ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1441 พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Leptospirosis prevention Behavior among farmers in Wiang Pa Pao District Chiang Rai Province / ปรียา อินทะนิล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1442 พฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเกษตกรที่ปลูกสตรอเบอร์รี่ = Pesticide exposure protection behaviors and related factors among strawberry farmers / อรุณี จันไชยชนะ / บันฑิตวิทยาลัย 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1443 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ = Media exposure of undergraduate students in Chiang Mai Province / ปิยะวดี ยาโน / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สื่อมวลชนกับเยาวชน -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1444 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Media exposure of employees in The Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / จินตภา อัจฉริยากร / 2552 /Full Text
Subject
การปรับพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสาร
พนักงาน -- ลำพูน
1445 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบำรุงรักษาผิวหน้าของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Media exposure affecting consumer decision towards buying facial skin care cosmetics in Mueang Chiang Mai District / ทัศนาภรณ์ ทองเที่ยง / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โฆษณา -- เครื่องสำอาง
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
1446 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Media exposure affecting graduate students towards selecting Master of Business Admininstration Programs in Chiang Mai Province / มรุต พินิจวัฒนา / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษา -- การประชาสัมพันธ์
ศึกษา -- เชียงใหม่
1447 พฤติกรรมการผสมพันธุ์และการสร้างรังใหม่ของแมลงมัน = Mating behavior and new colony foundation of Carebara Castanea Smith / ดนัย ชัยเรือนแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
แมลง -- กายวิภาค
แมลง -- การขยายพันธุ์
แมลงมัน
1448 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเล่มเกมส์กีฬาปืนอัดลมเบาของสนามยุทธกีฬาทาร์ซาน ฮัท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's choice in selecting air soft gun sport game service at Tarzan Hut Mueang District, Chiang Mai Province / ศุภชัย หนิมฮะ / 2552 /Full Text
Subject
กีฬา -- เชียงใหม่
กีฬา -- แง่จิตวิทยา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1449 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) กรุงเทพมหานคร = Buying behavior of consumers in Thonburi Market (Sanamluang 2), Bangkok / ลัดดา เพื่อห่างหาย / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
การซื้อสินค้า
ผู้บริโภค -- ธนบุรี
1450 พฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุขในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Exercise behaviors of Public Health staffs in Mueang District, Chiang Mai Province / ปรินดา จำปาทอง / 2552 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย -- เชียงใหม่
สาธารณสุข -- เชียงใหม่
1451 พฤติกรรมการออมของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Saving behavior of non-commissioned police officers in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ทิฐิกรณ์ เนื่องหล้า / 2552 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
ตำรวจชั้นประทวน -- เชียงใหม่
1452 พฤติกรรมการออมและความมั่งคั่งของครัวเรือนในภาคเหนือของประเทศไทย = Saving behavior and wealth of households in Northen Region of Thailand / โสภิต พงษ์รัตนานุกูล / 2552 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
ครัวเรือน -- ไทย (ภาคเหนือ)
1453 พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการซื้อเครื่องประดับ = Behavior of Chiang Mai University undergraduate students towards buying jewelry / สมภพ สุคนธสรรพ์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องประดับ -- การจัดซื้อ
1454 พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ = Chiang Mai University students behavior towards exposure of online news media / กมล เครื่องนันตา / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารด้วยระบบดิจิตอล
1455 พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการใช้บริการรถขนส่งมวลชนสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Undergraduate students' belavior in using the service of public transportation of Chiang Mai Municipality / นัฐพงษ์ เป็งใจยะ / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
นักศึกษา -- พฤติกรรม
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
บริการของเทศบาล
1456 พฤติกรรมของประชาชนในสถานบริการออกกำลังกายลีลาศในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of people in ballroom dancing fitness center in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / พีรพงษ์ พงษ์ไพบูลย์ / 2552 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
พฤติกรรมสุขภาพ
สถานบริการ -- เชียงใหม่
1457 พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อข้าวสารบรรจุถุงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behaviors of consumers toward the purchasing of packed rice in Mueang Chiang Mai District / นันทวัชร์ สัตโยภาส / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ข้าว -- การจัดซื้อ
1458 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards car accessories in Mueang Chiang Mai District / มาวิภา อัศวจำรูญ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์
1459 พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสันป่าข่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Cust0mers' behavior in using service of the Siam City Bank Public company limited, Sanpakoi Branch, Mueang Distruct, Chiang Mai Province / ชาญยุทธ์ แดงใจ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารนครหลวงไทย
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1460 พฤติกรรมทางสังคมและการใช้ชีวิตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักในแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Social behavior and lifestyles of vocational students, Srivichai Sub-district dormitory, Chiang Mai Municipality / วรินทร์ดา อักษรทับ / 2552 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80