ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 ผลของน้ำมันปาล์ม กรดมาลิก และโมเนนซินต่อประสิทธิภาพการหมักและการย่อยได้ของโภชนะของโคระยะแห้งนม และสมรรถภาพการผลิตของโคเนื้อ = Effects of palm oil, malic acid and monensin on efficiency of fermentation and nutrient digestibility in dry cows and productive performance of beef cattle / รุจิรักษ์ ธุระกิจ / 2552 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- โภชนาการ
โคเนื้อ -- อาหาร
การย่อยอาหาร
น้ำมันปาล์ม
1382 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์ต่อการเปลี่ยนแปลงเอทิลีนและสารชีวเคมีในลำไยพันธุ์ดอ = Effects of brassinosteroids on changes in ethylene and biochemical substances in longan cv. Daw / ณัฐพงศ์ สัตยพานิช / 2552 /Full Text
Subject
ปราสิโนสเตียรอยด์
ลำไย -- สรีรวิทยา
ลำไย -- การเจริญเติบโต
ลำไย -- พันธุ์ดอ
เอทิลีน
1383 ผลของปัจจัยการทำงานในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยถังกรองชีวภาพที่เพาะเชื้อไธโอบาซิลลัสไธโอพารัส = Effects of operating factors on hydrogen sulfide removal by the biofilter inoculated with thiobacillus thioparus / นันทวัน สังข์ทอง / 2552 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
การหมัก
ก๊าซสังเคราะห์
ไฮโดรเจนซัลไฟต์
1384 ผลของปุ๋ยพืชสดต่อระดับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในถั่วเหลืองฝักสด = Effects of green manure on application rates of nitrogen fertilizer in vegetable soybean / ปวีณา คงเมือง / 2552 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
ปุ๋ยพืชสด
1385 ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและอาการปวดศรีษะในผู้มีอาการปวดศรีษะจากความตึงเครียด = Effects of stress management program on stress and headache symptoms of tension headache patients / อรวรรณ รอนราญ / 2552 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
การบริหารความเครียด
ปวดศีรษะ
1386 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในหอผู้ป่วยสหทัย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the Psychiatric family caregiving program on caregiving skills among caregivers of patients with Schizophrenia at Sahathai ward, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วิมลวรรณ คำลือ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1387 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อทักษะการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก = Effect of the Psychiatric family caregiving program on caregiving skills among caregivers of persons with Schizophrenia at Bangrakam Hospital, Phitsanulok Province / ถนอม ป้อมกสันต์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1388 ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อความคิดเชิงบวกในของเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน = Effects of a group counseling program based on rational emotive behavior therapy on positive thinking of touths in Regional Juvenile Training Center / ดาวประกาย มีบุญ / 2552 /Full Text
Subject
จิตวิทยาวัยรุ่น
วัยรุ่น -- พฤติกรรม
อารมณ์ในวัยรุ่น
ความคิดและการคิด
1389 ผลของโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและทักษะการตัดสินใจของเด็กไร้สัญชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effects of a group counseling program based on Reality Therapy on Self-esteem and decision making skills development of stateless children in Mae Hong Son Province / ชุติเนตร อาษากิจ / 2552 /Full Text
Subject
สัจจการแห่งตน
ความนับถือตนเอง
1390 ผลของโปรแกรมการฝึกตามแนวการบำบัดด้วยการรู้ การคิด และพฤติกรรมต่อความคิดอัตโนมัติทางลบ และพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 = Effects of training program based on cognitive behavioral therapy on automatic negative thought and aggressive behavior of Mathayom Suksa 1 students / ฐาปนิก พญามงคล / 2552 /Full Text
Subject
นักเรียน
ความก้าวร้าว
1391 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์ = Effect of self-efficacy enhancement program on exercise behavior among pregnant women / อิชยา มอญแสง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1392 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with chronic obstructive pulmonary disease / จันทิรา ชัยสุขโกศล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1393 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในน้ำ ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวและสมรรถภาพทางกาย ในกลุ่มเด็ก อายุ 12-15 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน = Effect of aerobic-in-water exercise program on changes of body weight and physical capacity among 12-15 year overweight teenagers / ชาญชัย คงธนพิสิฐกุล / 2552 /Full Text
Subject
แอโรบิก (กายบริหาร)
การออกกำลังกาย
1394 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงของลำตัวต่อระดับความมั่นคงแกนกลางร่างกายและการรับรู้ความรู้สึกปวดบริเวณหลังในนักกีฬายกน้ำหนักไทย รุ่นเยาวชน = Effects of Trunk Stabilization Exercise Program on core stability levels and perception of back pain in Thai junior weightlifters / กัญญาณัฐ เจริญชัย / 2552 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
นักยกน้ำหนัก
1395 ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effect of the interpersomal communication skills training program on perceived stigma among persons with schizophrenia receiving services at Pichai hospital, Uttaradit province / อรัญญา คำพึ่ง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
Communication
Hospitals -- outpatient services -- Uttatadit
โรงพยาบาลพิชัย
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
การสื่อสารระหว่างบุคคล
1396 ผลของโปรแกรมพัฒนาอุปนิสัย7ประการของผู้มีประสิทธิผลสูงที่มีต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองและความฉลาดในการเอาชนะอุปสรรคของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย = The effects of a programto develop 7 habits of highly effective people on self-esteem and adversity quotient of university students / ทิพวรรณ ดอนดี / 2552 /Full Text
Subject
นิสัย
ความนับถือตนเอง
ความฉลาด
นักศึกษา
1397 ผลของโปรตีนและไขมันที่มีต่อโครงการสร้างและลักษณะทางกายภาพของเชอร์เบทแครอท = Effects of proteins and fats on structural and physical characteristics of carrot sherbet / กุ้งนาง ตะมะรวย / 2552 /Full Text
Subject
โปรตีน
โปรตีน -- การวิเคราะห์
ไขมัน
1398 ผลของพลูและสารยูจีนอลมาตรฐานต่อเชื้อซัลโมเนลล่าในมูลลูกสุกรระยะหลังหย่านม = Effects of Piper betel Linn. and standard Eugenol on Salmonella spp. in Weaning Pig Faeces / พิมพ์ภัทรา บุญเรืองไพศาล / 2552 /Full Text
Subject
เชื้อซัลโมเนลลา
สุกร -- โรค
1399 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โมนพืช คาร์โบไฮเดรต ไนโตรเจน และกิจกรรมเอนไซม์ไนเตรตรีดักเตส ในใบของลำไยพันธุ์ดอ = Effects of potassium chlorate on content changes of plant hormones, carbohydrate, nitrogen and reductase activity in leaves of longan cv. Daw / นฤเทพ เวชภิบาล / 2552 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเจริญเติบโต
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ฮอร์โมนพืช
โพแทสเซียมคลอเรต
ลำไย -- พันธุ์ดอ
1400 ผลของฟิล์มพลาสติกชนิดต่าง ๆ และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโต และการทำลายของด้วงงวงข้าว = Effect of plastic films and amount of Carbon Dioxide on growth and damage of rice weevil, Sitophilus oryzae (L.) to milled rice cv. Khao Dawk Mali 105 ล / กุลวิชญ์ พานิชกุล / 2552 /Full Text
Subject
ด้วงงวงข้าว
ฟิล์มพลาสติก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80