ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อธุรกิจโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of economic crisis on Hotel industry in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / เณรัญญา อินแถลง / 2552 /Full Text
Subject
ปัญหาเศษฐกิจ
ธุรกิจโรงแรม -- เชียงใหม่
วิกฤตเศรษฐกิจ
1302 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แท้จริงต่อมูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทย = Impacts of real foreign exchange rate on fruit exports of Thailand / เบญจรัตน์ ทองพันชั่ง / 2552 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ผลไม้ -- การส่งออก
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
1303 ผลกระทบความผันผวนของเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนต่อความผันผวนของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยวิธี มัลไทวาริเอทการ์ช = The effects of volatility in inflation and exchange rate on volatility of tourist arrivals to Thailand using Multivariate GARCH Method / ฐิติศักดิ์ กิตติศักดิ์ธาดากุล / 2552 /Full Text
Subject
เงินเฟ้อ -- ไทย
อัตราแลกเปลี่ยน
นักท่องเที่ยว -- ไทย
1304 ผลกระทบจากการดำเนินนโยบายสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย = Impact of the war against drugs policy during B.E. 2546-2549 on the image of Thailand / ชุติมา บำรุงญาติ / 2552 /Full Text
Subject
นโยบายสังคม
ยาเสพติด -- การควบคุม
1305 ผลกระทบจากแรงดึงสายพานต่อการกระจาย ความเค้นของเพลามู่ตัวขับสายพานลำเลียงลิกไนต์ = Effect of belt tension on stress distribution of drive pulley shafts of lignite belt conveyor / บุญเสริม ทองคำ / 2552 /Full Text
Subject
สายพานและเครื่องสายพาน
สายพานลำเลียง
วิศวกรรมเครื่องกล
1306 ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากโครงการก่อสร้างรถกระเช้าเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาบ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = People Health impact from the Chiang Mai-Mea Hong Son Ropeway Construction Project: A Case Study of Mae Ping Village, Mae Hea Sub-District, Pai District, Mae Hongson Province / อรวรรณ จั่งหนุ่ม / 2552 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- ผลกระทบทางสรีรวิทยา
สุขภาพ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลแม่ฮี้
กระเช้าลอยฟ้า
1307 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีกท้องถิ่นขนาดเล็กในเขตอำเภอเมืองน่าน = Economic impacts of modern retailers on small scale local retailers in Mueang Nan District ศุภมิต โรจนศุมิตร / ศุภมิต โรจนศุภมิตร / 2552 /Full Text
Subject
การขายปลีก
ร้านค้าปลีก
ร้านค้าปลีก -- น่าน
1308 ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำครกหินของประชาชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง = Helth impact from stone mortar making of people at Ban Rai Sila Tong, Tambon Pichai, Amphoe Mueang Lampang / นิดา นันต๊ะกูล / 2552 /Full Text
Subject
ครกหิน -- การผลิต
ครกหิน -- ลำปาง. ตำบลพิชัย
ประชาชน -- สุขภาพและอนามัย
สุขภาพ -- ลำปาง
1309 ผลกระทบที่มีต่อผู้ต้องขังคดีอาญาระหว่างรอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา = The Impact on the offenders during an appeal to the court of appeal and the supreme court / ศิริ ดีวงศ์ษา / 2552 /Full Text
Subject
นักโทษ
ความผิดทางอาญา
คดีและการสู้คดี
1310 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ณ หน่วยบริการปฐมภูมิห้วยแหน จังหวัดลำพูน = Effects of group process on knowledge, attitude, and behaviors of Care-Givers of Type 2 diabetes elders at Huay Han Primary Care Unit Lamphun Province / เอกพงษ์ ณ เชียงใหม่ / 2552 /Full Text
Subject
หน่วยบริการปฐมภูมิห้วยแหน
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
ผู้สูงอายุ -- ลำพูน
1311 ผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Results of using educational games to develop mathematics readiness of preschool children / พรทิพย์ กันทาสม / 2552 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
การศึกษาปฐมวัย
1312 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเรขาคณิตสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Results of using creative geometry activity packages for prathom suksa 3 students / วันดี วิวัฒน์รัตนกุล / 2552 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา
เรขาคณิต -- การศึกษาและการสอน
1313 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของแขนต่อความแม่นยำในการยืนยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล = Effect of using arm strength training program on accuracy in long distance basketball shooting / นรินทร์ แสงศรีจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
Physicle fitness
Muscle strength
Arm
สมรรถภาพทางกาย
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
บาสเกตบอล -- การฝึก
1314 ผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเครื่องมือดักจับสัตว์พื้นบ้าน สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องพฤติกรรมสัตว์ = Effects of using local wisdom about traps for science teaching titled animal behaviors / นิสรา จันต๊ะรังษี / 2552 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เครื่องมือจับสัตว์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
1315 ผลการใช้รูปแบบกระบวนการสอนคิดสร้างสรรค์เพื่อสอนเขียนนิทานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Result of using creative thinking teaching model to teach tale writing about conserving local wisdom for students, Chiangmai Rajabhat University / สุชัญญา วงค์เวสช์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ความคิดสร้างสรรค์
นิทาน
1316 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบโฟร์แมทโดยเน้นเทคนิคผังกราฟิกในการสอนวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Effects of using 4 MAT method emphasizing graphic organizer technique on teaching Thai literature for prathom suksa 6 students / สาริศา ชุ่มมงคล / 2552 /Full Text
Subject
วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
1317 ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Performance of the increasing people's quality of life in Banklang Municipalty, Mueang Lamphun District / ดำรงค์ บุญกลาง / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
บริการสังคม -- ลำพูนลำพูน. ตำบลบ้านกลาง
ประชาชน -- ลำพูนลำพูน. ตำบลบ้านกลาง
1318 ผลการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดทางอาญา ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Results of the accounding to the restorative justice process of Chiangmai Juvennile Observation and Protection / นัฏชนก หลักดี / 2552 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
การคุมประพฤติเยาวชน -- เชียงใหม่
ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน
กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน
1319 ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในระยะแรกต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = The Initial effects of the enforcement of civil service act B.E. 2551 on the work motivation of government officials at Chiang Mai Neurological Hospital / ชลลดา สรศักดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
แรงจูงใจในการทำงาน
1320 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้กระทำการทางนิติบัญญัติ = Performance achievement of the house of representative members as the actors of legislative function / ชาญวิทย์ เอนกสัมพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
นิติบัญญัติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80