ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม = Factors predicting intention to purchase products with eco design packaging / สิริลักษณ์ มีธัญญากร / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
1142 ปัจจัยที่พยากรณ์ความสำเร็จในการจัดการกับความเครียดของตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ = Factors for predicting success of stress management of traffic police in Chiang Mai Province / เบน วงศ์เครือ / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารความเครียด
ความเครียด (จิตวิทยา)
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
1143 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Factors associated with antiretrovial resistance of people living with HIVAIDS at Chiang Rai Regional Hospital / นุสรา คำปาเชื้อ / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
การดื้อยา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงราย
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
1144 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรั่วของถุงมือที่ใช้โดยบุคลากรทางสุขภาพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Factors associated with perforation of gloves used by health personnel in an emergency department ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ / ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1145 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำงานจากการรับรู้ของพนักงานให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ = Factors related to stress at work as perecived by call center employees / เกศรินทร์ ปัญญาดวง / 2552 /Full Text
Subject
ความเครียดในการทำงาน
การบริหารความเครียด
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
1146 ปัจจัยที่มีต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers'choice in using housing-loan of the Government Housing Bank, Chiang Mai Province / ภัทรพล ถาริปน / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ -- เชียงใหม่
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1147 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการก่อสร้างทางและสะพานของผู้รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting highway and bridge construction project management for contractor in Chiang Mai Province / ฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
การบริหารโครงการ
วิศวกรรมก่อสร้าง -- การบริหาร
1148 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย = Impact factors on the survival of construction contractors in Chiang Mai during economic recession / ภูมิรพีม์ สุภาษา / 2552 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียใใหม่
เศรษฐกิจถดถอย
1149 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถานีอนามัยในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting service quality of primany care unit in Hang Dong, Changmai Province / ยอด คุณยศยิ่ง / 2552 /Full Text
Subject
หลักประกันสุขภาพ
สถานีอนามัย -- หางดง (เชียงใหม่)
1150 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนระหว่างภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting the households' income between agricultural and non-agricultural sectors in Mueang District, Chiang Mai Province / เกวลี พุฒจีน / 2552 /Full Text
Subject
รายได้ -- เชียงใหม่
รายได้เกษตร
1151 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้รับเหมาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตสำหรับงานระบายน้ำ = Factors affecting construction contractors towards purchasing decision process of reinforced concrete culvert pipe in Mueang Chiang Mai District / จิรกฤต จันทรางกูร / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ท่อน้ำ -- การตลาด
ท่อน้ำ -- การจัดซื้อ
การระบายน้ำ -- เชียงใหม่
1152 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตภาคเหนือ = Factors affecting audit fee determination of tax auditors in the Northern region ;Factors affecting audit fee determination of tax auditors in the Northern region / กัลย์สุดา ศิริเลิศตระกูล / 2552 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
1153 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดน่าน = Factors influencing of Clients of Band fro Agriculture and Agriculture Co-operative Partieipation in Debt Freezing Project for small and poor farmers Nan Province / ธวัช นิกรวงศ์สิริ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หนี้
การบรรเทาภาระหนี้
เกษตรกร -- น่าน
1154 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทยธนวัฎ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factors affecting the repayment of Krungthai Tanawat personal loan in Mueang District, Lamphun Province / สิทธิพงษ์ หลวงอุโมงค์ / 2552 /Full Text
Subject
เงินกู้ส่วนบุคคล
การกู้ยืมส่วนบุคคล
ธนาคารและการธนาคาร -- ลำพูน
1155 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวีของธนาคารกรุงไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน = Factors affecting consumers' choice of Krungthai Kahasubtawee Housing Laon of Krungthai Bank, Lumphun Industrial Estate Branch / รสนันท์ ใจจิตร / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- ลำพูน
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1156 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาสำหรับงานก่อผนัง = Factors affecting the purchase of aerated autoclaved concrete products for wall construction / เกศราภรณ์ นิรากรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
คอนกรีต
การซื้อสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค
1157 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหวยเถื่อนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting buying in illegal lottery in Chiang Mai Municipality / พัชระ คงพินิจบรรจง / 2552 /Full Text
Subject
ถั่วโปและหวย -- การจัดซื้อ
ถั่วโปและหวย -- เชียงใหม่
1158 ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่ = Factors affecting the domestic travel of Chiang Mai tourists / มาลินี ปิ่นแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1159 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา = Factors affecting the certified product standard of community product, Phayao Province / ธิติมา หอมวุฒิวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
มาตรฐานการผลิต
สินค้าไทย
สุขภาพผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ -- มาตรฐาน
1160 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการซื้อรถยนต์นั่งมือสองจากผู้ประกอบการบนถนนกาญจนาภิเษา กรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumer decision on buying used cars from entrepreneurs on Kanjanapisaek Road, Bangkok / ศักดิ์ดาว รอดพิทักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
รถยนต์ -- การตลาด
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80