ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 บทบาทของขนาดและสัณฐานวิทยาของผงพ่นเคลือบด้วยความร้อนต่อสมบัติของผิวเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ = Role of size and morphology of thermal spray powders on properties of tungsten carbide coatings / ประภาส อิ่นแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
พิ้นผิววัสดุ (เทคโนโลยี)
โครงสร้างจุลภาค
วัสดุโครงสร้างนาโน
ทังสเตนคาร์ไบด์
1082 บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการกำหนดนโยบายบริหารของเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of community committee in policy-making of Mae Rim Municipality, Changwat Chiang Mai / รัตนาภรณ์ ชั้นกระโทก / 2552 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลแม่ริม
เทศบาล -- การบริหาร
คณะกรรมการชุมชน
1083 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน = Roles of monks in developing temples as a center of community / พระมหาพรประสงค์ พุทธจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
พระสงฆ์
การพัฒนาชุมชน
1084 บทบาทของสำนักงานพัฒนาภาค 3 ในการปฏิบัติามแผนงานพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่ = The Role of Regional Development Office 3 in Implementing Development Plan in Doi Low District, Chiang Mai Province / สมบูรณ์ พลวัน / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนาภาค 3
การพัฒนาชนบท -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
1085 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ในการลดความขัดแย้งในชุมชน = Role of Songkwae Tambon administrative organization Doi Lo District, Chiang Mai Province in reducing conflict in communities / กาญจนา ปัญญาศรี / 2552 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว
การบริหารความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคม -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
1086 บทบาทครูแนะแนวในการสร้างความเข็มแข็งให้กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Roles of guidance teachers in strengthening students care system: a case study of the secondary school in Chiang Mai Educational Service Area 1 / ชลกร ศรีขจรกิจ / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ครูแนะแนว
การแนะแนว
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
1087 บทบาทเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขสาเหตุแห่งการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนของศาลจังหวัดลำปาง แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว = Proactive role in preventing and solving juvenile delinquency of Lampang Provincial Court, Juvenile and Family Division / ณภัทร คุ้มตลอด / 2552 /Full Text
Subject
ความผิดของเด็กและเยาวชน -- ลำปาง
เด็ก
เยาวชน
1088 บทบาททางการเมืองภาคประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นศึกษากรณีเฉพาะ สภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = The Roles of civil politics toward local government : case study of Community Council of Namkian District, Nan Province / ดารารัตน์ คำเป็ง / 2552 /Full Text
Subject
พลเมืองไทย -- กิจกรรมทางการเมือง
การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1089 บรรยากาศองค์การกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Organization environment and employee engagement of San Kamphang Community Hospital, Chiang Mai Province / อารีรัตน์ รัตนสุภาชัย / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันกำแพง -- การบริหารงานบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ
โรงพยาบาล -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
1090 บังเหียน แส้ อาน และคน : การดำรงอยู่ของ แฟนอาชา และการพนันม้าแข่ง = Rein, whip, saddle and people : survival of Fan-A-Cha and horse racing gambling / พสุธา โกมลมาลย์ / 2552 /Full Text
Subject
การพนัน
การแข่งม้า
ม้าแข่ง
1091 บ้านกับการบริโภค : การสร้างบ้านและความเป็นถิ่นฐานในเมืองเชียงใหม่ = House and consumption : a production of home and locality in Chiang Mai city / สุทธินี บิณฑวิหค / 2552 /Full Text
Subject
การตั้งถิ่นฐาน -- เชียงใหม่
การใช้ที่ดินในชนบท -- เชียงใหม่
บ้าน -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1092 แบบจำลองการประมาณต้นทุน พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมโลจิสติกส์ของชีวมวลสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน = Estimation model of cost, Energy and environmental impact from logistics activities of biomass for energy utilization ภคมน ปินตานา / ภคมน ปินตานา / 2552 /Full Text
Subject
การใช้พลังงาน
แบบจำลองทางวิศวกรรม
อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวล
1093 แบบจำลองการส่งผ่านความผันผวนและความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขระหว่างตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ = Volatility spillover modeling and conditional correlations between the stock and bond markets in Thailand and Singapore / นิติวัธน์ ดวงงาม / 2552 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์ -- ไทย
ตลาดหลักทรัพย์ -- สิงคโปร์
ตลาดพันธบัตร -- ไทย
ตลาดพันธบัตร -- สิงคโปร์
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- สิงคโปร์
1094 แบบจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนภายในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Numerical modeling of heat transfer in Proton Exchange Membrane Fuel Cell / วรรณภา ระหาญนอก / 2552 /Full Text
Subject
แบบจำลองเชิงตัวเลข
เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
1095 แบบจำลองทำนายผลการวิเคราะห์น้ำมันเครื่องยนต์รถบรรทุกขนาด 85 ตันของเหมืองแม่เมาะโดยโครงข่ายประสาทเทียม = Prediction model of oil analysis result for truck engine size 85 ton of Mae-Moh Mine by Artificial Neural Network / สอาด เณรรอด / 2552 /Full Text
Subject
เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
น้ำมันหล่อลื่น -- การวิเคราะห์
รถบรรทุก -- การหล่อลื่นและตัวหล่อลื่น
1096 ปฏิกิริยาร่วมระหว่างการอบรมเลี้ยงดู และระดับเชาวน์ปัญญาต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 = Interaction between child rearing and intelligence quotients to emotional quotients of fourth grade level students, Lumpang Educational Service Area 1 / ปรียาพร จันทะกล / 2552 /Full Text
Subject
เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1
การทดสอบทางจิตวิทยาสำหรับเด็ก
แบบทดสอบทางจิตวิทยาสำหรับเด็ก
การวัดผลทางการศึกษา
ความฉลาดทางอารมณ์
1097 ประสบการณ์ของพนักงานทำความสะอาดหญิงในบริษัทรับเหมาทำความสะอาด = Experiences of female workers in the outsource cleaning company / รังษิญาณี สรัสสมิต / 2552 /Full Text
Subject
สตรี -- การจ้างงาน
แรงงานสตรี
คุณภาพชีวิตการทำงาน
1098 ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of information dissemination of Tambon Administrative Organization in Chiang Mai Province / มัลลิกา เบ็ญจกุล / 2552 /Full Text
Subject
ประสิทธิผลองค์การ
ข่าว
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
1099 ประสิทธิผลของการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ของมูลนิธิเกื้อดรุณ จังหวัดเชียงใหม่ = The effectiveness of the support children foundation, Chiang Mai Province in supporting children affected by HIV AIDS / สามารถ มาลอม / 2552 /Full Text
Subject
มูลนิธิเกื้อดรุณ
เด็ก -- การสงเคราะห์
เด็ก -- เชียงใหม่
1100 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Effectiveness of implementing pulmonary rehabilitation guidelines among persons with chronic obstructive pulmonary disease, Sungmen Hospital, Phrae Province / อจิรวดี ห้อยยี่ภู่ / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสูงเม่น
Lung diseases, obstructive
ปอด -- โรค
ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80