ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การประมาณความเสี่ยงทางรังสีสําหรับผู้เข้ารับการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Estimation of radiation risk for persons undergone nuclear medicine procedures in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / กนกวฤนท์ เชียงส่ง / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
รังสี
222 การประมาณค่าแบบช่วงวิธีใหม่สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบล็อก-นอร์มัลบนพื้นฐานอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น = New interval estimation method for the mean of a log-normal distribution based on likelihood ratio / จุฬารัตน์ ชุมนวล / 2553 /Full Text
Subject
การประเมินค่าในช่วง
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
223 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์สำหรับลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคขาวลำพูนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Estimation of genetic parameters and breeding values for growth and fertility traits in white Lamphun Cattle of Chiang Mai University / พุทธรัตน์ ก้อนเครือ / 2553 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
การวิเคราะห์ตัวประกอบสำคัญ
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
โค -- พันธุ์ขาวลำพูน
โค -- การสืบพันธุ์
โค -- การสืบพันธุ์
โค -- การเจริญเติบโต
พันธุกรรม
224 การประเมินกระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Evaluation of working process of Thailand Quality Awards (TQA) in Academic Service Center Chiang Mai University / วีระยา จะสาร / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
225 การประเมินการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) = Evaluation of intermal control of accounting information system at the Provincial Electricity Authority, North Region 1 (Chiang Mai) / คมสันต์ จันทร์ชัย / 2553 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล
การควบคุมภายใน
226 การประเมินการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Evaluation of management information system of Chiang Mai Vocational College / ดอย ศรีนพคุณ / 2553 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
227 การประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 = Assessment of student caring system at Rajaprajanugroh 22 school / พัทรณภางค์ พลนาค / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
นักเรียน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
กิจกรรมของนักเรียน
นักเรียน -- จิตวิทยา
228 การประเมินการถ่ายโอนโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of Mae Ai Wittayakom School transfer to Chiang Mai Provincial Administrative Organization / ศรายุทธ ขัดพูน / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
229 การประเมินการเพิ่มผลิตภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ = Evaluation of productivity enhancement of Faculty of Nuring, Chiang Mai University / พรธิดา คำมงคล / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
การบัญชีต้นทุน
ผลิตภาพ
230 การประเมินการรักษาด้วยยาตามคำแนะนำของแนวทางมาตรฐานการรักษาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง = Evaluation of adherence to pharmacotherapeutic guidelines and clinical outcomes in patients with chronic heart failure / สันต์ทีป บัตรา / 2553 /Full Text
Subject
Medical care, Cost of -- Thailand
Heart failure -- Economic aspects -- Thailand
Heart failure -- Drug use
231 การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน = Assessment of job stress of employees. in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / นิษฐ์ ประสีระเตสัง / 2553 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน -- พนักงาน
ความเครียด
การทำงาน
232 การประเมินความเป็นองค์กรการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด = Learning organization evaluation of employees of Turnkey Communication Services Company Limited / สุรวงศ์ วรรคาวิสันต์ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส -- พนักงาน
การเรียนรู้องค์การ
การพัฒนาองค์การ
233 การประเมินความยืดหยุ่นและการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์โดยวิธีปัจจัยการผลิตและผลผลิต = Carbon dioxide elasticity and emission assessment by input- output method / กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ / 2553 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงาน
คาร์บอนไดออกไซด์
234 การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of book collection at Chiang Mai University Libraries in correspondence to the bachelor of law curriculum, Chiang Mai University / อมรรัตน์ อินแก้วสืบ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
ทรัพยากรห้องสมุด
การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
235 การประเมินความสามารถในการดูดซับพลังงานของแผงบังกันชนหน้ารถบรรทุกเล็ก = Evaluation of energy absorption capability of light trucks front nudge bar / ภคมน ธรรมมิตรสกุล / 2553 /Full Text
Subject
รถบรรทุก
วัสดุกันกระแทก
236 การประเมินความสูงจากขนาดของเท้าและรอยพิมพ์ฝ่าเท้า = Estimation of stature from foot dimension and foot print / สุภาภรณ์ ณ ลำพูน / 2553 /Full Text
Subject
ความสูง
เท้า
นิติวิทยาศาสตร์
237 การประเมินความเสี่ยงของการปลูกมันสำปะหลังระดับฟาร์มในประเทศไทย = Risk assessment of Cassava production at farm level in Thailand / อภิญญา พุทธาประทีป / 2553 /Full Text
Subject
การปลูกพืช -- การประเมินความเสี่ยง
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
มันสำปะหลัง
238 การประเมินความเสี่ยงและการแก้ปัญหาทางการยศาสตร์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ = Hazard assessment and ergonomics problem solving in animal feed factory / ภูวนาถ ลายแสงพงค์ / 2553 /Full Text
Subject
อาหารสัตว์
เออร์โกโนมิกส์
239 การประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of quality of education quality assessment system of Chiang Mai University / ถิรนันท์ ปาลี / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา
240 การประเมินโครงการถ่ายทอดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่องชิ้นงานฝึกทักษะจากเศษไม้ = Evaluation of innovation training project entitled product skills practice from leftover pieces of wood / เสกสรร กาวินชัย / 2553 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
โครงการพัฒนาโรงเรียน -- การประเมิน
ครู -- การฝึกอบรมในงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78