ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การตรวจหาไวรัสผึ้งในภาคเหนือของไทยโดยเทคนิคอาร์ที-พีซีอาร์ = Detection of honeybee viruses in Northern Thailand using RT-PCR / ศิริกาญจน์ สันพา / 2552 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- โรค
ผึ้ง -- การเลี้ยง -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรคเกิดจากไวรัส
162 การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Responsiveness to the people' needs of Mueang Kaen Patthana Municipality, Mae Tang District, Chiang Mai Province / สอาด พากเพียร / 2552 /Full Text
Subject
ความต้องการ (จิตวิทยา)
บริการสาธารณะ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
163 การตอบสนองอุปทานถั่วเหลืองในประเทศไทย = Supply response of soybean in Thailand / สุรัสวดี พูลทาจักร / 2552 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- อุปทานและอุปสงค์
การผลิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
164 การตัดสินใจใช้ท่าเตะตวัดของนักกีฬาเทควันโดเมื่ออยู่ในบริเวณมุมสนามขณะแข่งขัน = The decision of Tae Kwon Do athletes during competition in using round kick at the corner of the court / ศรัณย์ สายธารทิพย์ / 2552 /Full Text
Subject
เทควันโด
นักเทควันโด
165 การติดตามพฤติกรรมทางสังคมหลังการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Follow-up social behavior after participating in moral camp of mathayom suksa 1 student at Sanpatongwittayakom School, Chiang Mai Province / พรทิพย์ มูลประการ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
พฤติกรรมการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
จริยธรรม
ความดี
166 การติดตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสินภาค 7 = Non - performing loans collection of the Government Savings Bank Regional Office 7 / วรรณา เมษะมาน / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน ภาค 7
หนี้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สินเชื่อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
167 การเตรียมเซรามิกอะลูมินาพรุนเพื่อใช้เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา = Preparation of porous alumina ceramics for use as catalysts support / อัจฉราพร ศรีอ่อน / 2552 /Full Text
Subject
วัสดุรูพรุน
วัสดุเชิงประกอบ
โครงสร้างจุลภาค
อะลูมินัมออกไซด์
168 การเตรียมผิวพื้นเคลือบด้วยความร้อนเหล็กกล้าไร้สนิมที่เสริมแรงด้วยโครงสร้างนาโนต่างชนิด = Fabrication of thermal sprayed stainless steel coatings reinforced by different nanostructures / ดวงหทัย แก้วใส / 2552 /Full Text
Subject
เหล็กกล้าไร้สนิม
โครงสร้างจุลภาค
169 การเตรียมพอลิพรอพิลีนคอมโพสิตนำไฟฟ้าที่เสริมแรงด้วยเส้นใยโดยกระบวนการเวตเลย์เพื่อใช้เป็นไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมนเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Preparation of fiber-reinforced electrically conducting polypropylene composites by the Wet-lay process for use as bipolar plates in a proton exchange membrane fuel cell / อัจจิมา รัศมีเด่น / 2552 /Full Text
Subject
การนำไฟฟ้า
สารกึ่งตัวนำ
เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมนเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
170 การเตรียมฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์คอมโพสิตนำไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Preparation of electrically conducting Phenol-Formaldehyde Composites for use bipolar plates in a Proton Exchange Membrane Fuel Cell / นัยนา ดวงบาล / 2552 /Full Text
Subject
เซลล์เซื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนไออน
171 การเตรียมเม็ดอิตเทรียสเตบิไลซ์เซอร์โคเนียโดยเทคนิคพ่นแห้ง = Preparation of Yttria-stabilized zirconia granules by a spray drying technique / กรรจนา สุวรรณสังข์ / 2552 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเคมี
172 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนทองคำโดยวิธีการบดและรีดักชันทางเคมี = Preparation and characterization of gold nanoparticles by grinding and chemical reduction methods / พิชิตชัย ปิมแปง / 2552 /Full Text
Subject
อนุภาคนาโน
ทอง
173 การเตรียมวัสดุทนไฟคอร์เดียไรต์-มุลไลต์ โดยใช้วัตถุดิบในประเทศ = Preparation of cordierite-mullite refractory using domestic raw materials / นพวรรณ เดชบุญ / 2552 /Full Text
Subject
วัสดุทนไฟ
อุตสาหกรรมเคมี
174 การเตรียมสารดูดซับจากการแยกสลายขี้เลื่อยด้วยความร้อน = Adsorbent preparation from pyrolysis of sawdust / อรทัย ศรีวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
การดูดซับ
คาร์บอนกัมมันต์
การแยกสลายด้วยความร้อน
ขี้เลื้อย
175 การเตรียมเส้นใยพอลิยูรีเทนเสริมแรงด้วยท่อนาโนคาร์บอนโดยกระบวนการปั่นแบบเปียก = Preparation of polyurethane fibers reinforced with carbon nanotubes using a wet spinning process / สามารถ พุทธิมา / 2552 /Full Text
Subject
ใยสังเคราะห์
เส้นใย
ท่อนาโน
วัสดุโครงสร้างนาโน
176 การถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแกะสลักผักของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Transferring knowledge and practice of vegetable carving for elementary level at Anusuksa School, Chiang Mai Province / อารี มะลิซอ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุศึกษา
การแกะสลัก
ศิลปะการตกแต่ง
ผัก
คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
177 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของความยาวต้นอ่อนในข้าววัชพืช = Inheritance of seedling length in Weedy Rice / สิทธิพงษ์ จินดาหลวง / 2552 /Full Text
Subject
ข้าว -- การทดสอบพันธุ์
ข้าว -- การเจริญเติบโต
178 การถ่ายโอนการเรียนรู้จากแคลคูลัสสู่การแก้โจทย์ปัญหากลศาสตร์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 = Transfer of learning from calculus to mechanics - problem solving of engineering freshmen / นาวิน นิลแสงรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
นักศึกษา
179 การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Transfer health center to local administration organization : a case study of Mae Tang District, Chiang Mai Province / พงษ์ศักดิ์ งามแปง / 2552 /Full Text
Subject
สถานีอนามัย -- การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- แม่แตง (เชียงใหม่)
180 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศสุทธิกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยวิธีวิเคราะห์เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น = Test of relationship between the foreign direct investment and economic growth of Thailand using the vector autoregression approach / เจษฎา กาวีวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
การลงทุนของต่างประเทศ -- ไทย
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80