ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ประสิทธิภาพของไฮโพคลอไรด์ กรดเพอร์ออกซีแอซีติก และกรดเพอร์ออกซีซิตริกในการลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ผิวของผลลิ้นจี่และเนื้อลิ้นจี่สด = Efficacy of hypochlorite, peroxyacetic acid and peroxyacetric acid in reducing microorganisms on the surface of fresh whole litchi fruit and flesh พุดกรอง พันธ์อุโมงค์ / พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ / 2552 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่
จุลินทรีย์ -- การควบคุม
1122 ประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้หอมของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ตามธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency of natural Bacillus thuringiensis for controling beet armyworm, spodoptera exigua (Hubner) in Chiang Mai ญrovince / อิศเรส เทียนทัด / 2552 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
หนอนกระทู้หอม -- การควบคุม
แบคทีเรีย
1123 ประสิทธิภาพและการเติบโตของผลิตภาพทางการเกษตรในเอเซีย = Agricultural efficiency and productivity growth in Asia / วัฒนา เขียวกันยะ / 2552 /Full Text
Subject
ผลิตภาพ
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
1124 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเอ็นเอเอ และเอทธีฟอน เพื่อการชักนำการหลุดร่วงของช่อดอกและช่อผลของมะม่วงน้ำดอกไม้ = Efficiency and effectiveness of NAA and Ethephon for inducing deblossoming and defruiting of mango cv. Nam Dak Mai / นิสสา หวานเสนาะ / 2552 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้ -- การเก็บและรักษา
1125 ปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมในอาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง = Quantitative of sodium and potassium in ready to eat frozen food / ฉัตรชัย หมื่นก้อนแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
อาหารแช่แข็ง -- แง่โภชนาการ
โซเดียม
โพแทสเซียม
เกลือแร่
1126 ปลาของวิสาข์ = Wisa's fish / วิสาข์ ศิลารักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์
ศิลปะภาพพิมพ์
1127 ปัจจัยการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี = Service marketing factors affecting customers selection of business credit services at Bangkok Bank Public Company Limited Ratchaburi Province / ดิลก บุญวานิช / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) -- การตลาด
การจัดการตลาด
สินเชื่ออุตสาหกรรม
1128 ปัจจัยความเครียดในงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด = Occupational stress factors and quality of life among perioperative nurses / อาจารี ศิริ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1129 ปัจจัยจิตสังคมที่ทำนายพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Psychosocial factors predicting the sufficiency economy behavior among the saving-group members in Sop Moei District, Mae Hong Son Province / สมบูรณ์ บุญโฉม / 2552 /Full Text
Subject
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เศรษฐกิจพอเพียง
1130 ปัจจัยจูงใจของพนักงานขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Motivation factors of insurance sales agents at Muangthai Life Assurance, Chiang Mai Branch / กฤติยา ศรีสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล
การจูงใจในการทำงาน
1131 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Motivation factors of employees in small and medium enterprises in Mueang Chiang Mai District / นวพิทย์ เลี้ยงเพ็ชร / 2552 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
1132 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท เชียงใหม่ศรีโตเกียว จำกัด = Movtivationg factor toeard working of staff of Sritokyo Company Limited / เบญจภรณ์ ไชยวุฒิ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท เชียงใหม่ศรีโตเกียว จำกัด -- การบริหารงานบุคคล
การจูงใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
1133 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทโฟร์ซีซั่นส์ไฮเทค วอชชิ่ง จำกัด = Employee motivation factors at four seasons Hi-Tech Washing Company Limited / ทิพวรรณ อิ่มพิทักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
บริษัทโฟร์ซีซั่นส์ไฮเทค วอชชิ่ง
การจูงใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท
1134 ปัจจัยตัวกำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors determining capital structure of listed companies in the stock exchange of Thailand ;Factors determining capital structure of listed companies in the stock exchange of Thailand / อุไรวรรณ ตั้งสัมพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมหาชน -- การเงิน
เงินทุน
1135 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนผ่านธนาคารพาณิชย์ = Economic factors influencing the household saving behavior via Commercial Bank / โสภา เหมืองหม้อ / 2552 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
ครัวเรือน -- แง่เศรษฐกิจ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1136 ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของเยาวชนในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Social factors influencing youth's drug addiction in Ban Hong District, Lamphun province / ณรงค์ หมื่นอภัย / 2552 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ยาเสพติดกับเยาวชน -- ลำพูน
เยาวชน -- ลำพูน
1137 ปัจจัยทำนายความเครียดของทหารที่ปฏิบัติงานใน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส = Factors predicting stress among soldiers stationed in Si Sakhon District, Narathiwat Province / พจนา เปลี่ยนเกิด / 2552 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
ทหาร -- ความเครียดในการททำงาน
ทหาร -- ศรีสาคร (นราธิวาส)
1138 ปัจจัยทำนายความเครียดในการดูแลเด็กออทิสติกของมารดา = Predicting factors of stress in caring for autistic children among mothers / พฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Autism
Autism, infantile
Stress
1139 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสตรีที่มีภาวะโภชนาการเกิน = Factors related to weight control behaviors among over nutrition women / กมลรัตน์ ประดิษฐ์สุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
การควบคุมน้ำหนัก
การกำหนดอาหาร
สตรี -- โภชนาการ
1140 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียน = Determinants of exchange rate volatility in ASean Countries / ชุติมา บัณฑิตอมร / 2552 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80