ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1261 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลจากภายนอกของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Marketing mix factors affecting manufacturers in Northern Region Industrial Estate towards selecing of machine parts suppliers / ปราการ เป็งแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การจัดการตลาด
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
1262 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting consumer decision towards buying motorcycles in Amphoe Thoen, Changwat Lampang / ธำรงค์ คูสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
จักรยานยนต์ -- การจั้ดซื้อ
ผู้บริโภค -- เถิน (ลำปาง)
1263 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้รับจัดการงานแต่งงานในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting selecting decision towards wedding organizers in Chiang Mai Province / อารยา ปัญญานุวัฒน์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
บริษัท -- เชียงใหม่
การสมรส -- เชียงใหม่
1264 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้พื้นไม้จริงสำเร็จรูปในงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ในจังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting contractor decision in choosing ready-made floor wood in Samut Sakorn / ณัฏฐวุฒิ จันทร์เจ้าฉาย / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การตลาด
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1265 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำมันไบโอดีเซลของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer buying decision towards biodiesel in Mueang Chiang Mai District / ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1266 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อไวน์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affection consumer decision towards buying imported wine in Mueang Chiang Mai District / ทิพากร เลวิน / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ไวน์ -- การนำเข้า
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1267 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกร้านวัสดุก่อสร้างในอำเภอเมืองสตูล = Services marketing mix factors affection consumer decision towards selection of construction material stores in Mueang Satun District / ณรงค์ฤทธิ์ จวงวาณิชย์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- สตูล
1268 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ = Environmental factors and happiness at work among professional nurses in a public University Hospital / เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1269 ปัญหาการจัดทำบัญชีของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems with bookkeeping of agricultural cooperative in Chiangmai Province / รจนา ชิตทะวงค์ / 2552 /Full Text
Subject
การบัญชี
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่ -- การบัญชี
1270 ปัญหาการประมูลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน = Problems of the auction of local government agencies in Lamphun Province / อภินันท์ สะคำปัน / 2552 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น -- ลำพูน
1271 ปัญหาจากการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมาตรฐานการจ้างแรงงานไทยของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Problem in employing migrant workers of entrepreneurs according ot Thai labour standard / อธิพงศ์ ทองแดง / 2552 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1272 ปัญหาจากการตรวจคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตในท้องที่สำนักงานสรรพกรภาค 8 = Problems from personal income tax refund audit sumitted through internet in Regional revenue office area 8 / สิราวรรณ ใจภิพักดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรภาค 8
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การขอคืนภาษีอากร
1273 ปัญหาด้านการยศาสตร์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชาวนา ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร = Ergonomic problems and risk factors of farmers in sriwichai subdistrict Wanon Niwat District of Sakon Nakhon Province / สุวัสสา เพ็งสีแสง / 2552 /Full Text
Subject
เออร์โกโนมิาส์
ชาวนา -- สกลนคร
1274 ปัญหาในการกำกับดูแลพิเศษผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดารายกลางและรายย่อมในเขตท้องถิ่นสำนักงานสรรพากรภาค 8 = Problems in regulation of special personal income tax for middle range and low taxpayers at the Regional Revenue Office 8 / ชมนาฎ ประพุทธ์พิทยา / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรภาค 8
ผู้เสียภาษี -- ไทย (ภาคเหนือ)
การจัดเก็บภาษี
1275 ปัญหาในการสอบบัญชีสหกรณ์ ด้านธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = The Problems Associated with Cooperative Auditing in the Gasoline Business at the Cooperative Auditing Office Region 7 / ปานจันทร์ สุวรรณประเสริฐ / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
การสอบบัญชี
สหกรณ์ -- การบัญชี
สหกรณ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1276 ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Problems and Needs for moral support in conducting thesis and independent study of graduate students in multidisciplinary programs, the Graduate School,Chiang Mai University / กฤตภัทร์ แก้วไชยยา / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย -- นักศึกษา
การแนะแนวการศึกษา
วิทยานิพนธ์
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
1277 ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่สถานีอนามัยตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Health problems and health needs of diabetes mellitus patients at Saghaban Public Health Center, Doi Saket District, Chiang Mai Province / วราภรณ์ ชัยชนันท์ / . 2552 /Full Text
Subject
บริการสุขภาพ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สถานีอนามัย -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลสง่าบ้าน
1278 ปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express for Windows มาใช้ในธุรกิจเคมีเกษตรของบริษัท โค้วตงเซ้ง จำกัด = Problems and key success factors on implementing express for windows Package in Agrochemical / ภรัณยา เชื้อวรสถิตย์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท โค้วตงเซ้ง
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1279 ปัญหาและระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์งานเพลงคาราโอเกะที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย = Problems and appropriate royalty collection system for karaoke works in Thailand / สมภพ นันทโกวัฒน์ / 2552 /Full Text
Subject
ลิขสิทธิ์
เพลง
คาราโอเกะ
1280 ปัญหาและวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของธุรกิจแร่ดินขาวและแร่หินปูนในจังหวัดลำปาง = Problems and accounting practices for inventories of kaolin and carbonate business in Lampang province ;Problems and accounting practices for inventories of kaolin and carbonate business in Lampang province / ภัทราพร สี่สุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- การบัญชี
ธุรกิจ -- ลำปาง
แร่ดินขาว -- การค้า
แร่หินปูน -- การค้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80