ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การใช้หลักการตลาดเพื่อส่งเสริมงานบริการของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ = The use of marketing principles to promote Library services at Ratchamangkhalaphisek National Library, Chiang Mai / มารุต สิงห์โทราช / 2552 /Full Text
Subject
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก -- เชียงใหม่
หอสมุดและบริการของห้องสมุด -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
142 การใช้อำนาจของศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ในการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น = Exertion of the Court of Appeal Region 5 administrative power in local council and administrative members / ศรชัย วรานิชสกุล / 2552 /Full Text
Subject
ศาลอุทธรณ์ ภาค 5
ศาลอุทธรณ์
ศาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
143 การใช้อีโคโลจีคอล เฟรมเวิร์ก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม บ้านแม่แฮเหนือ = Use of ecological framework to promote community participation in providing education for Baan Mae Hae Nuea leading inclusive school / ชุติมา กันทวีชัย / 2552 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การบริหารการศึกษา
ชุมชน -- การศึกษาและการสอน
การศึกษาชุมชน
144 การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอน : การศึกษากิจกรรมจากความทรงจำกรณี ถังแดง ในชุมชนลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง = Historical reconstruction and haunted memories : a study of activities based on memories of the Red Barrel incident in Lamsin Community, Srinagarindra District, Phatthalung Province / จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม / 2552 /Full Text
Subject
การพัฒนาสังคม
คอมมิวนิสต์
ศรีนครินทร์ (พัทลุง) -- ประวัติศาสตร์
145 การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม = Class action environmental litigation in administrative legal procedure / ธนบัตร จิวาลักษณ์ / 2552 /Full Text
Subject
คดีปกครอง
สิ่งแวดล้อม
146 การดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กออทิสติกของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ = Operating early intervention for childre with autism of Rajanagarindra Institute of child development / จันธิรา เตจ๊ะจักร / 2552 /Full Text
Subject
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
การศึกษาพิเศษ
147 การดำเนินงานของศูนย์อุตส่าหกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Operation of Bo-sang umbrella Manufacturing center in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ชัชรินทร์ ปัญญา / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หัตถกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
อุตสาหกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
148 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กของโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Performance of child protection school project of Thungsieo School, Chiang Mai Educational Service Area 4 พรปวรีณ์ วรรณคำ / พรปวีณ์ วรรณคำ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
โรงเรียน -- การบริหาร
โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
149 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาห้วยทราย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Project performance of health promoting schools in Huay Sai Education Development Network, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / จรัส เลพิมาย / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาห้วยทราย
โรงเรียน -- การบริหาร -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
การส่งเสริมสุขภาพ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
150 การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาแม่แจ่มสายเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Performance on narcotic prevention within schools of North Mae Chaem Development Network, Chiang Mai Province / ธเนตร ลักษณะสุทธิ / 2552 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ยาเสพติดกับเยาวชน
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาแม่แจ่มสายเหนือ
151 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำพูน ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก = Education quality development operation of private schools in Lamphun Province according to recommendations of external evaluators / บงกช พรมจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- การบริหาร
โรงเรียนเอกชน -- ลำพูน
152 การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาชมรมนวดแผนไทย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Operation of community enterprise : a case study of Traditional Thai Massage Club of Tambon Nongpakrang, Mueang Chiang Mai District / ฐนมน เขมะศิริ / 2552 /Full Text
Subject
ชมรมนวดแผนไทย
วิสาหกิจชุมชน -- เชียงใหม่
153 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ : กรณีศึกษา บริษัทกาดสวนแก้ว 2545 จำกัด = Health Promotion management in workplace : case of Kad Suan Kaew 2545 Co., Ltd. / รจนา เธียรวัฒนจินดา / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทกาดสวนแก้ว 2545 จำกัด -- พนักงาน
การนส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง
154 การดำเนินงานสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Performance on promoting democratic way of life in education opportunity expansion school of Burapaprathueangwit Education Quality Development Center, Mae Ai District, Chiang Mai Province / เอกนรินทร์ คล้ายหริ่ม / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาประเทืองวิทย์
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- การบริหาร
ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน
155 การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของแกนนำชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง = Implementation of health management village among community leaders in Nakorn Lampang municipality, Amphoe Mueang Lampang / เบญจวรรณ สุภาพ / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
บริการอนามัยชุมชน -- ลำปาง
อาสาสมัครในงานบริการอนามัยชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Health
Health care
Community health
156 การดำรงบทบาทมารดาและภาวะซึมเศร้าหลังคลอด = Maternal role attainment and postpartum depression / นภัสนันท์ สุขเกษม / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
157 การตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยโดยใช้หลักการบล็อกคัลเลอร์ริงและทฤษฎีเบย์เซียน = Multiple choice anser sheet marking using block coloring and bayesian theorem / พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ / 2552 /Full Text
Subject
ข้อสอบปรนัย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
158 การตรวจสอบความเหมาะสมของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยและสัดส่วนจากข้อมูลที่มาจากการสำรวจตัวอย่าง = Detecting the validity of mean and proportion confidence interval based on data from sample survey / กนกทิพย์ แก้วจันดี / 2552 /Full Text
Subject
ช่วงความเชื่อมั่น
การทดสอบสมมติฐาน
คณิตศาสตร์สถิติ
159 การตรวจสอบโรคฮวงลองบิงและทริสเตซ่าในสวนส้มโอที่ผลิตเพื่อการส่งออก = Detection of Huanglongbing and Tristeza diseases in pomelo orchards for export / ขวัญดาว ผิวขาว / 2552 /Full Text
Subject
ส้มโอ -- โรค
โรคฮวงลองบิง
โรคทริสเตซ่า
160 การตรวจหายีสต์และเชื้อราในน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่ม = Detection of yeasts and molds in ready to drink vegetable juice and fruit juice / เกษรา จันทรสิทธิผล / 2552 /Full Text
Subject
ยีสต์
เชื้อรา
จุลินทรีย์
น้ำผัก -- แง่โภชนาการ
น้ำผลไม้ -- แง่โภชนาการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80