ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1501 ระบบการจัดการสินทรัพย์และคลังวัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Assets and inventory management system for Chiang Mai University / จตุรนต์ รวยสูงเนิน / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิทยาการคอมพิวเตอร์
1502 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท เด่นชัย เทรดดิ้ง จำกัด = Performance evaluation systerm of salespersons of Denchai Trading Co., Ltd. / สุรชัย ซาวบุญตัน / 2552 /Full Text
Subject
การประเมินผลงาน
พนักงาน
1503 ระบบจัดการฐานข้อมูลการประกันคุณภาพทางการพยาบาลแผนกผู้ป่วยในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ = Database management system for nursing quality assurance for in-patient department, Suanprung Hospital, Chiang Mai / พงษ์ณฤทธิ์ ธุระงาน / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
การจัดการฐานข้อมูล -- เชียงใหม่
1504 ระบบฐานข้อมูลข่าวภายในองค์กร = News base system management / ณัฐวุฒิ ปาลีกุย / 2552 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูล
ข่าว -- ฐานข้อมูล
1505 ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Salary system for Chiang Mai University / ธีระพันธ์ นันติกา / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- พนักงาน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เงินเดือน
การจัดการฐานข้อมูล
1506 ระบบติดตามงบประมาณรายจ่ายสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Expense budget monitoring system for Maejo University / บรรพต โตสิตารัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- งบประมาณ
การจัดการฐานข้อมูล
งบประมาณการศึกษา
1507 ระบบติดตามแผนงานของศูนย์อนามัยที่ 10 = Plants monitoring system of the 10th Health Promotion Center / สุริยัน เตจ๊ะสุรินทร์ / 2552 /Full Text
Subject
ระบบคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
1508 ระบบบริหารจัดการเจ้าหนื้ของคลินิก = Clinic creditor management system / กาญจนา อินิจา / 2552 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
หนี้
1509 ระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร = Executive report system / ไกรวิทย์ จักรพิทักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผู้บริหาร
1510 ระบบสารสนเทศการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเครือข่ายโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ = Computer management information system for Fangchanupathum school network กิติภัณฑ์ คำธิตา / กิตติภัณฑ์ คำธิตา / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนฝางชนูปถัมป์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
1511 ระบบสารสนเทศของโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก = Information system for the co-operative education project of Rajamangala University of technology Lanna Tak / ธงชัย ยมลำภู / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
สารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
1512 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงานพัสดุของสำนักงานประปาเกาะคา จังหวัดลำปาง = Information system for the development of supplies work system, Office of Ko Kha Waterworks, Lampang province / พิชญ์นันท์ จันทร์ศุภเสน / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานประปาเกาะคา จังหวัดลำปาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัสดุ
1513 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ = Geographic information system for tourism in Chiang Mai province / ณัฏฐ์ นิยมรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1514 ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการงานซ่อมบำรุงระบบบริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 = Management information system for maintentenance section of counter automation point of sale system in Regional Postal Bureau (Region 5) / ธนิยา ชัยสุรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
การบำรุงรักษา -- ฐานข้อมูล
ระบบควบคุมสารสนเทศลูกค้า
1515 ระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลระยะไกล ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยบริการรับส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต = Remote backup and restore server system using short message service on mobile phone and internet / รุ่งโรจน์ กัววัฒนาพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
การสำรองข้อมูล
การป้องกันข้อมูล
การกู้ข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
1516 ระบบอ่านเก็บภาพเอกสารผู้ป่วยสำหรับฐานข้อมูลโรงพยาบาล = Patient document scanning system for hospital database / ประเสริฐ ลิ้มประยูร / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ผู้ป่วย
1517 รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Lifestyles of first year and second year undergraduate students of Faculty of Business Administration, Chiang mai University / สฤญทิพย์ ชนะชัยชน / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
รูปแบบการดำเนินชีวิต -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1518 รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Lifestyles of in undergraduate students in Twilight Programs of the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / ศยามล สุทธิสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การดำเนินชีวิต
1519 รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Lifestyles of graduate students of Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / สุชาดา จันทรมณี / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การดำเนินชีวิต
1520 รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทำงานที่มีสถานภาพโสดในกรุงเทพมหานคร = Lifestyle of single working women in Bangkok / พนิดา หอมบุญยงค์ / 2552 /Full Text
Subject
สตรี -- การดำเนินชีวิต
สตรี -- กรุงเทพฯ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80