ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1541 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สาธารณะกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between public debt and inflation rate of Thailand using cointegration method / ผกามาศ ปวนอุด / 2552 /Full Text
Subject
หนี้สาธารณะ -- ไทย
เงินเฟ้อ -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1542 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับธรรมาภิบาลในการบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยสมัย ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ดร. ธาริษา วัฒนเกส = A comparative analysis of the level of good governance in the Administration of the Bank of Thailand under Dr. Puay Ungphakorn with Dr. Tarisa Watanagase / พัชนี โตโพธิ์ไทย / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย -- การบริหาร
1543 วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการประยุกต์ใช้คณิศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Classoom action research for developing teaching and learning to Enhance Mathayom Suksa 1 Students' Ability Throungh Applying Mathematics in Daily Life, Khun Youm Wittaya School, Mae Hong Son Province / พิชาพัชร์ กาฬภักดี / 2552 /Full Text
Subject
การเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
วิจัยชั้นเรียน -- แม่ฮ่องสอน
วิจัยปฏิบัติการ
สถิติการศึกษา
1544 วิถีการผลิตข้าว เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวและชุมชนบ้านหนองขามพัฒนา ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Way of rice production for self-reliance at household and community levels, Ban Nongkham Pattana, Wangluang Sub-district, Selaphum District, Roi Et Province / วรัญญา ทูลธรรม / 2552 /Full Text
Subject
ข้าว -- ร้อยเอ็ด
ข้าว -- การผลิต
1545 เวลาและพื้นที่แห่งความคิดถึง = Time and space of Nostalgia / นฤมล จันทร์เหลือง / 2552 /Full Text
Subject
มิติและกาลในศิลปกรรม
ทัศนศิลป์
1546 ศักยภาพการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Farmers' potential on Para-rubber Cultivation in Li District, Lamphun Province / บุญธรรม พลเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
ยางพารา
สวนยาง -- ลำพูน
1547 ศักยภาพของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่ = Capacity of HIV infected peer leaders in caring for HIV infected persons in Chiang Mai Province / สมพร ไชยเทพ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1548 ศิลปะการจัดวาง : สัมพันธภาพระหว่างเสียงอคูสติกอิเล็กทรอนิกส์ กับความรู้สึกของมนุษย์ = Installation art : relationship between electronic acoustic and human's emotion / จาริตสาร์ ด้วงไพรี / 2552 /Full Text
Subject
ศิลปะการตกแต่ง
เสียงดนตรี
ความรู้สึกในดนตรี
1549 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกับการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม = Community learning Center and guidance in education, career, life and society / ณัฐนันท์ ยอดธนันชัย / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การแนะแนวอาชีพ
การแนะแนวการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา -- เชียงใหม่
1550 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข กรณีศึกษากลุ่มแรงงานตัดเย็บของบริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด = Economics of happiness: a case study of the Garment Workers of Pattaya Lamphun Company Limited / เชษฐภูมิ วรรณไพศาล / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
แรงงานฝีมือ -- ลำพูน
1551 สภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานของลูกจ้างหญิงในสถานบันเทิงเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Employment condition and working condition of the female workers in entertainment establishments in Mueang Chiang Mai District / ภานุพงศ์ พรหมศิริ / 2552 /Full Text
Subject
สตรี -- การจ้างงาน
สตรี -- เชียงใหม่
สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
1552 สภาพการนิเทศภายในของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = State for collegial supervision of Mae Na Wang Educational Quality Development Center, Mae Ai District, Chiang Mai Province / พัชรี ศานติอาวรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง
การนิเทศการศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
การศึกษา -- การบริหาร
1553 สภาพการปฎิบัติการโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Implementation state of the best-practice school project on advising and helping student system at Banyangpiang School, Omkoi District, Chiang Mai Province / ไกรศร อะโนต๊ะ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านยางเปียง
นักเรียน -- การดูแล
นักเรียน -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- อมก๋อย (เชียงใหม่) -- การบริหาร
1554 สภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับกระถางของกลุ่มเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Ornamental and flower pot plant production condition of farmer group in Chiang Mai Province / พัชรียา จิตตะสนธิ / 2552 /Full Text
Subject
ไม้ดอก -- การผลิต
ไม้ประดับ -- การผลิต
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1555 สภาพปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการบังคับคดีผู้ประกันในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 = Problems on trhe legal aspects and the process of the execution of bail in the Office of Chief Judge of Region V / อนันต์ ปักษี / 2552 /Full Text
Subject
การบังคับคดี
กฎหมาย
1556 สภาพและปัญหาการทำวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูภาษาไทย โรงเรียวารีเชียงใหม่ = State and problems related to research conducting for professional development of thai language teachers at Varee Chiang Mai School / ธวัลรัตน์ ทิพย์รักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ครูภาษาไทย
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
1557 สภาพแวดล้อมภายในบ้านและโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ตําบลบ้านปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Indoor environment and acute respiratory infections in children aged 0 - 5 years in Ban Pong Subdistrict, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ภัคพงศ์ พละปัญญา / 2552 /Full Text
Subject
ระบบหายใจ -- โรค
โรคติดเชื้อ
การติดเชื้อ
เด็ก -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านปง
1558 สภาพไวปฏิกิริยาพอซโซลานิกของเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Pozzolanic reactivity of bottom ash from the Mae Moh Power Plant / ธวัชชัย เอี่ยมสิน / 2552 /Full Text
Subject
เถ้าถ่านหิน
ถ่านหิน
ปฏิกิยาเคมี
1559 สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากก๊าซชีวภาพโดยถังกรองชีวภาพด้วยเชื้อที่คัดเลือก = Optimum condition in hydrogen sulifide removal from biogas by biofilter with selected culture / สุลาวัลย์ จันทิม / 2552 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
ก๊าซสังเคราะห์
ไฮโดรเจนซัลไฟต์
1560 สภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของเส้นใยและการผลิตหัวเชื้อเห็ดห้า (Phlebopus portentosus) = Optimal conditions for hyphal growth and production of Phlebopus portentosus Inocula / นริษฎา ทองกลาง / 2552 /Full Text
Subject
เห็ด -- พันธุศาสตร์
เห็ด -- เชื้อพันธุ์
เห็ด -- การเจริญเติบโต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80