ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1521 รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Model of readiness preparation of syudents for apprentice at Rajamangala University of Technology Lanna / จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า / 2552 /Full Text
Subject
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษา
การฝึกงาน
1522 รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Patterns of skilled labour development of the entreprises in Chiang Mai Province / มงคล ยาวิละ / 2552 /Full Text
Subject
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่
แรงงานฝีมือ
1523 รูปแบบการสอนของครูสอนออกกำลังกายแอโรบิคดานซ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Teaching models of aerobic dance exercise teachers in Chiang Mai Province / ธีรยุทธ เหล่าจำรูญ / 2552 /Full Text
Subject
แอโรบิก (กายบริหาร)
การเต้นแอโรบิก
การออกกำลังกาย
ครูพลศึกษา -- เชียงใหม่
1524 รูปแบบการหั่นชิ้นต่อคุณภาพของมะม่วงและสับปะรดระหว่างการเก็บรักษา = Cutting style on quality of mango and pineapple during storage / จรวยพร สมแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
สับปะรด -- การเก็บและรักษา
1525 รูปแบบการออมเพื่อการดำรงชีพยามชราภาพของประชาชนในเขตชนบท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Pattern of saving for old-aged living of people in Rural Area, Doi Saket District, Chiang Mai Province / วรัญญา ทองทวีศรี / 2552 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
การเงินส่วนบุคคล
1526 รูปแบบความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี = Patterns of publice services cooperation among the local administrative organization in Uthaithani Province / อำนาจ เลรามัญ / 2552 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- อุทัยธานี
บริการสาธารณะท้องถิ่น -- อุทัยธานี
การปกครองท้องถิ่น -- อุทัยธานี
1527 รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงพยาบาลต้นแบบ โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน = Leadership styles of best practices hospital, Mae Tha Hospital, Lamphun Province / พรชัย หาญต๊ะ / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ทา
ภาวะผู้น้ำ
ผู้บริหารโรงพยาบาล -- ลำพูน
1528 รูปแบบภาวะผู้นำของสารวัตรใหญ่ตามความคาดหวังของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = Models of chief inspector's leadership expected by non-commissioned police in Chiang Mai Provincial Police Stations / บุญธรรม อำพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงใหม่
1529 เรือและความทรงจำของข้าพเจ้า = The boats and my memories / ศิรศักดิ์ ชูสิงห์ / เชีบงใหม่ 2552 /Full Text
Subject
ประติมากรรม -- นิทรรศการ
เรือ
1530 แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเรือพายของนักกีฬาเรือพายในประเทศไทย = Motivation in selecting rowing sports of rowing athletes in Thailand / ยุทธการ ขาววรรณา / 2552 /Full Text
Subject
กีฬา -- แง่จิตวิทยา
การจูงใจ (จิตวิทยา)
การแข่งเรือ
1531 โรงเรียนของฉัน = My school / จิตติวุฒิ ศรียางค์ / 2552 /Full Text
Subject
จิตรกรรม
ศิลปะกับสังคม
ความรุนแรง
1532 ลักษณะการแพร่กระจายข่าวสารทางการตลาดแบบไวรัสที่ปรากฎในเว็บท่าของประเทศไทย = Types of spreading virus marketing information as seen on Thailand's Portal Websites / สุรกิต สุริยวงศ์ชัย / 2552 /Full Text
Subject
การแพร่กระจายข้อมูล
ข่าวสาร
การเปิดเผยข้อมูล
การสื่อสาร
1533 ลักษณะและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (รถสองแถว) ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ = Traits and accident risk behavior of minibus drives in Mueang Nakhonsawan District / นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุทางถนน -- นครสวรรค์
รถโดยสาร
1534 ลำดับชั้นของชุมชนโบราณสมัยล้านนาในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-22 = A history of ancient Lanna communities in Chiang Mai-Lamphun area during the 19th - 22nd buddhist era เชิดศึกดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ / เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ / 2552 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์สมัยโบราณ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
เชียงใหม่ -- ภูมิศาสตร์
ลำพูน -- ภูมิศาสตร์
1535 วัฒนธรรมการเมืองของอาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Political culture of Chiang Mai University lectures in science and technology and health science departments / วุฒิชัย ตัญจพัฒน์กุล / 2552 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่
การเมืองกับวัฒนธรรม
1536 วัฒนธรรมทางการเมืองของพนักงานธนาคาร ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Political culture of Bank Officers in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / กิตติพงษ์ แก้วเรือนคำ / 2552 /Full Text
Subject
การเมืองกับวัฒนธรรม -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
1537 วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพการทำงาน : กรณีศึกษา พนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Organizational culture and quality of work : case study of Officers in Padad Municipality, Mueang District, Chiang Mai Province / อริษา ท้าวแดนคำ / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลป่าแดด -- การบริหารงานบุคคล
วัฒนธรรมองค์การ -- เชียงใหม่
การจัดการองค์การ
1538 วัสดุธรรมชาติและวัสดุอุสาหกรรมในงานจักสาน = Natural material and industrial material in basketry / สถาพร หมื่นชำนาญ / 2552 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปกรรมร่วมสมัย
1539 วาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ ต่อสถานภาพและบทบาทสตรีไทยตามที่นำเสนอในนวนิยายของ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ = Michel Foucault's discourse on Thai Women's Status and Roles as represented in Khunying Wimol Siripaiboon's Novels / วศินี สุทธิวิภากร / 2552 /Full Text
Subject
ฟูโกต์, มิเชล, -- ค.ศ. 1926-1984
วจนะวิเคราะห์
สตรี -- ภาวะสังคม
1540 วาทกรรมว่าด้วยปลาบึกในเชียงของ : การต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในลุ่มน้ำโขง = Discourses on Pla-Buek (Giant Catfish) in Chiang Khong : villagers' negotiation of developmment in Mekong region / พิพัฒน์ ธนากิจ / 2552 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงของ (เชียงราย)
การพัฒนาลุ่มน้ำ -- เชียงของ (เชียงราย)
ปลาบึก -- การอนุรักษ์
ลุ่มน้ำโขงตอนบน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80