ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1581 ห่วงโซ่คุณค่าด้านการบริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Vahue chain of public health service of Sansailuang Tambon Municipality, Sansai District, Chiang Mai Province / จรูญโรจน์ สุทธะนะ / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
บริการอนามัยชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่)
สาธารณสุขมูลฐาน -- สันทราย (เชียงใหม่)
1582 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของว่านชักมดลูก = Chemical Constituents and Antioxidant Activity of Curcuma comosa Roxb. / นิธิวดี วงษ์เจริญ / 2552 /Full Text
Subject
Antioxidants
Waan Chak Mod Luuk
Curcuma comosa
Curcuma xanthorrhiza
แอนติออกซิแดนท์
ว่านชักมดลูก
1583 อัตมโนทัศน์ ความวิตกกังวลทางสังคม และความตั้งใจ เลิกยาของผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ = Self-concept, social anxiety and intention for abstinence of drug addicts in Chiang Mai Drug Dependent Treatment center / วันเพ็ญ อำนาจกิติกร / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงใหม่
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
การรับรู้ตนเอง
ความวิตกกังวล
1584 อัตมโนทัศน์การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Self-concept, social support and aggressive behaviors of vocational students in Chiang Mai Province / สิริพัช ชำนาญ / 2552 /Full Text
Subject
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การรับรู้ตนเองในวัยรุ่น
จิตวิทยาวัยรุ่น
1585 อัตราการอยู่รอดโดยการวิเคราะห์ตามช่วงเวลาของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ = Survival rate by period analysis in Lung Cancer, Cervix Cancer, Breast Cancer and Colon Cancer patients / ขนิษฐา ท่วงที / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. ศูนย์บริการรักษาและวิจัยโรคมะเร็ง
สถิติวิเคราะห์
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- สถิติ
ปอด -- มะเร็ง
ปากมดลูก -- มะเร็ง
เต้านม -- มะเร็ง
ลำไส้ -- มะเร็ง
1586 อำนาจการพยากรณ์ของการรับรู้กลยุทธ์การใช้อำนาจของผู้นำและบุคลิกภาพต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ในจังหวัดเชียงใหม่ = Predictive power of perceived leadership power strategies and personality to job satisfaction of reservation and airline ticketing officers in Chiang Mai / นิติธร เขื่อนเพชร / 2552 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
เครื่องบิน
บัตรโดยสาร
ผู้นำ
บุคลิกภาพ
1587 อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิโครงการหลวง = Predictive power of perceived organizational climate and achievement motives to perceived learning organization of Royal Project Foundation's Staff / ศิรินภา พงค์หล้า / 2552 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
การเรียนรู้องค์การ
การบริหารองค์ความรู้
1588 อำนาจพยากรณ์ของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและแรงจูงใจภายในที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Predictive Power of Adversity Quotient, Rearing Background and Intrinsic Motivation on Entrepreneurial Intention of Chiang Mai University Students / อาคิรา โสภณวชิรวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
การจูงใจ (จิตวิทยา)
แรงจูงใจภายใน
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1589 อำนาจพยากรณ์ของลักษณะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Predictive power of resistance to change and work values on job performance of Chiang Mai University operative staff / นงนภัส วงศ์ภูงา / 2552 /Full Text
Subject
ค่านิยมทางอาชีพ
การเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา)
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
1590 อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติ = Influence of country-of-origin image towards purchase intention of foreign tourists / นลินรัตน์ ปิยนลินมาศ / 2552 /Full Text
Subject
ภาพลักษณ์องค์การ
การประชาสัมพันธ์ -- ไทย
สินค้า -- ไทย
1591 อิทธิพลของแรงงานต่างด้าวต่อผลิตภาพการทำงานก่อสร้างอาคารกรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย = Effect of alien labour on productivity of building construction work a case study of Chiang Mai Province / อรสา ธรรมสรางกูร / 2552 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว
ผลิตภาพแรงงาน
การก่อสร้าง -- เชียงราย
1592 อิทธิพลของสารที่ปลดปล่อยออกซิเจนของวัสดุพอกเมล็ดต่อการงอกของข้าวโพดหวาน = Influence of oxygen donor in seed pelleting material on germination of sweet corn / สายพันธุ์ กาบใบ / 2552 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดหวาน -- การเจริญเติบโต
วัสดุปลูกพืช
1593 อิทธิพลของอาการอ่อนเปลี้ยและอาการนอนหลับแปรปรวนต่อการทำกิจกรรมของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Influences of fatigue and sleep disturnabce on functional status of children with cancer receiving chemotherapy / ปรัชญาพร ธิสาระ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Neoplasms
Chemotherapy
Neoplasms -- in infancy & childhood
Sleep disorders


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80