ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ผลของการลดอุณหภูมิโดยใช้ระบบสุญญากาศต่อคุณภาพของกะเพราแดง = Effect of vacuum cooling on quality of Holy Basil cv. Red / จิราภา บังอิหล้า / 2552 /Full Text
Subject
กะเพราแดง -- การเก็บและรักษา
การควบคุมอุณหภูมิ
ความเย็น
เทคโนโลยีสุญญากาศ
1362 ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของปวยเหล็ง = Effects of vacuum cooling on postharvest quality of spinach / พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล / 2552 /Full Text
Subject
การลดอุณหภูมิผลิตผลเกษตร
ปวยเล้ง (พืช)
1363 ผลของการส่งเสริมการจัดการกับอาการหายใจลำบากต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Effect of promoting dyspnea management on activity of daily living among patients with chronic obstructive pulmonary disease, Nongmuangkhai Hospital, Phrae Province / วรางคณา เพชรโก / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1364 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการแยกผู้ป่วยตามวิถีทางการแพร่กระจายเชื้อ ในสถาบันบำราศนราดูร = Effects of evidence-based practice promotion for prevention on knowledge and practices of transmission-based precautions among nurses in Bamrasnaradura infectious disease institute / ประภาพร ขำสา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1365 ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสต่อความรู้และการล้างมือของเด็กวัยก่อนเรียน = Effects of learning enhancement regarding contact transmission preautions on knowledge and handwashing among preschool children / ณภัทร ไวปุรินทะ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1366 ผลของการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันต่อการรับรู้ ความคาดหวัง และการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน = Effects of protection on perceptions expectations and practices in needlestick or sharp injury prevention among nursing personnel in a Community Hospital / จินตนา ตาปิน / บัณฑิตวิทยา 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1367 ผลของการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ต่อน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน = Effect of counseling regarding food-based dietary guidelines on body weight among obese students / สุกัลยา ศิริน้อย / 2552 /Full Text
Subject
โภชนาการ
นักเรียน -- โภชนาการ
โรคอ้วน
1368 ผลของการอนุรักษ์การหมุนของอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย = Effects of conservation of vorticity in Southern Thailand / ยงยุทธิ์ มั่นจิต / 2552 /Full Text
Subject
อากาศ
อากาศพลศาสตร์
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
1369 ผลของการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effect of childrearing practice on adversity quotient of students, The faculty of pharmacy, Chiang mai university / ศรัณพร คันธรส / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ -- นักศึกษา
จิตวิทยาวัยรุ่น -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
1370 ผลของการออกกำลังกายต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส = Effect of exercise on activity of daily living among multiple sclerosis patients / วิภาวี ไชยวรรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1371 ผลของความเข้มรังสีอินฟราเรดและเงื่อนไขของอากาศต่อสมการจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งเนื้อลำไย = Effect of infrared intensity and condition of air on kinetic equation of longan flesh / นริศ พัวพันวัฒน์ / 2552 /Full Text
Subject
จลนพลศาสตร์
รังสีอินฟราเรด
1372 ผลของโคลชิซินต่อการเติบโตและชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ของเอื้องดินใบหมาก = Effects of colchicine on growth and polyploid induction of spathoglottis plicata / วีรภัทรา ทิพย์วารี / 2552 /Full Text
Subject
เอื้องดินใบหมาก
กล้วย -- การเจริญเติบโต
โคลชิซิน
1373 ผลของไคโตซานร่วมกับสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Effects of chitosan with edible coating agents on postharvest quality of tangerine cv. Sai Nam Pueng / กฤติพงษ์ ไพบูลย์สมบัติ / 2552 /Full Text
Subject
ส้ม -- การเก็บและรักษา
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
สารเคลือบบริโภคได้
ไคโตแซน
1374 ผลของไคโตซานและอุณหภูมิของการเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเห็ดลม = Effect of Chitosan and storage temperature on postharvest quality of Lentinus Polychrous Lev. / วรเชษฐ์ หน่อคำ / 2552 /Full Text
Subject
ไคโตแซน
เห็ดลม -- การเก็บเกี่ยว
1375 ผลของจิบเบอเรลลินและแสงต่อปริมาณธาตุอาหารพืชและการออกดอกนอกฤดูของกล้วยไม้ช้างกระ = Effects of gibberelins and ligh on plant nutrients and off-season flowering of Rhynchostylis gigantea / กัณนิกา บรรยาย / 2552 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- พันธุ์ช้างกระ
จิบเบอเรลลิน
1376 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซา ต่อต้นกล้ากาแฟอราบิก้า (Coffea Arabica L.) เพื่อใช้ผลิตกาแฟในระบบเกษตรอินทรีย์ = Effect of Arbuscular Mycorrhiza on Arabica Coffee (Coffea Arabica L.) seedling for coffee produvtion in organic agriculture system / ไปศลิณี จันธิบูลย์ / 2552 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีพ
เชื้อรา -- เทคโนโลยีชีวภาพ
กาแฟ -- การเจริญเติบโต
กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า
เกษตรอินทรีย์
1377 ผลของตัวกระตุ้นคอปเปอร์ฟทาโลไซยานันต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง = Effect of Copper Phthalocyanine Sensitizer on Dye-Sensitized Solar Cell Efficiency / พิฆเนศ อุปชัย / 2552 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์
1378 ผลของตัวกระตุ้นซิงก์ฟทาโลไซยานินต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง = Effect of Zinc Phthalocyanine Sensitizer on Dye-Sensitized Solar Cells Efficiency / ศุภชัย จันทร์งาม / 2552 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์
1379 ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อการบรรเทากลุ่มอาการไม่สุขสบายของผู้ป่วยแผลไหม้ = Effect of relaxation technigue on unpleasant symptom cluster relief among burn patients / ดวงใจ โลหะกฤษณะ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1380 ผลของธาตุแคลเซียมและโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด = Effects of calcium and boron on growth and yield of vegetable soybean / สุพรรณี ปัญญาจีน / 2552 /Full Text
Subject
ถั่วเหลืองผักสด -- การเจริญเติบโต
แคลเซียม
โบรอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80