ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง = Factors affecting farmers' decision making in good agricultural practice of pineapple production project in Lampang province / งามฉวี จันเทพา / 2552 /Full Text
Subject
สับปะรด
สับปะรด -- การผลิต
เกษตรกร -- ลำปาง
1162 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เตาเผาศพไร้มลพิษของวัดในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = Factors affecting on decision to use pollution-free crematorium in Ratchaburi Province's Temples / ธวัช สีเหลือง / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
เตาเผาศพ -- การจัดซื้อ
วัด -- ราชบุรี
1163 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสูบน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Factors affection decision on buying sewage submersible pumps among industrial factories in Krathumban District, Samut Sakhon Province / นันทวัฒน์ พันธ์ศรีวนิช / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
เครื่องสูบน้ำ -- การจัดซื้อ
อุตสาหกรรม -- กระทุ่มแบน (สมุทรสาคร)
1164 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกขยะของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting local administrative offices purchasing decision towards multi-purpose water lorries, cranes with rescue platform trucks and garbage trucks in Chiang Mai Province / พงษ์สวัสดิ์ เกรียงไกรกิจ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
อุตสาหกรรมรถยนต์ -- เชียงใหม่ -- การตลาด
1165 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีสัญญาผูกพันของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting Decision Making Towards Japanese Eggplant Production Under Contract Farming of Farmers, Chiang Mai Province ยุทธพงษ์ ยอดชมภู / ยุทธพงษ์ ยอดชมภู / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
มะเขือ -- การปลูก
1166 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกาารผู้นำเข้าสินค้าของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factors affection decision of companies in the Northern Industrial Estate Towards selecting import trading firms / วาสนา มณีวรรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
อุตสาหกรรม -- การตลาด
การจัดการตลาด
1167 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของพนักงานรายเดือน ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Factors affecting monthly employees decision to work for factories in Mueang Samut Sakhon District / ธีรภัทร จันทวงษา / 2552 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
อุตสาหกรรม -- สมุทรสาคร
1168 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกของลูกค้าธุรกิจในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Factors affecting business customers in Hat Yai District, Songkhla Province towards choosing freight trucking services / สุภัทรา ติ้งหมาด / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
บริการจัดส่งสินค้า -- สงขลา
1169 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเคหะของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง = Factors affecting customers' choice of housing loan of the Siam Commercial Bank Public Company Limited, Lampang Province / กนกพิชญ์ สมกองแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- ลำปาง
1170 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่ออเนกประสงค์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง = Factors affecting the choice of multi-purpose loan service of civil servant and regular employee from the Krung Thai Bank Public Company Limited, Lampang Province / อภิรดี ไชยเทพ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ
การกู้ยืมธนาคาร
ข้าราชการ
1171 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of buying cotton woven products in Mueang District, Chiang Mai Province / ไชยกร เลิศศรัณยพงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผ้าฝ้าย -- การจัดซื้อ
1172 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทนำเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting Thai tourists towards selection of tour operatiors in Bangkok / ชบา แซ่ปิง / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
1173 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญตรี สาขาการบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affection the decision to pursue a study in bachelor of accountancy program (continuing program) in Chiang Mai Province / กัลยา อุ่นจาย / 2552 /Full Text
Subject
การบัญชี -- การศึกษาต่อ
การบัญชี -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
1174 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทขนส่ง จำกัด = Factors affecting the decision in apply for membership of The Transport Company Limited State Enterprise Employees Union / อานนท์ จันทวี / 2552 /Full Text
Subject
สหภาพแรงงาน
1175 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำหน้าที่ของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the operation of community justice network members, Moeang District, Chiang Mai Province / พิริยาภรณ์ รุกขชาติกุล / 2552 /Full Text
Subject
ยุติธรรม -- การบริหาร
กระบวนการยุติธรรม
ประชาสังคม
1176 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) มาใฃ้ของคนขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (TAXI) = Factors affecting rhe adoption of global positioning system (GPS) of taxi drivers / ภามะนี ณ หนองคาย / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
ระบบสื่อสารไร้สาย -- การจัดซื้อ
1177 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารของนักเรียนช่วงชั้นท่ 3 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน = Factors affecting food consumption of level 3 students with over - nutrition / สังวาลย์ ชมภูจา / 2552 /Full Text
Subject
นักเรียน -- โภชนาการ
นักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
1178 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the perfomance of village health volunteers in Hang - Dong Municipality, Chiang Mai Province / ชาตรี จันทร์ตา / 2552 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- หางดง (เชียงใหม่)
บุคลากรสาธารณสุข
1179 ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งตนเองของคนพิการ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the self-reliance of the disabled in tambon padaet Amphoe Mueang Chiang Mai / วิรากรณ์ ขัดสี / 2552 /Full Text
Subject
คนพิการ -- เชียงใหม่
การพึ่งตนเอง
1180 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factors affecting the public acciptance to tax payment in Tambon Banklag Municipality, Amphoe Mueang, Changwat Lamphun / พรพิมล ห่านพิสิทธิ์กุล / 2552 /Full Text
Subject
การชำระภาษี -- ลำพูน. ตำบลบ้านกลาง
การจัดเก็บภาษี -- ลำพูน. ตำบลบ้านกลาง
ภาษี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80