ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิฤกตศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for blood sugar control among critically ILL patients in intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วรางคณา อ่ำศรีเวียง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1102 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์และการดูแลเบื้องต้น ในโรงพยาบาลนครพนม = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for gestational diabetes mellitus screening, diagnosis and primary care at Nakhonphanom Hospital / วราพร มีแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1103 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติ โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี = Effectivencess of implementing clinical practice guidelines for pain management among normal parturients at Chaibadan Hospital, Lop Buri Province / บุษบา คำสุนทร / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1104 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการบำบัดด้วยออกซิเจนระยะยาวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for long-term oxygen therapy in chronic obstructive pulmonary disease patients, Pua Crown Prince Hospital, Nan Province / สุภาพ ศิริอังกุล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1105 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for foot ulcer prevention in elders with diabetes mellitus at diabetic clinic out-patient Department, Phrae Hospital / ขนิษฐา แก้วพรม / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1106 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pain management among elderly after major surgery, Sanpatong Hospital, Chiang Mai Province / กรรณิการ์ จันตระ / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันป่าตอง
การดูแลหลังศัลยกรรม
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, Academic -- Nursing
1107 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning of adults with an artificial airway in surgical intensive care unit, Sawanpracharak Hospital, Nakhon Sawan Province / กรรัตน์ สุวรรณฉาย / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1108 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพบุหรี่ของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ = Effectiveness of using life skills program in smoking prevention among children at the Chiang Mai Home for Boys / วาสินี ขันแก้วหล้า / 2552 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
การสูบบุหรี่ -- การป้องกันและควบคุม
การติดบุหรี่
1109 ประสิทธิผลของการใช้แผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing discharge plan for patients with major depressive disorders at maewang Hospital Chiang Mai Province / จันทร์ทิพย์ จันทร์เปียง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1110 ประสิทธิผลของการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระดับเล็กน้อย โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of clinical pathway implementation for minor head injured patients Pasang Hospital Lamphun Province / วิไลพร จินตนาบรรเจิด / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1111 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the discharge plan for patients with Schizophrenia at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สายทอง อินเพลา / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
Patient discharge
ผู้ป่วยจิตเภท -- การพยาบาล
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
1112 ประสิทธิผลของวิธีการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of screening diabetes and hypertension in Saraphi District, Chiang mai Province / วีระ เวชกิจ / 2552 /Full Text
Subject
บริการอนามัยชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่)
เบาหวาน
ความดันเลือดสูง
1113 ประสิทธิผลในการให้บริการแก่ประชาชนของข้าราชการฝ่ายปกครอง ณ จุดบริการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Public service effectiveness of administrative in San Kamphaeng District Service Center, Chiang Mai Province / วราภา พวงชมภู / 2552 /Full Text
Subject
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
บริการสาธารณะ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
1114 ประสิทธิผลในการให้บริการของข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = The effectiveness in rendering public services of the provincial administrative officials, Mae Mo District, Lampang Province เปียญทิพย์ สุวรรณรินทร์ / เปียญาทิพย์ สุวรรณรินทร์ / 2552 /Full Text
Subject
ข้าราชการฝ่ายปกครอง -- แม่เมาะ (ลำปาง)
บริการสาธารณะ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
1115 ประสิทธิผลในการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of health care services of Nakornping Hospital / ภัทรวดี มณี / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
การพยาบาล -- เชียงใหม่
1116 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วงในผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย = The effectiveness of a health education program on caregivers behavior for preventive disease in children under 5 years of age in Wiang Chai district, Chiang Rai Province / พินิจ ศรีใส / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1117 ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The effectiveness of solid waste management of Doi Saket Municipality, Chiang Mai Province / อนุชิต ไชยถา / 2552 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ขยะ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
1118 ประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency in budget allocation of Nongtong Pattana Municipality Hang Dong District, Chiang Mai Province / วาริน เขื่อนแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหนองตอง
งบประมาณ
เทศบาล -- งบประมาณ
เทศบาล -- หางดง (เชียงใหม่)
1119 ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency of agricultural cooperatives' business operations in Chiang Mai Province / รัตนวิภา แสงตะวัน / 2552 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการเกษตร
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
1120 ประสิทธิภาพการผลิตสุกรในระบบเกษตรธรรมชาติตามแนวทาง ฮาน คิว โช = Efficiency of swine production in Han Kyu Cho's Natural farming system / ศุภฤกษ์ ลายประวัติ / 2552 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง
ฟาร์มสุกร
เกษตรกรรมธรรมชาติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80