ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การประเมินโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดลำพูน = Evaluation of Eua-a-thon Housing project in Lamphun Province / วิกาญดา วงศ์ขัติ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
ความพอใจของผู้บริโภค -- ลำพูน
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- การสำรวจ
ที่อยู่อาศัย -- การจัดซื้อ
โครงการบ้านเอื้ออาทร
242 การประเมินโครงการเฝ้าระวังข้หวัดสายพันธุ์ AH1N1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of surveillance influenza AH1N1 project of Chiang Mai Provincial Administrative Organization / อรุณสวัสดิ์ ไชยโปธิ / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ไข้หวัดใหญ่ -- การป้องกันและควบคุม
การเฝ้าระวังโรค -- เชียงใหม่
243 การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of Buddhist ways school project in Banwiangfang School, Chiang Mai Province / ยาใจ พรหมวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
โรงเรียน -- การบริหาร -- ฝาง (เชียงใหม่)
การประเมินผลทางการศึกษา
244 การประเมินผลกระทบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Impact assessment of the One Tambon One Product of Amphoe Hangdong, Changwat Chiang Mai / ณัฐธยาน์ โปธิมา / 2553 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ -- หางดง (เชียงใหม่)
สินค้าไทย -- หางดง (เชียงใหม่)
245 การประเมินผลกระทบด้านสังคมจากโครงการกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา บ้านหนองตอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Social impacts assessment of rope way project Chiang Mai-Mae Hong Son : A case study of Nongtong village, Pang Mapha district, Mae Hong Son province / เกรียงไกร หน่อแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
กระเช้าลอยฟ้า
ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน) -- ภาวะสังคม
246 การประเมินผลการคำนวณปริมาณรังสีโฟตอนด้วยอัลกอริทึมแบบต่างๆ ของเครื่องวางแผนรังสีรักษาโดยใช้ชุดทดสอบของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ = Photon dose calculation algorithms evaluation of a radiotherapy treatment planning system using International Atomic Energy Test Package วิราศิณี เฉลิมชาติ / วิราศิณี เฉลิมชวลิต / 2553 /Full Text
Subject
รังสีวิทยา
รังสีโฟตอน
อัลกอริทึม
247 การประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์โฮมส์เชียงใหม่ดอทคอม = Website evaluation of homeschiangmai.com / อุกฤษฏ์ นันทชัยพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การประเมิน
การพัฒนาเว็บไซต์
248 การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณหมวดงบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง = An evaluation of budget execution on financial investment division according to Bowheaw Tambon Administrative Organization Annual Budget Act, Lampang Province / ศิริวรรณ พันธ์สิทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
รายจ่ายของรัฐ
งบประมาณจังหวัด -- ลำปาง
249 การประเมินผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of Provincial Police Region 5 Saving and Credit Cooperative Limited, Chiang Mai Province / นัยน์ปพร เที่ยงสมบุญ / 2553 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- เชียงใหม่
250 การประเมินผลการดำเนินงานการขยายวงเงินกู้ให้แก่กองทุนหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Performance evaluation of extension loan for Village and Community Fund in Uttaradit Province / ศิโรรัตน์ ตั้งจิตต์ถาวรกุล / 2553 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- อุตรดิตถ์
เงินกู้ -- อุตรดิตถ์
251 การประเมินผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of the primary health care centers under local government organizations in Chiang Mai Prooince / ประวิช พวงไม้มิ่ง / 2553 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เชียงใหม่
สถานีอนามัย -- เชียงใหม่
252 การประเมินผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่= An evaluation of the internal control systern in local govermment organizations in Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / ปริศนา ธาติ / 2553 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การควบคุมภายใน
253 การประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation on administration of graduate study unit, Faculty of Nursing, Chiang Mai University / สิริกร บุญฟู / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- บัณฑิตศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
254 การประเมินมาตรฐานห้องสมุดของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 = An Evaluation of library standerd of Thakhumngern Wittayakarn School, Lamphun educational service area 1 / เอกภพ ลิ้มปฐมพิภพ / 2553 /Full Text
Subject
ห้องสมุดโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ห้องสมุดโรงเรียน -- การประเมิน
ห้องสมุดโรงเรียน -- ลำพูน
255 การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของกิจกรรมดำน้ำดูปะการังในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง = An Evaluation of recreational value for the coral diving activities at Hat Chao Mai National Park, Trang Province / จุลภัทร อังศุวิริยะ / 2553 /Full Text
Subject
การดำน้ำ
ปะการัง -- ตรัง
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
256 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) = Securities valuation using fundamental analysis of PIT Aromatics and Refining Public Company Limited / พรชัย คำชัยยะ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนการลงทุน
257 การประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตกระเจี๊ยบแช่แข็งด้วยวิธีการคัดกรองตัวแปร = Life cycle assessment of frozen okra production by Parameter Screening Method / สุภาลักษณ์ พาลี / 2553 /Full Text
Subject
กระเจี๊ยบ -- การเก็บและรักษา
การแช่เย็น
258 การประเมินวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารซิตี้แบงค์ = Performance of appraisal method of CITI Bank's employees / อังค์วรา แสนปัญญา / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารซิตี้แบงค์ -- การบริหารงานบุคคล
การประเมินผลงาน
พนักงานธนาคาร
259 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมที่บริเวณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of electricity generation potential from wind turbine farm at Samoeng district, Chiang Mai province / วสันต์ ปินะเต / 2553 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การผลิต
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
พลังงานลม
260 การประเมินสวัสดิการที่ได้รับหลังเกษียณของข้าราชการทหารนอกประจำการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the welfare and pension benefits of retired soldiers in 33rd precinct royel Thai / อัศวจีรา ยะถา / 2553 /Full Text
Subject
สวัสดิการข้าราชการ
ทหาร
ทหาร -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78