ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของตำรวจกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting happiness of Policemen at General Staff Division, Police Region 5, Chiang Mai Province / ปพิชญา วะนะสุข / 2552 /Full Text
Subject
กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจ -- ความพอใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
1202 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือ = Factors affecting the financial statements quality of small and medium enterprises from the perpectives of certified public accountants in the Northern Region / กัลย์ธีรา สุทธิญาณวิมล / 2552 /Full Text
Subject
งบการเงิน
ธุรกิจขนาดกลาง -- การบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
ธุรกิจขนาดย่อม -- การบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
รายงานของผู้สอบบัญชี
1203 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors affecting the youth's behavior for cigarette in Mae Hong Son Province / สมบัติ ดุลยรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
การสูบบุหรี่ -- แม่ฮ่องสอน
วัยรุ่น -- แม่ฮ่องสอน -- พฤติกรรม
1204 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำภายในประเทศไทย = Factors affecting domestic gold price in Thailand / กิติวัจน์ ตุลสงวน / 2552 /Full Text
Subject
ดัชนีราคา
ทอง -- ราคา
เศรษฐศาสตร์มหภาค
1205 ปัจจัยที่มีผลทำให้ผู้บริโภคยอมรับในผลิตภัณฑ์ตราโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' acception of the Royal Project's Brand Product in Chiang Mai Province / อาภัสรา เป็นมูล / 2552 /Full Text
Subject
โครงการหลวง
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1206 ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้ออาหารว่างเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Factors related to purchasing decision of healthy snacks of consumers in Amphoe Mueang Samut Sakorn / ปรัชญาพร สุทธิธรรม / 2552 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอาหารว่าง -- การตลาด
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1207 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting the determination on wage rate for alien workers of small-scaled entrepreneurs in Samut Sakhon Province / มนธีรา นิมิตรชัย / 2552 /Full Text
Subject
ค้าจ้างกับแรงงาน -- สมุทรสาคร
แรงงานต่างด้าว -- สมุทรสาคร
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
1208 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดซื้อผลิตภัณฑ์เสริมสวยของร้านเสริมสวยในเขตเทศ บาลนครเชียงใหม่ = Factors influencing beauty salons purchasing of beauty products in Chiang Mai Municipality / แก้วตา ภูมิภาคิน / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ร้านเสริมสวย -- เชียงใหม่
1209 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนระบบสองภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing parent,s choice for admission of their children of bilingual school in Chiang Mai Province / สมเกียรติ ทองยู / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
1210 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของผู้บริโภคจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตลำพูน = Factors affecting consumers' purchasing non-performing asset from Krung Thai Bank public company limited, Lumphun Regional Office / จิตติมา สุโรพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บ้าน -- การจัดซื้อ
ที่อยู่อาศัย -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- ลำพูน
1211 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Factors influencing non - performing asset (resale home) buying decision from Asset Management Bangkok Commerce Company Limited among people in Bangkok metropolitan and greater Bangkok area / วรเดช พรเบญจภักดิ์กุล / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- การตลาด
การจัดการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1212 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน = Factors influencing on consumers decision in purchasing personal cars in Lamphun province / ชัยณรงค์ ทรายคำ / 2552 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การซื้อ
ผู้บริโภค -- ลำพูน
1213 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของที่ระลึกของตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เปลือกไม้ เดดคอร์ จำกัด = Factors affectiong the purchasing decision of Plauk Mai Decor Company Limited dealers towards gift products / วัชรี ศรีตระกูล / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท เปลือกไม้ เดดคอร์ จำกัด
ของที่ระลึก -- การตลาด
1214 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นกอล์ฟกลางคืนของนักเล่นกอล์ฟสนามกอล์ฟลานนาเชียงใหม่ = Factors affecting the decision of night golfer at Chiang Mai Lanna Golf Course / สุรสิทธิ์ เหล่าสถิรวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
สนามกอล์ฟลานนาเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์การเมือง
กอล์ฟ
นักกอล์ฟ
1215 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' choice of multi-purpose loan of the Krungthai Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / เพียงใจ เบญจาพุทธารักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
การตัดสินใจ
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1216 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยชีวภาพของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม = Factors influencing the decision on purchasing biofertilizer of agriculturist in Nakorn Patom Province / วราลี ฉัตรอัจฉริยะกุล / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ปุ๋ยชีวภาพ -- การจัดซื้อ
เกษตรกร -- นครปฐม
1217 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร = Factors influencing decions of Bangkok investors towards investment in mutual fund / วารุณี พรรณาผลากูล / 2552 /Full Text
Subject
กองทุนรวม
การลงทุน -- กรุงเทพฯ
1218 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกระเทียมไทยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors influencing on Thai Garlic consumption in Chiang Mai municipality / ภัทรา เกรียงเกษร / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
กระเทียม
1219 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมังสวิรัติในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the consumption of vegetarian food in Mueang District, Chiang Mai Province / นทีกานต์ ธีระวัฒน์สกุล / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหารมังสวิรัติ
1220 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักลงทุนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the choice of securities trading via internet of investors in Chiang Mai Province / วัฒนพงศ์ ไชยวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
การลงทุน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80