ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1561 สภาวะที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันภายใต้สุญญากาศของผักกาดหอมห่อ = Optimal precooling conditions for iceberg lettuce using vacuum cooling system / กฤษติยา อุตรอินทร์ / 2552 /Full Text
Subject
ผักกาดหอม
การลดอุณหภูมิผลิตผลเกษตร
ผักกาดหอมห่อ -- การเก็บและรักษา
1562 สภาวะปริทันต์ของหญิงไทยวัยหมดประจำเดือนที่มีความหนาแน่นของกระดูกต่ำ = Periodontal status of Thai postmenopausal women with low bone mineral density / สุขุมภรณ์ สงวนดีกุล / 2552 /Full Text
Subject
โรคปริทันต์
เหงือก -- โรค
กระดูกพรุน
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
สตรี -- โรค
1563 สภาวะปริทันต์ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลําปาง = Periodontal status in diabetes mellitus type 2 patients in Ko Kha Hospital Lampang Province / อภิญญา เมฆรักษาวนิช / 2552 /Full Text
Subject
โรคปริทันต์
เหงือก -- โรค
ปริทันตวิทยา
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เกาะคา (ลำปาง)
1564 สภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยสมองเสื่อมในคลินิกความจำ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Oral health status of patients with dementia in memory clinic, Chiang Mai Neurological Hospital / ชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1565 สมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสม 0-3 พีวีดีเอฟเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก = Mechanical and electrical properties of PVDFFerroelectric ceramic 0-3 composites / ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ / 2552 /Full Text
Subject
วัสดุ -- การทดสอบ
พีวีดีเอฟ
เซรามิกเฟร์โริเล็กทริก
1566 สมบัติบางประการของสารผสมผสานพอลิเมอร์ที่เตรียมจากโฟมพอลิสไตรีนแปรใช้ใหม่และเม็ดพอลิสไตรีน = Some properties of Polymer Blends prepared from recycled Polystyrene Foam and Polystyrene pellets / ภัทรานุช ผงสุข / 2552 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์ผสม
อุตสาหกรรมพลาสติก
โฟม
1567 สมรรถนะของกระบวนการโคแอกกูเลชันและการดูดติดด้วยถ่านกัมมันต์ในการกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติที่อยู่ในแหล่งน้ำ = Performances of coagulation process and activated carbon adsorption on removal of natural organic matter in water resource / ภูวดล ศิริสินเลิศ / 2552 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดธาตุอาหาร
สารประกอบอินทรีย์
ถ่านกัมมันต์
กระบวนการโคแอกคูเลชั่น
1568 สมรรถนะของการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยระบบจัดเรียงดินหลายชั้น = Performance of pig farm wastewater treatment by multi-soil-layering system / ภาคภูมิ ชัยสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
ฟาร์มสุกร
1569 สมรรถนะของการเลี้ยงลูกและผลผลิตของแม่กระบือรีดนมพันธุ์เมซานา = Performance of calf raising and production of mehsana milking buffalo cow / นพปฎล ชูสมุทร / 2552 /Full Text
Subject
กระบือ -- การเลี้ยง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กระบือ -- พันธุ์เมซานา
1570 สมรรถนะที่ต้องการและที่เป็นของบุคลากรในเต๋า การ์เด้นท์ เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ = Required and actual pensonal competeney in Tao Garden Health Spa and Resort, Chiang Mai Province / วรรณพร แสงพาณิชย์ / 2552 /Full Text
Subject
เต๋า การ์เด้นท์ เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท -- พนักงาน
สมรรถภาพในการทำงาน
การพัฒนาตนเอง
การทำงาน
สถานตากอากาศ -- เชียงใหม่
1571 สมรรถนะและการสึกหรอของเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันปาล์มดิบแบบดีกัมม์ผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิง = Performance and wear of diesel-power generator using diesel fuel and crude-degummed palm oil blends / แสนวสันต์ ยอดคำ / 2552 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องยนต์ดีเซล -- ระบบเชื้อเพลิง
1572 สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเซปักตะกร้อในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง = Physical fitness of sepaktakraw players in Lampang Sports School / พัชรี ทองคำพานิช / 2552 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นักกีฬา -- ลำปาง
สมรรถภาพทางกาย
1573 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดน่าน = Services Marketing Mix Affecting Decision of Secondary School Students Towards Selecting Tutorial Schools in Nan Province / ทรงกลด แสวงผล / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
โรงเรียน -- น่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
1574 สัมผัสจากจินตนาการ = Sensation from imagination / กานต์ชลี สุขสำราญ / 2552 /Full Text
Subject
จินตนาการ
ทัศนศิลป์
1575 สัมพันธภาพในความแตกต่าง = The relationship within the difference / เนาวรัตน์ ศิริโภคา / 2552 /Full Text
Subject
สัมพันธภาพในงาน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ศิลปะกับสังคม
1576 สายน้ำแหงบทกวี = The river of poetry / ศุภกิจ ไชยโรจน์ / 2552 /Full Text
Subject
การผสมผเส (ศิลปะ)
ศิลปะกับวรรณคดี
สุนทรียศาสตร์
1577 สาเหตุของการบาดเจ็บของผู้ที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำพูน = Cause of injuries among person treated at emergency room, Lamphun Hospital / กุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
บาดแผลและบาดเจ็บ
การพยาบาลผู้ป่วย
1578 สิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศกับประเทศไทย = Rights in the management of natural resources by Community : A Comparative study of Thailand's and other countries / บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร / 2552 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายระหว่างประเทศ
1579 สีสันในความรู้สึกของงานประเพณีและพิธีกรรมล้านนา = Colors in emotion of Lanna traditions and rituals / ถนอม จันทร์ต๊ะเครือ / 2552 /Full Text
Subject
จิตรกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1580 สู่โลกฝันกับนักเรียนพิเศษ = Into a dream World with special students สมจิตร พ่วงกระโทก / สมจิตร พ่วงกระโทก / 2552 /Full Text
Subject
ศิลปกรรม
ภาพพิมพ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80