ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Mobile phone utilization of farmers,Chiang Mai province / ณรัฐ รัตนเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
122 การใช้เนื้อหาท้องถิ่นในการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด การอ่านภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Using local contents in cooperative language learning to promote english speaking, reading abilities and local knowledge of expanding level students / อำนาจ สมบัติยานุชิต / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
123 การใช้แนวการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และความรู้คำศัพท์ของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา = Using concentrated language encounter approach to promote creative english writing ability and vocabulary knowledge of developing level students / สุนันทา อินคำเชื้อ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
124 การใช้บริการสินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ = Using tourism business loans from Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand in Chiang Mai Province / อานุภาพ คำวิเศษ / 2552 /Full Text
Subject
สินเชื่อการค้า -- เชียงใหม่
การกู้ยืมทางการค้า -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
125 การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของลุ่มน้ำแม่จันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Utilization of geographic information system for Mae Chan Landslide risk area on internet network / ปริญญา นิลหยก / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงราย
ลุ่มน้ำแม่จัน
แผ่นดินถล่ม
126 การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความบกพร่องทางการเห็น = Using assistive technology program for developing english listening-speaking abilities and reducing learning anxiety of an undergraduate student with visual impairment / รุจิภา บุญศรี / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ความบกพร่องทางสายตา
127 การใช้ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) ช่วยในการผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตแตงกวา (Cucunis sativus L.) = Utilizing honey bee (Apis mellifera L.) for pollination to increase yield cucumber (Cucumis sativus L. / กชกร มูลทา / 2552 /Full Text
Subject
ผึ้ง
แตงกวา -- การผลิต
128 การใช้ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) และชันโรง (Tragona laeviceps Smith) ในการผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตของสตอเบอรี่ (Fragaria x ananassa) = Uses of honey (Apis mellifera L.) and Stingless Bee (Trigona laeviceps Smith) in pollination to increase the production of strawberry / เฉลิมขวัญ เกตุมณี / 2552 /Full Text
Subject
ผึ้ง
ชันโรง
129 การใช้ภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและแรงจูงใจในการอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ = Using films to promote comprehension and motivation in reading English literary works / ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
อังกฤษ -- วรรณกรรม
130 การใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using metacognitive strategy to develop French language reading skill of Mathayom Suksa 5 students in French program / พัชรินทร์ กองวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาฝรั่งเศส -- การอ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอน
131 การใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่มีส่วนร่วมในลุ่มน้ำย่อยแม่ขะนาด ลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน = Use of spatial information system to support decision making of water resource development having community participation in Mae Kanad Sub-watershed, Mae Tha Watershed, Lamphun Province / ศศิประภา แถวถาทำ / 2552 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพัฒนาแหล่งน้ำ -- ลำพูน
132 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสํารวจและจําแนกดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่ศึกและลุ่มน้ำแม่คงคาอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Use of geographic information system for soil survey and classification in Mae Suk and Mae Kong Kha watersheds, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ธีรศักดิ์ แสงศรีจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
การสำรวจดิน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ดิน -- การจำแนก
การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจดิน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำแม่ศึก
ลุ่มน้ำแม่คงคา
133 การใช้รูปแบบกัลยาณมิตรประเมินของผู้ประเมินภายนอกตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย = Using amicable assessment model of external assessors as perceived by teachers in Wiang Pa Pao Wittayakhom School, Chiang Rai Province / ไชยา วงค์เวียน / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงราย
ครู -- เชียงราย
134 การใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดแบบคอร์ท 1 เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดอภิปรายและการเขียนสะท้อนความคิดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับก้าวหน้า = Using CoRT 1 thinking process teaching model to promote english discussion and reflective writing abilities of expanding level students / กมลพรรณ องค์ชัย / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
135 การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Employment of migrant workers of the construction entreperneurs in Chiang Mai Province / ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร / 2552 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
136 การใช้วรรณกรรมบำบัดเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง = Using bibliotherapy to improve aggressive behavior of students from divorced families / วรรณพร กองมงคล / 2552 /Full Text
Subject
นักเรียน -- พฤติกรรม
นักเรียน -- พฤติกรรม -- การทดสอบ
นักเรียน -- แง่จิตวิทยา
137 การใช้วิดีทัศน์รายการคริส ดีลิเวอรี่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ ของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Using Chris delivery video to promote English listening ability and vocabulary knowledge of expanding level students / รัตติกาล ชำนาญยา / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
กิจกรรมการเรียนการสอน
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
138 การใช้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและส่งเสริมเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษของพระนิสิต = Use of Yonisomanasikara method to develop English speaking ability and promote positive attitude towards learning English of monk students / เฉลิมพงค์ ทำงาน / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์ -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ระบบการเรียนการสอน
139 การใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Use of storyline method to develop english writing ability and creative thinking of developing level students / บุญทำ แผ่นชัยภูมิ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
140 การใช้วินัยเชิงบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน = Using positive discipline to develop behavior and desirable characteristics of matthayom suksa 1 students at Suanboonyopatham Lumphun School / กนกพร คำมีมูล / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
วินัยโรงเรียน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80