ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1181 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์พร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting japonica rice production of Phrao Cooperatives Ltd. Phrao District, Chiang Mai Province / วิเชียร บรรจงการ / 2552 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
ข้าว -- การปลูก
เกษตรกร -- ทัศนคติ
1182 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' adoption pesticide-free vegetable production in Chor Lae Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / จุฑามาศ ปินทุกาศ / 2552 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ -- การปลูก
ผักปลอดสารพิษ -- การผลิต
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลช่อแล
1183 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้าในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' investment in UOB Sure Daily Open-ended Fund of UOB Bank in Chiang Mai Province / อัฉรีวรรณ ผดุงนิธิมานนท์ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวม
การลงทุน
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1184 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ บริษัท รักษาความปลอดภัยของผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting housing estate entrepreneurs towards selection services of security guard companies in Chiang Mai Province / วรุต มณีมาโรจน์ / 2552 /Full Text
Subject
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย -- การตลาด
การรักษาความปลอดภัย
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
1185 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อสินค้าอุปโภคของบริษัท เคทีบีลิสซิ่ง จำกัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting the selection of consumers'finance service of KTB leasing company in Lampang Province / ชไมพร จันธิมา / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท เคทีบิลิสซิ่ง
สินเชื่อ
การกู้ยืม
ผู้บริโภค -- ลำปาง
1186 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงราย = Factors affecting the demand of automobile hire-purchasing credit service of Thanachart Bank in Chiang Rai Province / ประชา ฬ่อสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
สินเชื่อ -- เชียงราย
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1187 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting the choice of the choosing credit for small and medium-sized enterprises of One Commerical Bank in Mueang District, Lampang Province / ไชยวัฒน์ คงธนะ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อการค้า -- ลำปาง
1188 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วของลูกค้าจากธุรกิจแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customers' choice of purchasing ysed cars from one business in Mueang District, Chiang Mai Province / วีรนุช วิจิตร / 2552 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1189 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อแว่นสายตาจากร้านค้าแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the consumers' choices of optical glasses in shopping malls, Mueang District Chiang Mai Province / อัญญาณี เฮงธนอุดม / 2552 /Full Text
Subject
การซื้อสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1190 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในจังหวัดลำพูนในปี 2551 = Factors affecting the direct election of local administrators in Lamphun Province in 2008 กรวิภา สารคณา / กรวิกา สารคณา / 2552 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด -- การเลือกตั้ง
1191 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับบริการนวดแผนไทยของผู้ป่วยโรคปวดกล้ามเนื้อและโครงร่างทั่วไป ที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน = Factors affecting decision of patients with myopathy to choose Thai traditional massage services at public health care unit lamphun municipality / อัจฉริยา อยู่ประเสริฐ / . 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน. คลินิกแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สถานบริการสาธารณสุข -- การตลาด
การบำบัดด้วยการนวด
กล้ามเนื้อ -- โรค
1192 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศิลปินและนักแสดงของธรุกิจรับจัดงานทางการตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ของสายงาน อราทิสท์ = Factors affecting the selection of artists and actors for event marketing organizers : A case study of GMM Grammy Public Company Limited Aratist Division in GMM / ขวัญใจ สืบพานิช / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) -- การบริหารงานบุคคล
ศิลปิน -- การคัดเลือกและสรรหา
นักแสดง -- การคัดเลือกและสรรหา
1193 ปัจจัยที่มีผลต่อการสั่งใช้ยาลดระดับความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยของแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting physician decision towards prescribing oral antihypertensive agents in Amphoe Mueang Chiang Mai / พิรุณพร เพียรธรรม / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ยาปฏิชีวนะ -- การจัดซื้อ
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย
1194 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการทหารสังกัดสำนักงานพัฒนาภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the morale and encouragement of thd military officers in The Office of Development Region 3, Chiang Mai Province / ผดุง วุฒิเอ้ย / 2552 /Full Text
Subject
กำลังใจ
ขวัญในการทำงาน
จิตวิทยาการทหาร
ข้าราชการทหาร
1195 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ = Factors affecting staff's moral in Mandarin oriental Dhara Dhevi, Chiang Mai Hotel / นริศศา ธนะสาร / 2552 /Full Text
Subject
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
กำลังใจ
1196 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการแปรรูปกาแฟของเกษตรกรบ้านแม่หลอด ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting coffee processing requirement of farmers, Ban Mae Lod, Sop-Poeng Sub-District, Mae Taeng District,Chiang Mai Province / เอกภพ สุทธิจิระพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
การแฟ -- การแปรรูป
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลสบเปิง
1197 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้น้ำประปาของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Factors affecting households' demand for pipe water in Hua Hin Municipality, Prachuapkhirikhan Province / อรนุช ใจดี / 2552 /Full Text
Subject
น้ำประปา
การใช้น้ำ
1198 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน = Factors affecting employee's engagement of Tambon Ban-Pan Municipal, Lamphun Province / พิเชษฐ ไชยแป้น / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานเทศบาล -- ลำพูน
1199 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่องานของพนักงาน ร้านซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ทในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting employee engagement of cement Thai Homemart Store, Mueang Lampang District / กฤษณ์ จิตนุยานนท์ / 2552 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ -- ลำปาง
ร้านค้า -- ลำปาง
พนักงานบริษัท -- ลำปาง
1200 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระสินเชื่อทางการเกษตรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทา จังหวัดลำพูน = Factors affecting agricultural credit repayment ability of the bank of agriculture and agricultural cooperatives' clients Mae Tha Branch Lamphum Province / กิ่งแก้ว วงค์คม / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อเกษตร
เกษตรกรรม -- การเงิน
การชำระหนี้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80