ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Strategic management for sustainabilty survival of Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University / ปิยะนุช สวัสดี / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
202 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = School-based management of Banwiangfang School, Chiang Mai Province / ดาวเรือง กินาวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
โรงเรียน -- การบริหาร -- ฝาง (เชียงใหม่)
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
203 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = School-based management of Mae On Wittayalai School, Chiang Mai Province / ธนัส วิชาเจริญ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- การบริหาร
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
204 การบริหารองค์กรแบบฮอลลีวูดของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่ = A Hollywood model management of the Agricultural Technology Transfer and Service Center of Maefakmai Sub-District / พรรณทิพา บุญอินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่ -- การทำงานเป็นทีม
การจัดการองค์การ
กลุ่มสร้างคุณภาพงาน
การพัฒนาการเกษตร -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลแม่แฝกใหม่
205 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานก่อสร้าง = Work related injuries and work safety behavior among construction workers / นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic, nursing
Acident prevention
โรคเกิดจากอาชีพ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- ลูกจ้าง -- สุขภาพและอนามัย
206 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานโรงงานแปรรูปโลหะแผ่น =Work related injuries and risk behaviors among workers of metal fabrication factory / ปนัดดา มธุรภาณี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Acident prevention
Risk -- taking
207 การบำรุงรักษาตามแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบการกระตุ้นสนามแม่เหล็กของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล = Optimal planned maintenance for magnetic excitation system of bhumibol hydro power plant / ศรัณ พันธ์ศรีสุ / 2553 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
208 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Integration of information and communication technology in instruction of student teachers, faculty of education, Chiang Mai University / พิศจิตรา สุขวุฒิไชย / 2553 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
209 การปฏิบัติการดูแลทารากแรกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Practices of Kangaroo care for preterm infants among nurses and related factors / จิราพร พรมแก้วงาม / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infant care
Infant, premature
210 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันโรคเบาหวาน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Practices of village health volunteers based on community capacity building strategy in diabetes prevention in Wiang Sub district, Chiang Sean district, Chiang Rai province / นภาวดี ใจดี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus -- prevention & control
211 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครมาลาเรียในตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of Malaria volunteers in Mueang Na Subdistrict, Chiang Dao district, Chiang Mai province / สิริมนต์ แสนคำวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Volunteer workers in health
212 การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีงบประมาณ 2551 = Strategic plan performance of the office of Chiang Mai Educational Service Area 4 in the 2008 fiscal year / เบญจมาภรณ์ พัฒนพงศา / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
การบริการการศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษา -- เชียงใหม่
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
213 การปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ = Business affairs performance of the Chiang Mai International School / พิทักษ์ โพธิ์ทอง / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
งานสารบรรณ
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
214 การปฏิบัติงานวางแผนของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา = Planning performance of Pongratchadapisek School, Phayao Province / ภักดี ศรีโพธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
โรงเรียน -- การบริหาร -- พะเยา
การวางแผนการศึกษา
215 การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Academic affairs performance of Maeonwitayalai School, Chiang Mai Province / ธเนศ สุนทรนันท / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- การบริหาร
216 การปฏิบัติตามกระบวนการกำหนดนโยบายการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Performance on educational policy formulation process of sub-district administrative Organization, Mae Sariang district, Mae Hong Son province / แพรวนภา ธรรมเนียมต้น / 2553 /Full Text
Subject
นโยบายการศึกษา -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
217 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฎิรูปการศึกษา: ข้อเสนอ ปัญหาและข้อยุติ = Teacher and educational personnel reform as proposed by education reform office executive committee proposals, problems and resolutions / เมริสา สุจินดา / 2553 /Full Text
Subject
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
218 การประกันคุณภาพในโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Internal education quality assurance in Boluang quality development network, Hot District, Chiang Mai Province / นันทวัน ปัญญามา / 2553 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- ฮอด (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- การบริหาร -- ฮอด (เชียงใหม่)
219 การประดิษฐ์แก้วและแก้วเซรามิกชีวรูพรุนจากระบบแก้วที่ไม่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำไปประยุกต์เป็นกระดูกเทียม = Fabrication of porous bioactive glasses and glassceramics from Non-Silicate based glass system for artificial bone applications / สุธาทิพย์ ทองเล่ม / 2553 /Full Text
Subject
แก้ว -- การผลิต
เซรามิก
กระดูกเทียม
220 การประมาณความสูงจากขนาดของมือและรอยพิมพ์มือ = Estimation of stature from hand dimension and hand print / ณัฐินี สัสดี / 2553 /Full Text
Subject
ลายนิ้วมือ -- การพิสูจน์เอกลักษณ์
มือ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78