ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1481 ภาพแทนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = The Representation of Eco - culture tourism and social changes of the community: a case study of Ban Mae Kampong, Tambon Huay Kaew, King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / เอกรัฐ เลาหทัยวาณิชย์ / 2552 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- แม่ออน (เชียงใหม่)
แม่ออน (เชียงใหม่) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)
1482 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปางในมุมมองของนักเรียน ในเมืองลำปาง = Image of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang according to view of students in Lampang area / อัจฉราพร แปลงมาลย์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
ภาพลักษณ์องค์การ
องค์การ -- การประชาสัมพันธ์
สถาบันอุดมศึกษา -- การตลาด
1483 ภาพลักษณ์ตราสินค้าโครงการหลวง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Brand image of Royal Project's Products in Amphue Mueang, Chiang Mai / มาโนช เตชะเจริญวิกุล / 2552 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
ภาพลักษณ์องค์การ
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1484 ภาพลักษณ์ปัจจุบันและภาพลักษณ์ที่คาดหวังที่มีต่อบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Current image and wish image of librarians at Chiang Mai University Libraries / กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
บรรณารักษ์
ภาพลักษณ์ร่างกาย
1485 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ = North-Chiang Mai University image as perceived by high school students in Chiang Mai Province / กิตติพงศ์ ผาบุตร / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ภาพลักษณ์องค์การ
องค์การ -- การประชาสัมพันธ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1486 ภาพลักษณ์โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ = Images of boutique in Chiang Mai Province / นัทธ์หทัย เถาตระกูล / 2552 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เชียงใหม่ -- การตลาด
การจัดการตลาด
ภาพลักษณ์องค์การ
1487 ภาระหนี้สินของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Debt burden of consumers in phetchabun municipality, Phetchabun Province / กรรณิการ์ ศิริชาญ / 2552 /Full Text
Subject
หนี้
ผู้บริโภค -- เพชรบูรณ์
1488 ภาวะผู้นำของกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง = Leadership of kamnan and phuyaiban in promoting self-sufficiency : a case study of Khun Yuam District, Mae Hong Son Province / สมนึก คำใจหนัก / 2552 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
การพัฒนาชุมชน -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
ผู้นำชุมชน -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
ภาวะผู้นำ
1489 ภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ = Leaderships of Chiang Mai Municipality Mayor / สุเทพ นิลมูล / 2552 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
นายกเทศมนตรี -- เชียงใหม่
1490 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเวียงแหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Leadership of basic education institution administrators in Wiang Hang District Attached to Office of Chiang Mai Educational Service Area 3 / เอกชัย ปานัน / 2552 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
1491 ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Nutritional status and food consumption of grade level 3 students / ณภัทร ดุลยวัตสิริ / 2552 /Full Text
Subject
โภชนการ
บริโภคนิสัย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
1492 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรชาวนา = Health status and occupational safety behaviors among rice farmers / กฤษณา งามกมล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1493 ภูมิปัญญาการปลูกลำไยของชาวยอง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Yong's wisdom on longan planting at Mae Rang Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Province / วิไลพรรณ ใจเพียร / 2552 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก
เกษตรกร -- ป่าซาง (ลำพูน). ตำบลแม่แรง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การศึกษาทางอาชีพ -- ป่าซาง (ลำพูน). ตำบลแม่แรง
1494 มาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจการตัดสินใจลงทุนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม = Taxation criteria for motivating decision making on investment in Socialist Republic of Vietnam / สรัชนุช บุญวุฒิ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษีการค้า -- เวียดนาม
การจัดเก็บภาษี -- เวียดนาม
การลงทุน -- เวียดนาม
1495 มิติแห่งความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 และ 3 มิติ = The Dimension of relationship between 2 and 3 dimensions / สกนธ์ พูนดิษฐ์ / 2552 /Full Text
Subject
โทโพโลยี
เรขาคณิต
1496 มุมมองแห่งความสุขที่ข้าพเจ้าได้รับจากธรรมชาติ = A Personal perspective on happiness derived from nature / อัคร์ชนก ชิระกุล / 2552 /Full Text
Subject
จิตรกรรม
ธรรมชาตินิยมในศิลปกรรม
ความสุข
1497 เมืองลอง : ความผันแปรของเมืองขนาดเล็กในล้านนาจากรัฐจารีตถึงปัจจุบัน = Mueang Long : a study of Changes in a Lanna Township from the Pre-Modern to the Modern Era / ภูเดช แสนสา / 2552 /Full Text
Subject
เมือง -- การเจริญเติบโต
เมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
เมืองลอง
1498 ยุทธศาสตร์การปรับตัวของชาวบ้านเพื่อการดำรงตนอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Adaptative strategies of villagers to be a part of tourist space : a case study of Mae Yen Village, Mae Hi Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province / สุวิชชา พักกระสา / 2552 /Full Text
Subject
การปรับตัวทางสังคม -- ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลแม่ฮี้
การพัฒนาสังคม
1499 ร่องรอยแห่งประสบการณ์ = Traces of the past / ศุภวัชร์ เกื้อวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
จิตรกรรมสื่อผสม
จิตรกรรม
ประสบการณ์
1500 ระบบการควบคุมภายในของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน = The internal audit system ofdevelopment planning of Tambon Administrative organization in Nan Province / รุจิพัชญ์ บุญเรืองธนศักดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- น่าน
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80