ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 พฤติกรรมในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers' behavior in buying life insurance of Bangkok Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / ฤทัยรัตน์ คำบุญศรี / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
1462 พฤติกรรมในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Life insurance purchasing behavior of Kasikorn Bank's customers in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อัญชนา ปงปินตา / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1463 พฤติกรรมในการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Consumers' behavior in purehasing goods from convenience stores in Chiang Mai Municipality / เจตนี ตันจันทร์พงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านค้าสะดวกซื้อ -- เชียงใหม่
1464 พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Smoking prevention behaviors among high schools students in Mae Ai Subdistrict, Mae Ai District, Chiang Mai Province / จันทนา คำน้อย / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1465 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส = Consumer behavior on using services in shops at Bangkok Mass Transit System (BTS) Stations / บุณยรัตน์ บุณยรัตนกลิน / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ร้านค้า
1466 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Cunsumer behavior towards purchasing pesticides free vegetable from farmers in Chiang Mai Province / สุมิตรา กันธะวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผักปลอดสารพิษ
1467 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการผับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Consumer behavior in choosing a drinking restaurant venue (pub) in Chiang Mai Municipality / กวิน ทีฆะอำไพ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผับ -- เชียงใหม่
ผับ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1468 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นในอำเภอเมืองเชียงราย = Consumer behavior towards selectiong Japanese restaurants in Mueang Chiang Rai District / รุ่งทิวา ดุษฎีเชษฐากุล / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
ร้านอาหาร -- เชียงราย
อาหารญี่ปุ่น -- การจัดซื้อ
1469 พฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้างานตามความคาดหวังของบุคลากรในโรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Leadership behaviors of division head to expectation of staff members in Varee Chiang Mai School / ใกล้รุ่ง สุขวิญญาณ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ภาวะผู้นำทางการศึกษา
ผู้นำทางการศึกษา
1470 พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อที่นอนคุณภาพสูงของร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior towards buying high quality mattress of Bansuay Furniture Center, Chiang Mai Province / เจริญ สิริโสภณพณิช / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องนอน -- การจัดซื้อ
1471 พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้โลตัสในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Customer behavior towards purchasing Tesco House Brand products in Amphoe Mae Sai, Changwat Chiang Rai / พิมพ์มากร วงศ์จรัสกุล / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- แม่สาย (เชียงราย)
ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าปลีก
1472 พฤติกรรมและความพึงพอใจของสมาชิกต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด = Behavior and satisfaction of members towards on Chiang Mai University savings and credits cooperative limited / ประสงค์ ปินตารักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจ
1473 พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้สื่อโฆษณาของผู้ประกอบการสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of advertising choices for entertainment businesses in Mueang Distriet, Chiang Mai Province / อัครารัฐ โกศัย / 2552 /Full Text
Subject
โฆษณา
การสื่อสารทางการตลาด -- เชียงใหม่
1474 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and factors affecting alcohol drinks consumption of village health volunteers in Doi Tao District, Chiang Mai Province / ประจวบ โลแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1475 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเก๊าต์ของตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ = Health preventive behavior against gout of border patrol police officers, Chiang Mai Province / กาบแก้ว สุภาชนะ / 2552 /Full Text
Subject
ตำรวจตระเวนชายแดน -- เชียงใหม่
พฤติกรรมสุขภาพ -- เชียงใหม่
1476 พัฒนาการของอุตสาหกรรม ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน = Industrial development, impacts and land use change in the surrounding area of the Northern Region Industrial Estate and Saha Pathana Industrial Park, Lamphun Province / สุดาจันทร์ แสนประเสริฐ / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
การใช้ที่ดิน -- ลำพูน
การประเมินภูมิทัศน์ -- ลำพูน
อุตสาหกรรม -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1477 พัฒนาการพื้นที่ใช้สอยเรือนร้านค้าย่านวัดเกตุ จังหวัดเชียงใหม่ = Shop House Space Development in Wat Gate Area, Chiang Mai Province / กณิกนันต์ วิมาลา / 2552 /Full Text
Subject
ที่ว่าง (ศิลปะ)
พื้นที่ว่าง -- เชียงใหม่
ร้านค้า -- เชียงใหม่
1478 พารามิเตอร์ที่มีผลต่อความต้านทานหนั้มผัสของสวิตช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง = Parameters affecting contact resistance of high voltage disconnecting switch / คมกริช วงค์ชนะ / 2552 /Full Text
Subject
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
การส่งกำลังไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
1479 พื้นที่แห่งทุกข์ = Space of suffering / นวภูมินทร์ ชัยชมภู / 2552 /Full Text
Subject
จิตรกรรม
จิตรกรรมสื่อผสม
ความทุกข์
1480 ภาพตัวแทนความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่นำเสนอผ่านภาพยนตร์ไทย = Representation of relationship of family members as seen on Thai films / อฏวี คอทอง / 2552 /Full Text
Subject
ครอบครัวในภาพยนตร์
ภาพยนตร์ไทย -- วิจารณ์
ภาพยนตร์ -- แง่สังคม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80