ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 ผลของการเติมอากาศแบบแพสซีฟต่อการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ครัวเรือน = Effects of passive aeration on household organic waste composting / นคร สุริยานนท์ / 2552 /Full Text
Subject
ขยะอินทรีย์
ขยะ -- การหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
1342 ผลของการทำการเกษตรแบบไร่หมุนเวียนต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน = Effects of ratational shifting cultivation on succession of plant community and soil fertility / กฤติยา ทองคุ้ม / 2552 /Full Text
Subject
ความสมบูรณ์ของดิน
ชีววิทยา
1343 ผลของการทำปฏิกิริยาด้วยกรดเจือจางกับไม้ไผ่ต่อการผลิตเอทานอล = Effect of Dilute Acid Reaction of Ethanol Production from bamboo / วิไลวรรณ ลีนะกุล / 2552 /Full Text
Subject
ไม้ไผ่
เอทานอล
1344 ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก = Effects of massage and aromatherapy on labor pain among primiparas / วารีรัตน์ จิตติถาวร / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1345 ผลของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินมาใช้ในสํานักงานที่ดินจังหวัดลําพูน = Results of using land management information system in Lamphun Land Office / เปรมใจ ไชยมหา / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน -- การบริหาร
ระบบสารสนเทศและการจัดการ -- ที่ดิน
ระบบข้อมูลที่ดิน
1346 ผลของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2550 - 2551 จังหวัดลำพูน = Results of law enforcement to reduce injuries and deaths from traffic accidents during New Year and Songkran Festivals B.E. 2007 - 2008 Lamphun Province / วชิระ กาญจนวิภาดา / 2552 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุทางถนน -- ลำพูน
ความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางถนน
1347 ผลของการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of problem-solving therapy on depression of patients with alcohol dependence in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ปุณยาภา คำบุญเรือง / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Alcoholism
1348 ผลของการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Effects of applying exposure draft of accounting standards of investment immovable peoperties in immovable property developing business listed in the Stock Market of Thailand / จันทร์จิรา รัตนวิทยากรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบัญชี -- มาตรฐาน
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1349 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ตามแนว Trotzer ที่มีต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Effects of Trotzer model group counseling on self - esteem and social adjustment of Senior High School Students / สมฤทัย ชัยพิมาน / 2552 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
การรับรู้ตนเองในวัยรุ่น
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
1350 ผลของการปรึกษาโดยการอธิษฐานแบบฟังตามความเชื่อ ทางคริสตศาสนาต่อความรู้สึกสิ้นหวัง = Effect of christian listening prayer counseling on hopelessness / ปฏิพร เมฆรา / 2552 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา
ความเชื่อ
คริสตศาสนา
1351 ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดของ Trotzer ต่อการลดภาวะความซึมเศร้าและการเพิ่มความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ = Effects of group counseling based on Trotzer approach on decreasing depression and enhancing self-esteem in AIDS affected children / ปิยพงษ์ กัณทะกาลัง / 2552 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
ผู้ติดเชื้อเ อชไอวี
เด็ก -- การให้คำปรึกษา
1352 ผลของการปรึกษารายบุคคลโดยใช้แนวคิดของซาเทียร์ โมเดลต่อสุขภาพจิตและการปรับตัวทางสังคมของผู้ป่วยเสพติดแอมเฟตามีน = Effects of the Satir Model Individual Counseling on Mental Health and Social Adjustment of Amphetamine Addicted Patients / ธัญญารัตน์ ชมสวรรค์ / 2552 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล
ผู้ป่วย -- การให้คำปรึกษา
การปรับตัวทางสังคม
1353 ผลของการฝึกความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อการควบคุมตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = Effect of emotional intelligence training on self-control of primary school level 5 students at Anubann Chiangmai School / นิรมล วัฒนเหลืองอรุณ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ความฉลาดทางอารมณ์
การควบคุมตนเอง
1354 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักของกล้ามเนื้อขาที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกตะกร้อของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง = Effect of weight training of leg muscle on accurary in Sepaktakraw serving of female Sepaktakraw athletes / อารีรัตน์ ตาขัน / 2552 /Full Text
Subject
ตะกร้อ -- การฝึก
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
เซปักตะกร้อ
1355 ผลของการฝึกทักษะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อความสามารถเชิงจริยธรรมของพยาบาลจิตเวช = Effect of moral reasoning skill training program on moral competence of psychiatric nurses / เกษรินทร์ พวงมาลัย / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1356 ผลของการฝึกโปรแกรมการยกน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในการเสิร์ฟลูกเทนนิสลูกแรก = The effect of weight training program to the first tennis serve speed / ธารา ตัณฑสุวรรณเลิศ / 2552 /Full Text
Subject
Weight Lifting
Training
การฝึกยกน้ำหนัก
เทนนิส -- การฝึก
1357 ผลของการฝึกสมาธิต่อความแม่นยำของนักกีฬายิงปืนยาวอัดลม = Effect of concentration training on accuracy of air rifle shooting athlete / สุเนตร สุยะ / 2552 /Full Text
Subject
การยิงปีน -- การฝึก
นักกีฬา
สมาธิ
1358 ผลของการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและการปรับพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Effects of communication skills trainings and behavior modification on computer game addiction behavior in secondary school students / สุทธีกานต์ ภูมิเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
การปรับพฤติกรรม
การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา
นักเรียน -- จิตวิทยา
1359 ผลของการเยี่ยมบ้านต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้องรัง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effect of home visits on family participation in caring for persons with chronic obstructive pulmonary disease in Mae Lao District, Chiang Rai Province / มาลีจิตร์ ชัยเนตร / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1360 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Effect of cooperative learning on scientific mind of grade level 3 students นุขรีย์ แนวเฉลียว / นุชรีย์ แนวเฉลียว / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80