบุตร / 2553 /Full Text
Subject
ใบบัวบก -- การอบแห้ง
ชา -- การแปรรูป
ชา -- การอบแห้ง
308 การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำใบบัวบกสกัดเข้มข้นแปรรูปโดยเทคนิคความดันสูงยิ่งและการเพิ่มความเข้มข้นภายใต้สภาวะสุญญากาศ = Comparison of qualities of Wholly Extracted Pennywort Juices processed by ultra-high pressure and concentrated by vacuum evaporation / นัทวุฒิ ผกาแดง / 2553 /Full Text
Subject
น้ำใบบัวบก
309 การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตของแผนรังสีรักษาสำหรับมะเร็งเต้านมระยะต้นในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Dosimetric comparison of radiation treatment planning techniques for early breast cancer at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สัญชัย ลูกแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
รังสีวิทยา
310 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างลำไยในฤดูกับนอกฤดูในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Comparison of cost and return between the on-season and off-season for Longan in Pasang District, Lamphun Province / จริยา หมื่นแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ต้นทุนและประสิทธิผล
ลำไย -- การปลูก -- ป่าซาง (ลำพูน)
311 การเปรียบเทียบเทคนิคการสร้างภาพเอ็มอาร์ระหว่างแบบกลั้นหายใจและไม่กลั้นหายใจในการวัดค่า T2* เพื่อประเมินภาวะเหล็กเกินในกล้ามเนื้อหัวใจในผู้ป่วยบีต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์ = A Comparison between breath-hold and free breathing MRI techniques of T2* measurement for the evaluation of myocardial iron overload in Beta Thalassemia Major Patients / อุเทน ยะราช / 2553 /Full Text
Subject
Beta-Thalassemia
Myocardium
การสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก
หัวใจ -- การสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก
ระบบการสร้างภาพทางการแพทย์
312 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้แบบจําลองแบล็ค-โชลส์ แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคํานวณราคาออปชันในประเทศไทย ญี่ปุ่น และฮ่องกง = Comparison on efficiency of using black-scholes model, binomial model and artificial neural networks model for calculating index options in Thailand, Japan and Hong Kong / นภาพร ทองไทย / 2553 /Full Text
Subject
การเงิน -- การบริหาร -- ไทย
การเงิน -- การบริหาร -- ญี่ปุ่น
การเงิน -- การบริหาร -- ฮ่องกง
313 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศบริคโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = A Comparison of factors affecting the Thai exports to the U.S. and BRIC countries by Cointegration / ชนัญชิดา ศรีสกุล / 2553 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศบริค
314 การเปรียบเทียบผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศอาเซียน = A Comparison of impacts of exchange rate volatility on Thai Exports to ASEAN Countries / นงค์รัตน์ สมภารจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
คณิตเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
315 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาของผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Comparison of tea products consumption behaviors of Thai consumers and Foreign tourists in mueang Chiang mai District / นิพรพรรณ์ มุทุมล / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ชา
316 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปกับการเลือกตั้งซ่อม : กรณีศึกษาอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = A Comparative of voting behavior between general election and the by-election : a case study of Mae Tha District, Lamphun Province / กนกพร เสริฐศรี / 2553 /Full Text
Subject
การลงคะแนนเสียง -- แม่ทา (ลำพูน)
การเลือกตั้ง -- แม่ทา (ลำพูน)
317 การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัทเอไอเอกับบริษัทประกันของคนไทยของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ = The comparison of customers' behaviovr choice to buy insurance between American International Assurance and Thai Insurance companies in Chiang Mai Province / สุเมธ สุทธาวาสสุนทร / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
318 การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอรี่กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดอื่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The comparison of behavior choice to buy mobile phone between blackberry and other mobile phones of Students in Chiang Mai University / ศรัญญา เรือนศรี / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การจัดซื้อ
319 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจในการทำงานระหว่างนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสำเร็จในอาชีพระดับสูงและต่ำ: กรณีศึกษาบริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด = A Comparison of transformational leadership and work motives between high and low levels of career success among independent business owners: a case study at Unicity Marketing (Thailand) Co., Ltd. / ปิยะพงษ์ วรรณกูลพงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ภาวะผู้นำ
ความสำเร็จทางธุรกิจ
การจูงใจในการทำงาน
นักธุรกิจ
320 การเปรียบเทียบวิธีการประเมินก๊าซเรือนกระจกในเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพด้วยกลไกการพัฒนาที่สะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิตู = Comparison of Greenhouse Gas Evaluation Methods in biogas technology using clean development mechanism and life cycle assessment / จักรพงษ์ แย้มยิ้ม / 2553 /Full Text
Subject
ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก -- การลดปริมาณ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78