ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน = Using recreation activities to develop assertive behavior of Mathayom Suksa 3 girl guides, Pasang school, Lamphun Province / อรัญญา วังกี / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนป่าซาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
นันทนาการ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
102 การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Using of guidance activities to develop social adjustment of Mathayom Suksa 1 Students at Sanpatong Wittayakom School, Chiang Mai Province / นิตยา อุทธการ / 2552 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การปรับตัวทางสังคม
การแนะแนวการศึกษา
103 การใช้กิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปริญญาตรี = Use of mind mapping activity to promote English reading comprehension and speaking ability of undergraduate students / พัชยา สุขพัชราภรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
104 การใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Using multiple intelligences activities to promote english oral presentation ability and positive attiudes of developing level students / ปณิสา สอนสุวิทย์ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
105 การใช้กิจกรรมเพลงที่มีเนื้อเรื่องเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์และทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับต้น = Using story-songs activity to promote vocabulary knowledge and listening-speaking skills of beginner level students / อัจฉรีย์ คงอมรสายชล / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
106 การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Using games to develop science process skills of Grade Level 3 Students / ดวงจันทร์ แก้วกงพาน / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- โนนสะอาด (อุดรธานี)
107 การใช้ของเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using local toys for developing science proces skills of Prathom Suksa 4 students / อรวรรณ เตชะโสด / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
108 การใช้ข้อมูลภาพดอปเพลอร์เลดาร์เพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์การเกิดฝน = Applications of doppler radar imagery in develop rain forecast model / สินชัย พึ่งตำบล / 2552 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางภูมิศาสตร์
ฝน
109 การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมมอดแป้ง Tribolium castaneum (Herbst) ในอาหารสัตว์ = Using radio frequency to control red flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera Tenebrionidae), in feel / กรรณิการ์ บัวลอย / 2552 /Full Text
Subject
คลื่นความถี่วิทยุ
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
110 การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกำจัดเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด = Use of radio frequency to eradicate Aspergillus flavus associated with corn seed / กรกิตติ์ เฉลยถ้อย / 2552 /Full Text
Subject
การทำลายเชื้อ
เชื้อรา
ข้าวโพด
111 การใช้เครื่องคิดเลขกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันกำลังสองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Using graphic calculator for developing mathematical learning ability on quadratic function for Mathayom Suksa 4 students at Sankamphaeng school, Chiang Mai province / เสถียร การคนซื่อ / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันกำแพง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ฟังก์ชัน -- การศึกษาและการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
112 การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using creative thinking activity package to promote creative writing of Prathom Suksa 5 students / ผ่องพรรณ แก้วหล้า / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
113 การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Agricultural land use and commercial crop production in Bo Kaco Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- สะเมิง (เชียงใหม่). ตำบลบ่อแก้ว
ที่ดินเพื่อการเกษตร
114 การใช้เทคนิค Inductively coupled plasma - mass spectrometry (ICP - MS) ในการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในชาเขียวและดินที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย = The use of inductively coupled olasma - mass spectrometry technique detection of heavy matals in green tea and growing soil in Chiang Mai and Chiang Rai provinces / ปานจรีย์ อินทราวุธ / 2552 /Full Text
Subject
ชาเขียว -- การทดลอง
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
ดิน -- การวิเคราะห์
115 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่ = Using forced relationships and morpholigical analysis techniques to promote creative thinking of Mathayom suksa 1 students, Watweruwon School, Chiang Mai Province / รัญจวน มโหธร / 2552 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
116 การใช้เทคนิคการส่งเสริมความคิดโดยใช้ภาพเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับปริญาตรี = Using visual thinking techniques to promote english reading and creative writing abilities of undergraduate students / กฤษณะ สุยะอ้าย / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ (อินทนนท์) -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยสื่อ
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
117 การใช้เทคนิคส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยาศึกษาปีที่ 5 = Applying creative thinking techniques to enhance English writing abilities of Mathayom Suksa 5 Students / อำพรรณ ไชยพันธุ์ / 2552 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
118 การใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Using six thinking hats technique to develop thinking process of Mathayom Suksa I Students at Wattanothaipayap School, Mueang Chiang Mai District / ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
ทักษะทางความคิด
ความคิดและการคิด
119 การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี สำหรับการบริการยืมด้วยตนเอง ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Implementation of radio frequency identification technology for self checkout at Chiang Mai University Central Library / เดชสฤษดิ์ จาติเกตุ / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
ห้องสมุด -- การจ่ายรับ
ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
120 การใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Teachers' utilization of satellite television in schools attached to Chiang Mai Educational Service Area 2 / สการะ นิมมานเหมินท์ / 2552 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ดาวเทียมในการศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80