ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกท่องเที่ยวแบบกิจกรรมผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the choice of adventure activities of foreign tourists in Chiang Mai Province / สิชล อินทรสัตยพงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
1222 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกร้านค้าส่งสินค้าพีวีซีของร้านค้าปลีกในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting pipe retailers' choice of wholesalers in Chiang Mai Province / อนันต์ กาญจนชัยรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
ร้านค้า -- การตลาด
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
โพลิไวนิลคลอไรด์ -- การจัดซื้อ
1223 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อการใช้บริการสถานพยาบาลประกันสังคม ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Factors affecting the insured persons' satisfaction in hospital service of social security in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / นงคราญ คุ้มเนตร / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- ความพอของผู้ใช้บริการ
1224 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนในการตัดสินใจซื้อหน้ากากปิดจมูกใยสังเคราะห์ = Factors affecting decision of manufacturers in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province towards purchasing non-woven polypropylene face masks / พัชร์วดี อัศววุฒิพงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
การจัดการตลาด
หน้ากาก -- การจัดซื้อ
1225 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers choice of services after working hours of Kasikorn Bank in Mueang District, Chiang Mai Province / กิตติกาญจน์ อินทชยาคม / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1226 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออายุรแพทย์ในการคงการรับราชการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Factors affecting retention of internists at hospitals under the Ministry of Public Health / พันธพงศ์ ตาเรืองศรี / 2552 /Full Text
Subject
แพทย์
แพทย์ -- ความพอใจในการทำงาน
1227 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting performance of Chiang Mai Policeman / ปรัชญา บุญยืน / 2552 /Full Text
Subject
ตำรวจจราจร
ตำรวจ -- เชียงใหม่
1228 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Factors affecting thinking in scientific method of Mathayom Suksa 4 students / อัจฉรา คำลือเกียรติ์ / 2552 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
1229 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Factors affecting self-esteem of the upper secondary school students, Mueang District, Chiang Rai Province / ชุตินันท์ มีมุข / 2552 /Full Text
Subject
ความนับถือตนเองในวัยรุ่น -- เชียงราย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
1230 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง = Factors affecting the career advancement of the commissioned Police Offcial in Lampang Provinceal Police / เฉลิมพล แก้ววงศ์วัน / 2552 /Full Text
Subject
การพัฒนาอาชีพ
ข้าราชการตำรวจ -- ลำปาง
1231 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันของตัวแทนขายประกันของบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ในจังหวัดลำปาง = Factors affecting organizational commitment of the agents of American International Assurance Group, Inc. in Lampang Province / จารึก ชูวิเชียร / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ (เอไอเอ)
ความผูกพันต่อองค์การ
ตัวแทนประกันภัย -- ลำปาง
1232 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting daily life problem solving abilities of third grade level students in Mueang Chiang Mai District / อัญชลี นางแล / 2552 /Full Text
Subject
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การแก้ปัญหา
นักเรียน -- เชียงใหม่
พฤติกรรมการแก้ปัญหา
1233 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยของ บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) = Factors affecting success career of general insurance brokers at the Siam Commercial Samaggi Insurance PCL. / พุทธชาด เผื่อนเผ่างาม / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตัวแทนประกันภัย
ประกันวินาศภัย
1234 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการผับและภัตตาคาร : กรณีศึกษา ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ = Factors affecting costomers choice of pub and restaurant : a case study of Warm Up Cafe / สิริธิดา วรรณโสภา / 2552 /Full Text
Subject
ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผับ -- เชียงใหม่
1235 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจปรับเปลี่ยนระบบการทำการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวเป็นการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors relating to farmers' decision making in changes from monocropping to new theory of agriculture in Chiang Mai Province / เอกพงศ์ จอมขันเงิน / 2552 /Full Text
Subject
เกษตรทฤษฎีใหม่
การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
1236 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ = Factors related to studying behavior of students with learning disabilities / เสาวรส แก้วหิรัญ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมการเรียน
การเรียน
1237 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมบูติคแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to motivation of employees at a Boutique Hotel in Chiang Mai Province / ปิยนุช เกาะกลาง / 2552 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
พนักงานโรงแรม -- ความพอใจในการทำงาน
โรงแรม -- การบริหารงานบุคคล
1238 ปัจจัยโน้มนำต่อการเกิดโรคติดเชื้อ Streptococcus suis ในจังหวัดลำพูน = Underline factors related to Streptococcus suis infection in Lamphun Province / เจริญ สิทธิโรจน์ / 2552 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
โรคติดเชื้อ
โรคติดต่อ -- ลำพูน
1239 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลมือสองของผู้บริโภคในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี = Factors for making decision on buying used personal truck of consumers in Photharam District, Ratchaburi Province / ศศกร อัตตาธรรมกุล / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- โพธาราม (ราชบุรี)
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
รถยนต์ใช้แล้ว
1240 ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนในอำเภอเมืองลำพูน = Encouraging factor toward the quality of community planning in Mueang Lamphun District / ธนิศรา สุภาษี / 2552 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- ลำพูน
การวางแผนพัฒนาระดับภาค -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80