ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 ผลการปลูกฝังความสำนึกในความเป็นไทยโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองแก่นักเรียนชนกลุ่มน้อยในโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จังหวัดตาก = Outcomes of cultivating Thai consciousness by simulation activity for minority students in Maeramadwitthayakhom School, Tak Province / วีรวิชญ์ บุญส่ง / 2552 /Full Text
Subject
เอกลักษณ์ของชาติ
นักเรียน -- ตาก
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
1322 ผลการฝึกแผ่นยางยืดร่วมกับพลัยโอเมตริกต่อความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาเซปักตะกร้อ = Effects of combining elastic resistance and plyometric training on leg strength and power in sepaktakraw players / ฐิติมา ธิใจเงิน / 2552 /Full Text
Subject
Physical fitness
Muscle strength
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)
การบริหารยืดเส้น
กำลังกล้ามเนื้อ
เซปักตะกร้อ
1323 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลแบบมือบนเหนือศีรษะ = Effect of plyometric training on accuracy in a volleyball over-hand serving / วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ / 2552 /Full Text
Subject
Muscle strength
Physical Fitness
วอลเลย์บอล
พลัยโอเมตริก (การฝึกกำลัง)
1324 ผลการยับยั้งของสารสกัดจากสาหร่ายขนาดใหญ่บางชนิดต่อเชื้อไวรัสก่อโรคเริม = Inhibitory effect of some macroalgae extracts on herpes simplex virus / รัชนีวรรณ ศรีหิรัญรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
วิทยาสาหร่าย
การติดเชื้อเฮอร์ปีสไวรัส
เริม -- การป้องกันและควบคุม
1325 ผลการเสริมใบฝรั่งและใบคูนต่อการยับยั้งเชื้อ E.coli ในระบบทางเดินอาหารของสุกรหย่านม = Effects of psidium guajava linn and cassia fistula linn. leaf supplementation on inhibition of E. coli in digestive tract of weanling pigs / เมธัส พัฒนกุล / 2552 /Full Text
Subject
เชื้อรา -- การควบคุม
เอสเคอริเคียโคไล
1326 ผลของการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ำและวิธีการบรรจุที่มีต่อคุณภาพดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพู (Curcuma alismatifolia cv. Chiang Mai Pink) = Effects of cold storage and packaging methods on quality of patumma flowers (Curcuma alismatifolia cv. Chiang Mai Pink) / กุลภัทร ยิ้มพักตร์ / 2552 /Full Text
Subject
ดอกไม้ -- กายวิภาค
ดอกปทุมมา -- พันธุ์เชียงใหม่สีชมพู
ดอกไม้ -- การเก็บและรักษา
1327 ผลของการเก็บรักษาต่อสีย้อมธรรมชาติจากดอกดาวเรือง = Effect of storage on the natural dye from marigold flowers / สิริประภา เคหะสุข / 2552 /Full Text
Subject
สีย้อมจากพืช
สีย้อมและการย้อมสี
ดาวเรือง
1328 ผลของการควั่นกิ่งต่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนคาร์โบไฮเดรตและฮอร์โมนของลิ้นจี่ที่ปลูกในพื้นที่ภูเขา = Effects of girdling on growth and changes in Nitrogen, Carbohydrate and Hormonal contents of Lychee Grown in Mountainous Area / สรเพชร มาสุด / 2552 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเจริญเติบโต
ธาตุอาหารพืช -- การวิเคราะห์
1329 ผลของการควั่นกิ่งและไฮโดรเจนไซยานาไมด์ ต่อการแตกตาและคุณภาพผลของกีวีฟรุต = Effects of branch girdling and hydrogen cyanamide on bud break and fruit quality of Kiwifruit (Actinidia deliciosa C.F. liang et. A.R. furguson / ธีรวุธ ปัทมาศ / 2552 /Full Text
Subject
กีวีฟรุต -- การเจริญเติบโต
ไฮโดรเจนไซยานาไมด์
1330 ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ = Effects of coaching on care practices among parents of children with pneumonia / สุภจิต อภิไชยาวาทย์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pneumonia in children
เด็ก -- โรค -- การดูแลที่บ้าน
ปอดอักเสบ
กุมารเวชศาสตร์
1331 ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อย และหญ้ามาเลเซีย = Effects of gamma ray irradiation on growth and development of manila grass (Zoysia matrella) and tropical carpet grass (Axonopus compressus) / วรงค์ วงศ์ลังกา / 2552 /Full Text
Subject
การฉายรังสี
หญ้านวลน้อย -- การฉายรังสี
หญ้ามาเลเซีย -- การฉายรังสี
1332 ผลของการใช้คลื่นความถี่วิทยุต่อมอดหัวป้อม Rhyzopertha dominica (F.) และคุณภาพของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Effect of radio frequency on rhyzopertha dominica (F.) and rice cv. Khao Dawk Mali 105 qualities / กฤษณา สุเมธะ / 2552 /Full Text
Subject
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
ข้าวสาร
มอดหัวป้อม
1333 ผลของการใช้แบบแผนปฏิบัติจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อและความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ = Effects of implementing an action plan based on the AIC technique on sterilization practices among personnel and equipment users' satisfaction / กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sterilization
Disinfection
Cross infection
1334 ผลของการดัดแปรไดอะทอไมต์ต่อความสามารถดูดซับโลหะหนัก = Effect of diatomite modification on its heavy metal adsorption capacity / ทิวาสวัสดิ์ ศิริโสม / 2552 /Full Text
Subject
ไดอะทอไมต์
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
อุตสาหกรรมเคมี
1335 ผลของการดูดจุกนมหลอกขณะได้รับนมทางสายยางต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of pacifier sucking during orogastric on the preterm infant's breastfeeding behaviors / นวพรรณ ปะปานา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pacifiers
Breast Feeding
Infant, Premature
1336 ผลของการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of transitional care on activities of daily living among stroke patients / นพวรรณ ผ่องใส / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1337 ผลของการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านต่อการกลับเข้ามารักษาซ้ำและความผาสุกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of transitional care on readmission and well-being among patients with chronic obstructive pulmonary disease / ศยามล อารีรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1338 ผลของการตัดช่อดอกต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์โบไฮเดรต ธาตุอาหารในใบการออกดอกชุดที่สอง และคุณภาพผลของลำไย = Effects of deinflorescence on changes in carbohydrate, nutritional contents in leaf, second flowering and fruit quality of longan / พัชรินทร์ ทองมาก / 2552 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ธาตุอาหารพืช
1339 ผลของการเต้นแอโรบิกที่ระดับความหนักปานกลางในสตรีต่อภาวะออกซิเดทีฟสเตรทและอินเตอร์ลิวคิน-2 = Effects of aerobic dance at moderate intensity in women on oxidative stress and interleukin-2 / กุณฑีรา สายดี / 2552 /Full Text
Subject
Exercies Movement Techniques
Women
แอโรบิก (กายบริหาร)
การเต้นแอโรบิก
การออกกำลังกาย
อนุมูลอิสระ
1340 ผลของการเติมบิสมัทโซเดียมไทเทเนตและบิสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้างและสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต = Effects of Bismuth Sodium Titanate and doped Bismuth Sodium Titanate additions on structure and properties of Lead Zirconate Titanate Ceramics / ภาราตรี ใจตา / 2552 /Full Text
Subject
บิสมัทโซเดียมไทเทเนต
เซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
สารตัวเติม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80