ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1593 รายการ จากคำว่า 2552

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 ทัศนคติของแรงงานไทยต่อการทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าวในธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Thai labors attitude towards working with foreign labors in processed seafood industry in Amphoe Mueang Samut Sakhon / ศุภลักษณ์ สุขอร่าม / 2552 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ไทย -- ทัศนคติ
แรงงานต่างด้าว -- ไทย
อุตสาหกรรมอาหารทะเล -- สมุทรสาคร
1042 ทัศนคติของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อบริการเช่าซื้อสินค้าของเคทีบีลิสซิ่ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) = Customer attitude towards KTB Leasing Service of Krung Thai Bank Public Company Limited in Amphoe Mueang Chiang Mai / เพชรรัตน์ สดชื่น / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1043 ทัศนคติของวัยทำงานต่อการลงทุนกองทุนรวมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of working persons towards investment in Mutual fund in Mueang Chiang Mai Cistrict / พิมพ์นารา ด่านสกุล / 2552 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
กองทุนรวม
1044 ทัศนคติของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการทำประกันชีวิต = Attitude of the government pension fund members towards life insurance in Chiang Mai Province / วิมลพันธ์ ตันติชวาลวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
1045 ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตของประชากรในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of people towards blood donation in Amphoe Mueang Chiang Mai / โสภิดา เพชรสารกุล / 2552 /Full Text
Subject
สภากาชาดไทย -- การตลาด
สภากาชาดไทย -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การบริจากโลหิต
1046 ทัศนคติต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด = Employees attitude towards work safety procedures at Bangkoklab and Cosmetic Company Limited / พิชญาณี ชาตรีจันทร์สกุล / 2552 /Full Text
Subject
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
พนักงานบริษัท
1047 ทัศนคติที่มีต่อภยันตรายของสิ่งมีชีวิตตัดแปลงพันธุกรรม = Point of view on the dangers of genetically modified organisms / พิชิต เพ็ญโรจน์ / 2552 /Full Text
Subject
จิตรกรรมสื่อผสม
จิตรกรรมสมัยใหม่
การตัดแต่งพันธุกรรม
พันธุวิศวกรรม
1048 ทัศนดติต่อการดัดแปรระบบเครื่องยนต์ไปใช้ระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล พี จี) ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร = Attitude toward adjusting car modifying engine system to use LPG Gas & personal car user in Bangkok / รพีพรรณ อนิสสิต / 2552 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว
การจัดการตลาด
1049 ทางออกของปัญหาการบริโภคสื่อโทรทัศน์ตามหลักพระพุทธศาสนา = Buddhistic solution to television consumption problems (คุเณสโก) / พระณัฐพงษ์ กฤตยวงศ์ / 2552 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
พุทธศาสนากับสังคม
รายการโทรทัศน์
1050 ที่ว่างและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการละเล่นล้านนาของเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ = Appropriate spaces and environments for childrens Lanna traditional games in Chiang Mai / มนิษวาส จินตพิทักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม)
สถาปัตยกรรม -- องค์ประกอบ
1051 เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนในภาพคอมพิวเตดโทโมกราฟีที่ได้จากการลดปริมาณรังสี = Noise reduction technique on reduced dose computed tomography images / สุรัชณีย์ พัดงาม / 2552 /Full Text
Subject
Tomography
Tomography, X-Ray Computed
เทคนิคการแพทย์
คอมพิวเตดโทรโมกราฟฟี -- สัญญาณรบกวน
เวชภัณฑ์
1052 เทคนิคการวิเคราะห์และการตรวจสอบของทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษีสำนักงานสรรพากรภาค 8 = Analysis techniques and audit of taxpayer supervising team, regional revenue office 8 / วราพร ลำลือ / 2552 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรภาค 8
การตรวจสอบภาษีอากร
การสอบบัญชี
การจัดเก็บภาษี
ผู้เสียภาษี
1053 นาโนคอมโพสิตของท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้นและลวดนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์กับยางธรรมชาติ = Multiwalled carbon nanotube and silicon carbide nanowire-natural rubber nanocomposite / สุพรรษา มุสิกะเจริญ / 2552 /Full Text
Subject
ท่อนาโน
วัสดุโครงสร้างนาโน
1054 นิติสำนึกของบุคคลในการเล่นพนันชนไก่ : กรณีศึกษาเครือข่ายการเล่นพนันชนไก่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Legal consciousness among people in cockfight betting network: a case study of cockfight betting network in San Sai District, Chiang Mai Province / ปิยอร เปลี่ยนผดุง / 2552 /Full Text
Subject
การพนัน -- สันทราย (เชียงใหม่)
การชนไก่
จิตสำนึก
1055 นิเวศวิทยาที่สำคัญบางประการที่มีผลต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ของไผ่หก : การศึกษาเปรียบเทียบไผ่หกธรรมชาติและไผ่หกปลูกในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Some ecological aspects affecting management and utilization of dendrocalamus hamittni : a comparative study of natural and planted bamboo in Amphoe Mueang Mae Hong Son / โกสิต ชูจันทร์ / 2552 /Full Text
Subject
ไผ่
ไผ่ -- แม่ฮ่องสอน
1056 แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณของสาทิศ กุมาร = Satish Kumar's concept of spiritual ecology / ปิยะมาศ ใจไฝ่ / 2552 /Full Text
Subject
สาทิศ กุมาร
ปรัชญาแห่งธรรมชาติ
นิเวศวิทยา
จิตวิญญาณ
1057 แนวทางการกันเงินสำรองสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ = Guideline on provision setting of worthless or irrecoverable assets and doubtful assets at commercial banks / วราภรณ์ กำเนิดสินธุ์ / 2552 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- การบัญชี
ธนาคารพาณิชย์
สินเชื่อ
เงินกู้ธนาคาร
1058 แนวทางการแก้ปัญหาการเก็บเกี่ยวและการจำหน่ายลำไยสดของเกษตรกร ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines to solve the problems of Longan Harvesting and selling of farmers in Khuamung Sub-district, Saraphi District, Chiang Mai Province / รัชนี ยานัง / 2552 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บเกี่ยว
ลำไย -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลขัวมุง
ลำไย
1059 แนวทางการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ = Guidelines for Internal Accounting and Financial Control of the Subdistrict Organization Administrations in Mueang District, Buriram Province / สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์ / 2552 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- บุรีรัมย์ -- การบัญชี
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
การบัญชี
การเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบล
1060 แนวทางการจัดการศึกษาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for education management to serve the needs of people in Hang Dong District Non-Formal Service Center Area, Chiang Mai Province / อิสรีย์ คงวัฒนาเศรษฐ / 2552 /Full Text
Subject
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน -- หางดง (เชียงใหม่)
การบริหารการศึกษา
การวางแผนการศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80