ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข = Health problems and obstacies in the Operation of Promotion Center Region 10 Chiang Mai, Department of Health, Ministry of Public Health / สุทัศน์ ทองคำฟู / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพ
สถานบริการสุขภาพ
1282 ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโบายทางด้านสตรีขององค์กรพัฒนาเอกชนไปปฏิบัติในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in implementing women's policy of non government organizations in Chiang Mai Province / พัชรากราณต์ อินทะนาค / 2552 /Full Text
Subject
องค์กรพัฒนาเอกชน -- เชียงใหม่
สตรี -- นโยบายของรัฐ
การวางแผนสตรี
1283 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดตาก พ.ศ. 2551 = Problems and obstacles in elections administration of local executives and assembly members in Tak Province B.E. 2551 / พัชรินทร์ ทาตายุ / 2552 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- ตาก
การปกครองท้องถิ่น -- ตาก
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
1284 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติของอาสากู้ชีพในการช่วยเหลืออุบัติเหตุจราจรในชุมชน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and barriers to the practice of first responder in road traffic accident rescue in community Mae Wang District, Chiang Mai Province / สุมิตรา เขื่อนแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
การกู้ชีพ -- เชียงใหม่
อุบัติเหตุทางถนน -- แม่วาง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
1285 ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง เดือนกันยายน 2549 - เดือนธันวาคม 2551 = Problems and obstacles in narcltic eradication of provincial police stations in Mueang Chiang Mai District from September 2006 - December 2008 / เสกสรร แสนมโน / 2552 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ยาเสพติด -- การควบคุม
ยาเสพติด -- เชียงใหม่
1286 โปรแกรมวิเคราะห์จุดสั่งซื้อแบบพลวัตโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล = Dynamically Reordering Points Analysis Program by data mining technique / วรวุฒิ จงจำรัสศิลป์ / 2552 /Full Text
Subject
สินค้า
ร้านค้า -- สุโขทัย
การจัดการฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1287 ผม, ตึกร้าง, จินตนาการและงานศิลปะของผม = Me, abandoned building, imagination and my artwork / กิตตินันท์ ตั้งธรรม / 2552 /Full Text
Subject
สุนทรียศาสตร์
ศิลปะ
ประติมากรรม
1288 ผลกระทบของก๊าซมลพิษจากโรงอบลำไยต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Impact of gaseous pollutants from longan drying factory to respiratory system of people at Li District, Lamphun Province / กาญจนา แซ่ยับ / 2552 /Full Text
Subject
ก๊าซ -- ลี้ (ลำพูน)
ทางเดินหายใจ
มลพิษทางอากาศ -- ลำพูน
1289 ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Impact of fiscal and monetary policies' implementation on economic growth of Thailand / ธนภูมิ คูประเสริฐยิ่ง / 2552 /Full Text
Subject
นโยบายการเงิน -- ไทย
นโยบายการคลัง -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1290 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อมและชุมชนชาวเขารอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Impacts of tourism on environment and Hill Tribe Communities surrounding the Angkang Royal agricultural Station, Fang District, Chiang Mai Province / สุปราณี สีสวยหูต / 2552 /Full Text
Subject
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เชียงใหม่)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวเขา -- ฝาง (เชียงใหม่)
1291 ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทยและออสเตรเลียที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการส่งออกยานยนต์ของไทยไปออสเตรเลีย = Impacts of free trade agreement area between Thailand and Australia on growth rate of Thai Automobile Export Value to Australia / รณิสร แฉ่งเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ออสเตรเลีย
การค้าเสรีและการคุ้มครอง
อุตสาหกรรมยานยนต์ -- ไทย
1292 ผลกระทบของการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติต่อคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Impact of malocclusion on quality of life in mathayomsuksa 1 students Mae Tha District lampang Province / มุขธิตา นันติชัย / 2552 /Full Text
Subject
ฟัน
ฟัน -- ความผิดปกติ
นักเรียน มัธยมศึกษา -- ลำปาง
คุณภาพชีวิต -- ลำปาง
1293 ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อผลิตภาพแรงงานในระดับหน่วยผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย = Impacts of foreign direct investment on labor productivity at firm-level in manufacturing sector of Thailand / มณัญญา คำภีระ / 2552 /Full Text
Subject
ผลิตภาพแรงงาน -- ไทย
อุตสาหกรรมการผลิต -- ผลิตภาพแรงงาน
การลงทุนของต่างประเทศ -- ไทย
1294 ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ = Impacts of the volatility of exchange rate on Thai Exports to Japan, China and Singapore / พาราพัทธ์ อิ่นเรือน / 2552 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สิงคโปร์
1295 ผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายต่อดัชนีค่าเงินที่แท้จริง = Impacts of capital flows on real effective exchange rate of Thailand / พฤติภัทร ใจรัก / 2552 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
เงินทุน
1296 ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีต่อมูลค่าการส่งออกสิ่งทอของประเทศไทย = Effects of macro-economic variables on textile export value of Thailand / ภัทรศยา ศรีเพชรวรรณดี / 2552 /Full Text
Subject
สิ่งทอ -- การส่งออก
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทย
เศรษฐศาสตร์มหภาค
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1297 ผลกระทบของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Impacts of macro-economic variables on the Stock Exchange of Thailand index / กสานติ์ ชนะชัย / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- ราคา
ดัชนีราคา
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1298 ผลกระทบของแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Effect of accounting information system alignment on firm performance of small and medium enterprises in Mueang Chiang Mai District / ยิ่งลักษณ์ เขมโชติกูร / 2552 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
1299 ผลกระทบของมาตรการการลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตสำนักงานประปาเชียงใหม่ = Impact of water supply expenditure reduction policy on daily life in Chiang Mai Waterworks Region / สุดาพร เป็งมล / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานประปาเชียงใหม่
น้ำประปา
การใช้น้ำ -- เชียงใหม่
ประชาชน -- ค่าใช้จ่าย
1300 ผลกระทบของร้านสะดวกซื้อต่อร้านค้าปลีกในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of converient store on local retail store in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / จินดานุช กอนแสง / 2552 /Full Text
Subject
ร้านค้าสะดวกซื้อ -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ร้านค้าปลีก -- แม่แตง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80