ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การทอผ้าลวดลายแบบดั้งเดิมของไทยลื้อ : กรณีศึกษาลายผ้าห่มตำก้าว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Original Cloth Weaving Patterns of Thai Lue: A Case Study of Tum Gow Blanket Pattern, Chiang Kum District, Phayao Province / รมิดา รอดสุข / 2553 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- เชียงคำ (พะเยา)
ลายผ้า
ลื้อ -- เชียงคำ (พะเยา)
182 การทำดัชนีที่มีประสิทธิภาพเพื่อสืบค้นวิดีโอที่คล้ายกันบนระบบเครือข่ายแบบเพียร์ ทูเพียร์ = Efficient indexing for similarity video search on peer-to-peer network / ชัยยุทธ ประดิษฐ์ทองงาม / 2553 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
183 การทำนายการเกิดการหมักของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งที่เคลือบผิว = Predicting of fundamental got waxed tangerine fruit cv. Sai Nam Peung / ศศิเมษ ฟองสา / 2553 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
184 การทำนายการเสื่อมสภาพในระยะแรกของโครงสร้างโบราณสถานที่สร้างด้วยอิฐดินเผาด้วยวิธีการทดสอบแบบเร่งโดยกรดกำมะถัน = Prediction of initial deterioration of historical brick masonry structures by acceleration test using Sulfuric Acid / บัญชา จิวเดช / 2553 /Full Text
Subject
อิฐดินเผา
185 การทำนายอายุการเก็บรักษาและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดรีเฟลกแทนซ์สเปกโทรสโกปี = Prediction of storage life and quality of soybean seed using near-infrared reflectance spectroscopy technique / วรินทร มณีวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเก็บและรักษา
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
186 การทำแห้งแก้วมังกรด้วยกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชันร่วมกับการทำแห้งด้วยลมร้อน = Drying of Dragon fruit by combined osmotic dehydration - hot air process / ภัทรพร วีระชาติ / 2553 /Full Text
Subject
อาหาร -- การทำแห้ง
แก้วมังกร
กระบวนการออสโมติก
ผลไม้ -- การอบแห้ง
187 การทำให้บริสุทธิ์และการหาลักษณะเฉพาะของตัวยับยั้งทรีฮาเลสในฮีโมลิมพ์ของหนอนไหม (Bombyxmori) และหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) = Purification and characterization of trehalase inhibitors in hemolymph of silkworm (Bombyxmori) and Bamboo Borer (Omphisa fuscidentalis) / สิริลักษณ์ ณ เชียงใหม่ / 2553 /Full Text
Subject
ทรีฮาเลส -- สารยับยั้ง
เอนไซม์ในโภชนาการสัตว์
หนอน
น้ำตาล
การย่อยอาหาร
188 การเทียบเคียงหัวเรื่องสาขานิติศาสตร์ = A comparison of law subject headings / ฐิติกา อาษากิจ / 2553 /Full Text
Subject
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง -- ฐานข้อมูล
189 การแทรกดัชนีวิดีโอแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสำหรับฐานข้อมูลวิดีโอขนาดใหญ่ = Efficient bulk index-insertion for large video database / เณริสสา อ่อนขำ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
วีดิทัศน์ -- ฐานข้อมูล
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
190 การนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 = Collaborative supervision of schools in Huai Chomphu School Cluster, Chiang Rai Educational Service Area 1 / ธีระวัฒน์ คำชุ่ม / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
โรงเรียนห้วยชมภู
การนิเทศการศึกษา -- เชียงราย
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงราย
191 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทั้งหมดทางหลอดเลือดดำที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Pharmaceutical care in patients receiving total parenteral nutrition at Uttaradit Hospital / พัจนภา เอื้อประเสริฐ / 2553 /Full Text
Subject
Parenteral feeding
Pharmaceutical services
Pharmacy -- Practice
192 การบริโภคอาหารของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ = Food consumption of youth weightlifters, Chiang Mai Province / ฐิติสุดา สุขุมาภัย / 2553 /Full Text
Subject
นักกีฬา -- โภชนาการ
นักยกน้ำหนัก -- เชียงใหม่
การกำหนดอาหาร
การควบคุมน้ำหนัก
193 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Good governance of Tambon Municipalities in Ko Kha District, Lampang Province / วัชรีย์ ศรีวิชัย / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล -- เกาะคา (ลำปาง)
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค
การปกครองท้องถิ่น -- เกาะคา (ลำปาง)
194 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Risk management of Chiang Mai University / มนสิชา แสวัง / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
การบริหารความเสี่ยง
195 การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Risk management of purchasing function of the construction business in Mueang Chiang Mai District / พัชรมณฑ์ เฟื่องเดช / 2553 /Full Text
Subject
การบริหารความเสี่ยง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
196 การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Personnel administration of small-sized schools in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / วีระ สุรินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหารงานบุคคล
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
บุคลากรทางการศึกษา
197 การบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Academic affairs administration by school-based management in benjamit educational quality development network, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / วัฒนา โรจน์เจริญชัย / 2553 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- การบริหาร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร
198 การบริหารงานสถานีวิทยุชุมชนของสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ = Administration of community radio stations in educational institution in the Northern region / วราภรณ์ เขียวป้อม / 2553 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สถานีวิทยุ -- การบริหาร
199 การบริหารจัดการด้านการจราจรและขนส่งในเขตเมืองเชียงใหม่ = Traffic and transport management in urban Chiang Mai / ศิริพร รือเรือง / 2553 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
การขนส่ง -- เชียงใหม่
200 การบริหารจัดการแบบยั่งยืนของธุรกิจการทอผ้าไหมยกดอกลำพูน = Sustainable management of Lamphun brocade Thai silk weaving business / กนกวรรณ คณากรสุขสันต์ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ -- ลำพูน
ธุรกิจครอบครัว -- ลำพูน
ผ้าไหม -- ลำพูน
การทอผ้า -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78