ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 ผลของมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Impact of industrial pollution on people's health in the Northern Industrial Estate / นงค์นุช สาวะจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
มลพิษ
โรงงาน
สุขภาพ
1402 ผลของมอร์แดนท์ต่อความคงทนของสีและการดูดซับสีย้อมธรรมชาติที่สกัดจากผลมะกายคัดบนเส้นด้ายฝ้าย = Effects of mordants on color fastness and adsorption of natural dye extracted from mallotus philippensis fruit on cotton yarn / ปณิธาน สุระยศ / 2552 /Full Text
Subject
สีย้อมและการย้อมสี
สี -- การดูดซับ
1403 ผลของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านแอนติเจนจากโคฟรีเชียนเพศผู้กำกับปฏิกริยาความเป็นพิษต่อสเปิร์นโคขาวลำพูน = Effects of monoclonal antibody against friesian male cattle antigen on cytotoxic reaction of white Lamphun cattle sperm / กรองสุรางค์ ดำรงศรี / 2552 /Full Text
Subject
โค -- การปรับปรุงพันธุ์
โค -- การขยายพันธุ์
โค -- พันธุ์ขาวลำพูน
1404 ผลของระดับธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของคะน้าจีนที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ = Effects of nutrient levels on growth and development of Chinese kale planted in hydroponic system / สุภกิจ ไชยพุฒ / 2552 /Full Text
Subject
คะน้า -- การเจริญเติบโต
คะน้า -- การปลูก
การปลูกพืชในน้ำยา
1405 ผลของระดับปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของพริกหนุ่มในดินชุดสันทราย = Effects of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer vevels on growth, yield and yield quality of green Chili (Caosucyn abbyyn L.) in San Sai Soil Series / สรญา ด้วงมูล / 2552 /Full Text
Subject
พริก -- การเจริญเติบโต
พริก -- การควบคุมคุณภาพ
1406 ผลของระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษาต่ออัตราการฟักออกของไข่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ = Effects of storage time and methodes on hatchability of broiler breeder eggs / ภูพิงค์ พละปัญญา / 2552 /Full Text
Subject
ไก่เนื้อ
ไข่ -- การฟัก
1407 ผลของสมบัติทางกายภาพของวัสดุพอกต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน = Effect of physical properties of pelleting material on quality of sweet corn seed / ลำยอง ครีบผา / 2552 /Full Text
Subject
วัสดุปลุกพืช -- การทดสอบ
ข้าวโพดหวาน -- การขยายพันธุ์
ข้าวโพดหวาน -- เมล็ดพันธุ์
1408 ผลของสัดส่วนความยาวที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่สม่ำเสมอ = Effect of length ratio on heat transfer characteristics of closed loop oscillating heat pipe with non-uniform diameter / ปรเมศร์ ปธิเก / 2552 /Full Text
Subject
ฮีทไปป์
ความร้อน -- การถ่ายเท
ตัวกลางถ่ายเทความร้อน
1409 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของแคลล่าลิลี่ = Effects of growth regulators and mineral nutricents on growth and development of calla lity / หทัยทิพย์ พิธรรม / 2552 /Full Text
Subject
แคลล่าลิลี่ -- การเจริญเติบโต
ไม้ดอก -- การเจริญเติบโต
1410 ผลของสารฆ่าเชื้อต่อปริมาณจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษาผลมะม่วงสำหรับการแปรรูปพร้อมบริโภค = Effects of different sanitizers on microorganism populations and shelf-life of mango fruit for fresh-cut processing / เฉลิมขวัญ วิชัยชาติ / 2552 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
1411 ผลของสารทดแทนไขมันแบบผสม และสารให้ความหวานต่อคุณภาพของไอศกรีมวนิลาลดไขมันและลดพลังงาน = Effect of mixed fat replacers and sweetener on quality of fat and calorie reduced vanilla ice cream / หทัยทิพย์ ร้องคำ / 2552 /Full Text
Subject
ไอศกรีม -- การผลิต
ของหวาน
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
1412 ผลของสารทำงานผสมที่มีต่อรูปแบบการไหลภายในของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบที่สภาวะส่งถ่ายความร้อนสูงสุด = Effect of working fluid blend on internal flow patterns of closed-loop oscillating heat pipe at maximum heat flux state / วีระนุช อินทะกันฑ์ / 2552 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
ความร้อน
ตัวกลางถ่ายเทความร้อน
1413 ผลของสารสกัดจากกานพลู ขมิ้น ชา และพริก ในการควบคุมโรคของพืชตระกูลกะหล่ำ = Effects of extracts from clove, turmeric, tea and chilli for controlling diseases of cruciferae / ประไพพิศ สุวิทย์ชยานนท์ / 2552 /Full Text
Subject
กะหล่ำ -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช -- การป้องกันและควบคุม
สมุนไพร
1414 ผลของอายุฆ่าและชนิดของกล้ามเนื้อต่อคุณภาพซากและเนื้อปลาเรนโบว์เทร้าต์ = Effects of slaughter age and muscle types on carcass and meat quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) / ศิวพงษ์ ยะมะกะ / 2552 /Full Text
Subject
ปลาเรนโบว์เทราต์ -- การเลี้ยง
ปลา -- การเลี้ยง
เนื้อปลา
1415 ผลของอาหารข้นที่มีข้าวโพดนึ่งบีบแตกเป็นส่วนผสมทดแทนอาหารข้นชนิดเม็ดต่อการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนม = Effects of concentrate containing steamed cracked corn to replace pelleted concentrate on milk production of dairy cows / มณีรัตน์ รัตนชมภู / 2552 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
โคนม -- การเลี้ยง
อาหารสัตว์
ข้าวโพด
1416 ผลขอโบรมีเลนต่อลักษณะเฉพาะของเซลล์และการแสดงออกของยีนบางชนิดในเซลล์กระดูกอ่อนสุนัขที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ = Effects of Bromelain on cell characteristics and expressions of some genes of in vitro canine chondrocyte culture / ปัณฑิตา เสียงดี / 2552 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช -- การวิเคราะห์
เซลล์วิทยา
โบรมีเลน
สุนัข -- โรค
กระดูก -- โรค
1417 ผลเชิงเปรียบเทียบของการฝึกพลัยโอเมตริกกับการฝึกความมั่นคงของลำตัวร่วมกับการฝึกเทควันโดที่มีผลต่อเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในท่าหมุนตัวเตะเฉียงของผู้เล่นกีฬาเทควันโด = Comparative effects of plyometric training and trunk stabilization along with Taekwondo training on response time of the movement in turning round kick position of Taekwondo players / จตุพล ยอดอัญมณีวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)
การออกกำลังกาย
เทควันโด -- การฝึก
Physical fitness
Exercise
Athletes
1418 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของผู้ผลิตสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับประเทศของจังหวัดแพร่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง = Performance achievement of OTOP product champions in Phrae province under the sufficiency economy concept / สุรัสวดี เทียนทอง / 2552 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- แพร่
สินค้าไทย -- แพร่
เศรษฐกิจพอเพียง
1419 ผู้พลัดถิ่น = Displaced persons / จาตุรงค์ ยังพึ่ง / 2552 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์
ศิลปกรรม
คนพลัดถิ่น
1420 แผนการผลิตผักปลอดภัยที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Optimum plans for chemical residual-free vegetable production of farmer groups in Chiang Mai Province / ดนัย หาญจริง / 2552 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ -- ต้นทุนการผลิต
เกษตรกร -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80