ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การประเมินสายพันธุ์ก้าวหน้าในประชากรลูกผสมชั่วที่ 8 ระหว่างข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดเพื่อคัดเลือกลักษณะข้าวเจ้าก่ำ = Evaluation in advanced F8 lines between cv. KDML 105 and cv. Kum Doi Saket for non-glutinous purple rice trait selection / เบญจวรรณ พลโคต / 2553 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าว -- การปลูก
การผสมพันธุ์พืช
262 การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ = Curriculum evaluation in English program for grade level 2 Students of Sacred Heart College Chiang Mai / พิพัฒน์ เจริญวรรธะ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ -- หลักสูตร
การประเมินหลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน
263 การประเมินหลังการใช้งานเพื่อปรับปรุงกลุ่มหอพักบริเวณเชิงดอยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สุภัค พฤกษิกานนท์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
หอพัก -- ความพอใจของใช้บริการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- หอพัก
264 การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการเรือบรรทุกน้ำมัน และการประเมินตนเอง (TMSA) สำหรับกองเรือบรรทุกน้ำมันในประเทศไทย = The Implementation of Tanker Management and Self Assessment (TMSA) for oil tanker fleets in Thailand / บุษบา พัวพานิช / 2553 /Full Text
Subject
การขนส่งทางน้ำ
ปิโตรเลียม -- การขนส่ง
เรือ
265 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการจำแนกพันธุ์ไม้ยืนต้นเด่นในวนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ = Application of high resolution satellite data to classify dominant tree spccies in Kaokradong Forset Park, Buriram Province / มารุต สุรัสวดี / บัญฑิตวิทยาลัย 2553 /Full Text
Subject
ดาวเทียม -- การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
ไม้ยืนต้น
วนอุทยานเขากระโดง (บุรีรัมย์)
266 การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเตรียมอาร์บูตินไมโครพาร์ติเคิลเพื่อทำให้ผิวขาว = Application of chitosan for preparation of arbutin microparticles as skin whitening / พอใจ รัตนปนัดดา / 2553 /Full Text
Subject
ไคโตแซน
สีผิวมนุษย์
เภสัชกรรม
อาร์บูติน
Chitosan
Nanoparticles
Human skin color
Skin whitening
267 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการปรับปรุงการให้บริการของสถานตรวจรถเอกชน = Application of quality function deployment technique in service improvement of private car inspection provider / ปิยธิดา ซื่อนิคม / 2553 /Full Text
Subject
ธุรกิจสถานตรวจสภาพรถ
ธุรกิจของเอกชน -- บริการลูกค้า
268 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำพูน = Application of quality function deployment technique in Out-patient services at Lamphun Hospital / ชัญญภัทร พิฆเนศวร / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
ผู้ป่วย -- การดูแล
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
269 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบเครื่องประดับแหวนเพชร = Application of quality function deployment technique in designing the diamond rings / ณัฐพร นันทวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
การสำรวจตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้บริโภค
เครื่องประดับเพชร
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
การจัดการผลิตภัณฑ์
270 การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมย้อนรอยเพื่อออกแบบกระบวนการผลิตชาส์นสกรู ชนิด เซลป แทพพิง ระยะที่ 1 = Application of reverse engineering technique in designing manufacturing process of self tapping type schanz screws phase 1 / พิพัฒน์ หมื่นเป็ง / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมย้อนรอย
สกรู
271 การประยุกต์ใช้แนวคิด บวร เพื่อการพัฒนาชุมชนในเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The adoption of temple, school and home concept for community development in Tambon Don Kaew, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai พระใบฎีกาเจริญศักดิ์ เอื้องเขียว / เจริญศักดิ์ เอื้องเขียว, พระใบฎีกา / 2553 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
272 การประยุกต์ใช้เอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบยืดหยุ่นสำหรับการจัดการความรู้ = Application of XML for developing the flexible database system for knowledge management system / นเรศ ปันทะศรีวิชัย / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
เอ็กซ์เอ็มแอล
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
273 การประยุกต์ทฤษฎีแอนต์โคโลนีออพติไมเซวันและการผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิตเฮชดีดี = Applications of ant colony optimization theory and lean manufacturing in HDD production process / ธีราพรรณ แซ่แห่ว / 2553 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
การบริหารงานผลิต
ฮาร์ดดิสก์ -- การผลิต
274 การประยุกต์วิธีปลูกพืชเชิงบูรณาการโดยเกษตรกรบนที่สูง เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในระบบเกษตรน้ำฝนอย่างยั่งยืน = Application of integrated cultural practices by the highland farmers to increase sustainable rainfed multiple crop production / ดลพ สุภาวรรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
เกษตรที่สูง -- สะเมิง (เชียงใหม่)
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
275 การประโยชน์ที่ดินแบบวนเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของบ้านแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Agroforestry land use and natural resource conservation of Mae Saab village, Samoeng Tai Sub-District, Samoeng District, Chiang Mai Province / สุภาพร ปาแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดินในชนบท -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- สะเมิง (เชียงใหม่)
วนเกษตร
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
276 การประหยัดพลังงานในโรงเรือนเพาะปลูกที่ควบคุมสภาวะอากาศด้วยการทำความเย็นแบบระเหยโดยใช้น้ำเย็นเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำแข็ง = Energy saving in climatic controlled greenhouse with evaporative cooling using excess cool water from ice factory / อินสม หน่อแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
การทำความเย็นแบบระเหย
การอนุรักษ์พลังงาน
277 การปรับใช้พิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน = Adaptation of community ritual and belief in community forest management / วิศท์ เศรษฐกร / 2553 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน
การจัดการป่าไม้
278 การปรับตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนแบบอยู่ประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Adjustment of the Upper Secondary School Students in the Rajaprajanugroh 31 Boarding School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / รัตติกาล ยศสุข / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
การปรับตัวทางสังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
279 การปรับตัวแบบไม่เชิงเส้นในอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของประเทศไทย = Nonlinear adjustment in real exchange rate of Thailand / ทรรศนาพร ขันธ์ทะยศ / 2553 /Full Text
Subject
เศรษฐมิติ
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
อัตราแลกเปลี่ยน -- ไทย
ปริวรรตเงินตรา
280 การปรับปรุงกระบวนการทำความสะอาดแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หลังการบัดกรีในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ = Cleaning process improvement of printed circuit board after soldering in electronic parts manufacturing / รุ่งฤทัย โปธิก๋า / 2553 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
ระบบควบคุมแบบกำกับดูแล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78